Matkorgsundersökningar

Genom att göra kemiska analyser av några vanliga livsmedel på den svenska marknaden kan man få reda på hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen som finns i maten. Det är också intressant att kunna följa hur innehållet i maten förändras över tid.

Syftet med en matkorgsundersökning (total diet study) är att undersöka innehållet i en typisk svensk matkorg för att få kunskap om hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen vanliga livsmedel på den svenska marknaden innehåller.

Innehållet i matkorgen utgår från Jordbruksverkets data för per capita-konsumtion i Sverige, det vill säga de totala leveranserna av livsmedel till enskilda hushåll och storhushåll, delat med antalet invånare i landet.

Innehållet i matkorgen baseras alltså på en teoretisk genomsnittskonsumtion för medelsvensken och speglar även konsumenternas val av livsmedel. Ingen hänsyn tas till exempel till svinn som sker i hemmet. Med matkorgsdata kan man beräkna medel- eller per capitaintaget för olika ämnen för en svensk medelkonsument. Man kan även studera förändringar av intaget över tid.

Resultaten från den senaste undersökningen ”Market Basket 2010” visar att skillnaderna i näringsinnehåll är små jämfört med de matkorgsundersökningar som gjordes 1999 och 2005. Undersökningen visar också att maten i stort sett innehåller tillräckligt av de näringsämnen vi behöver.

Halterna av flera skadliga ämnen i maten, bland annat dioxin och bromerade flamskyddsmedel har sjunkit de senaste tio åren vilket är positivt.

Rapporten är skriven på engelska med en svensk sammanfattning.

Under 2015 kommer Livsmedelsverket att utföra en ny matkorgsundersökning. En fjärde mätpunkt 2015 är viktig för att bättre kunna bedöma förändringar över tid.

Senast granskad 2016-08-29