Miljösmarta måltider

Genom att erbjuda miljösmarta måltider och minimera matsvinnet kan man undvika att de offentliga måltiderna belastar miljön i onödan. 

Maten påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, övergödning, utfiskning och användning av växtskyddsmedel. Men maten kan också ha positiv effekt på exempelvis odlingslandskapet och den biologiska mångfalden. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre.

Förutom att välja miljösmarta livsmedel är det viktigt att arbeta för att minimera matsvinnet. Annars har all den energi, vatten och mark som behövts för att framställa maten använts i onödan – och maten gör ingen nytta.

Att samordna transporter till och från köket, minska energianvändningen samt källsortera avfall är exempel på andra åtgärder som minskar belastningen på miljön.  

Måltidsmodellen

Senast granskad 2020-10-01