Måltidsmodellen

Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam.

Bra, hållbara måltider förutsätter en helhetssyn på måltiderna och lyhördhet för matgästernas behov och önskemål. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp måltidernas kvalitet har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen är användbar för alla offentliga måltider i vård, skola och omsorg men innehållet behöver anpassas efter de olika måltidsverksamheternas förutsättningar.

Modellen består av sex pusselbitar som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

  • God och Trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
  • Näringsriktig och Säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
  • Miljösmart – Med miljösmart menar vi måltider som bidrar till en  miljömässigt hållbar utveckling och de nationella miljömålen.
  • Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med matgästerna. 

Senast granskad 2023-06-27