Fakta - Äldreomsorgens måltider

Tre äldre och en yngre person äter mat vid ett bord . De skålar med varandra och ser glada ut.

På den här sidan presenteras fakta om de kommunala måltiderna på äldreboenden och i hemtjänst från Livsmedelsverkets egna kartläggningar och från externa källor.

Livsmedelsverkets kartläggningar av offentliga måltider

Sedan 2018 kartlägger Livsmedelsverket den kommunala måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Den omfattar cirka 80 procent av alla som bor på äldreboenden i landet. För kommunerna gör kartläggningarna det möjligt att jämföra sig med andra och en utgångspunkt för lokalt utvecklingsarbete.

Den senaste undersökningen gjordes 2021, via en nationell enkätundersökning riktad till landets alla kommuner. Sammanlagt svarade 238 av Sveriges 290 kommuner på åtminstone någon av frågorna i kartläggningen.

Kommunernas mål för för hållbara måltider för hälsan och miljön

Måltidsstöd inom hemtjänsten

En viktig åtgärd för att förebygga undernäring hos äldre som bor hemma är att låta måltidslösningarna utgå från individens önskemål och behov. Det är dock bara hälften av kommunerna som erbjuder flera olika typer av måltidsstöd. 

Måltidsstöd i hemtjänsten

Andel kommuner som erbjuder följande typ av måltidsstöd i hemtjänsten

Andel kommuner som erbjuder en viss typ av måltidsstöd i hemtjänsten.

Matlåda är det vanligaste måltidsstödet som erbjuds. De flesta kommuner, 76 procent, erbjuder matlåda från ett kommunalt kök. Andra alternativ kan vara matlåda från en privat restaurang eller färdig mat från livsmedelsbutik. Bara en tredjedel av kommunerna erbjuder matlagning i hemmet, och då oftast högst 20 minuters matlagningsstöd. I en fjärdedel av kommunerna kan de äldre få ledsagning till en restaurang och i sex procent av kommunerna kan man också få en måltidsvän, det vill säga någon att äta tillsammans med.

Äldre med hemtjänst har hög risk att drabbas av undernäring, och för dem är det viktigt med många små näringstäta mellanmål. Endast tolv procent av kommunerna erbjuder dock så kallade planerade mellanmål. Det kan bero på att vissa äldre väljer bort måltider, till exempel mellanmål, av ekonomiska skäl.

Måltidsstöd på äldreboenden

Antal måltider på äldreboenden

Andel äldreboenden som erbjuder minst 6 måltider/dag

Andel kommunala äldreboenden som erbjuder sex måltider eller fler per dag.

För sköra äldre med nedsatt aptit är många små måltider spridda över dygnet avgörande för att förebygga undernäring. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man serverar minst sex måltider per dag på äldreboenden. Kartläggningen visar att endast sex av tio kommuner erbjuder minst sex måltider dagligen på samtliga sina boenden. Ytterligare tio procent erbjuder det på minst tre av fyra boenden.

Även om det är en liten ökning jämfört med hur det såg ut 2018, är det för få med tanke på att undernäring är vanligt bland sköra äldre.

Samverkan måltidspersonal och omsorgspersonal

För äldre är måltiderna avgörande för att motverka undernäring. En god och trivsam måltid bidrar också till livskvaliteten och kan ge dagen struktur och mening. För att utnyttja måltidens hela potential behöver måltidspersonal och omsorgspersonal samverka, utöver den dagliga dialog som verksamheten kräver. Det kan till exempel vara kring ett gemensamt uppdrag eller gemensamma mål. I Livsmedelsverkets kartläggning uppgav 65 procent av kommunerna att det finns en samverkan. Gemensamma möten och kostombud bland personalen inom äldreomsorgen nämndes som exempel.

Tillagningskök eller mottagningskök

Andel äldre som äter nära ett tillagningskök

Andel äldre på äldreboenden som äter i närheten av ett tillagningskök i små och stora kommuner

Andel (%) ätande (medelvärde) i närheten av ett tillagningskök i mindre kommuner (<16 000 invånare), större kommuner (>16 000 invånare) och i kartläggningen totalt.

Kartläggningen visar att i genomsnitt hälften av de äldre äter i anslutning till ett tillagningskök, övriga äter mat från ett mottagningskök.

Äldreboenden som har ett tillagningskök i anslutning till boendet kan lättare anpassa måltiderna efter de äldres behov och önskemål. Dofter från köket kan hjälpa aptiten på traven. Ett tillagningskök ger också större möjligheter att integrera måltiderna i verksamheten, till exempel genom att de äldre är med och hjälper till vid matlagningen eller ordnar fika. En annan fördel med tillagningskök är att mängden matsvinn kan minska, eftersom det blir lättare att ta hand om och återanvända rester.

Huvudman, antal boenden och antal måltider

Äldreboenden

Ungefär 84 000 personer bor på äldreboenden i Sverige. Av dessa bor ungefär 16 000 vid boenden som drivs i enskild regi, det vill säga där kommunen inte är huvudman.

 • Totalt finns cirka 84 000 äldreboenden i Sverige.
 • 80 procent av landets äldreboenden har kommunala huvudmän.
 • 19 procent av landets äldreboenden har enskilda huvudmän.

Servicehus

 • Det finns cirka 100 servicehus i Sverige.
 • 90 procent av landets servicehus har kommunala huvudmän.
 • 10 procent av landets servicehus har enskilda huvudmän.

Antal måltider

I Sverige serveras cirka 360 000 måltider i äldreomsorgen varje dag.

Källa: Delfi Foodserviceguide 2016

Socialstyrelsens öppna jämförelser

Här är resultat som rör måltiderna från Socialstyrelsens senaste enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, från 2019.

 • 81 procent av alla äldre på särskilda boenden har en aktuell genomförandeplan som beskriver den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna.
 • 38 procent av de särskilda boendena har uppgett att de har rutiner för dygnets alla måltider, vilket är 4 procentenheter lägre än 2018.
 • Omsorgspersonalen är ofta de som först kan observera tecken på ohälsa och agera förebyggande till exempel mot undernäring och felnäring. Andelen hemtjänstverksamheter som har rutiner för hur personalen ska agera på indikation om att den äldre är undernärd är 62 procent, vilket är 8 procentenheter lägre jämfört med en tidigare undersökning från 2015. 

Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”  ställer frågor direkt till äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst eller som bor på äldreboende. Den visar följande:

 • 74 procent av äldre på äldreboende tycker att maten smakar ganska eller mycket bra.
 • 70 procent av äldre på äldreboende upplever att måltiderna oftast eller alltid är en trevlig stund på dagen.

Fakta om offentliga måltider

Senast granskad 2022-01-19