Måltider för barn och elever med NPF i förskola och skola

Många barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – framförallt med autismspektrumtillstånd – upplever en annorlunda perception (sinnesintryck). Det kan till exempel påverka deras möjligheter att äta viss mat eller hur de upplever måltidsmiljön. Skolan/förskolan och måltidsorganisationen behöver arbeta förebyggande för att se till att måltiderna fungerar för elever med NPF.

Hur kan måltidsupplevelsen påverkas av NPF?

Personer med NPF, till exempel autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD, har ofta så kallad annorlunda perception. Det betyder att deras sinnen kan reagera starkare eller annorlunda, vilket kan påverka måltidsupplevelsen på olika sätt. Det kan till exempel handla om svårigheter med matens smak, lukt och konsistens, måltidsmiljön eller att man behöver särskilt stöd i samband med serveringen. Måltiderna är en del av hela skol- och förskoledagen. Stöd och anpassningar för barn och elever med NPF behöver alltså även inkludera måltiderna.

Nedan hittar du länkar till Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, där det finns mer information om NPF och hur det kan påverka måltidsupplevelsen. Där finns också fördjupad information om förebyggande insatser och om hur  måltiderna kan anpassas när det gäller meny, psykosocial och fysisk miljö.

Förebyggande insatser för att säkerställa att måltiderna fungerar

En viktig del i det förebyggande arbetet är att göra miljön tillgänglig genom att skapa rutiner, strukturer och göra generella anpassningar som passar alla barn och elever. En god och tillgänglig måltidsmiljö kan innebära att man behöver göra färre extra anpassningar, även om det såklart kan vara det som vissa barn och elever behöver.

Anpassade måltider för barn och elever med NPF

Förutom generella insatser kan det också behövas mer specifika anpassningar av menyn, den psykosociala miljön och den fysiska miljön. Anpassningar för barn och elever med NPF är oftast bra för alla, men de är nödvändiga för dessa barn. Det är bra att involvera barnet och eleven i utformningen av anpassningarna så mycket som möjligt.

Vissa barn och elever kan behöva en enklare rullande meny med några utvalda rätter som de accepterar. Huvudregeln är att rätterna ska utgå från de nordiska näringsrekommendationerna. Om rätterna inte kan göras helt näringsriktiga är det viktigt att komplettera med grönsaker – gärna plockvänligt och oblandat – så att barnen och eleverna ges möjlighet att äta enligt tallriksmodellen.

Informationen på den här webbsidan har tagits fram i samarbete mellan Livsmedelsverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Senast granskad 2022-09-06