Syror, baser och salter

Syror används för att öka surheten i ett livsmedel. Baser används tvärtom för att minska surheten. När syror och baser blandas bildas salter.

Syror, baser och salter har E-nummer 500–530.

Surhetsgrad

Surhetsgrad, eller pH, anges med ett värde som ligger mellan 0 och 14.

Lösningar med

  • pH = 7 sägs vara neutrala
  • pH mindre än 7 anger sur lösning
  • pH mer än 7 anger basisk eller alkalisk lösning.

En lösnings surhetsgrad inverkar ofta på olika kemiska reaktioners förlopp – även i livsmedel – och mätning av pH har därför fått stor betydelse inom en rad områden. En syra smakar surt och är ofta frätande i koncentrerad form.'

När syror används som livsmedelstillsatser är det endast i små mängder och i utspädd form. Syror används för att öka surheten hos en produkt och kallas därför surhetsreglerande.

Baser

Baserna är syrornas motsats och smakar en aning tvålaktigt eller lutaktigt. Även baser kan vara frätande i koncentrerad form, men används i livsmedel utspädda och neutraliserade.

Baser används för att höja pH i en produkt, det vill säga göra den mera alkalisk, och räknas därför också de som surhetsreglerande medel.

Salter

Syror och baser som blandas neutraliserar varandra och bildar salter. Det mest använda saltet i livsmedelssammanhang är vanligt koksalt. Dess kemiska namn är natriumklorid (NaCl) och det bildas när saltsyra och natriumhydroxid neutraliserar varandra.

Saltet utvinns ur havsvatten eller saltsjöar eller bryts ur stensaltlager i saltgruvor. Salt är ett nödvändigt näringsämne, men har också sedan historisk tid använts som smakämne och konserveringsmedel. Koksalt klassificeras inte som tillsats. En lång rad andra salter räknas däremot som tillsatser.

E-nummersök om syror, baser och salter i livsmedel

Använd E-nummersöket om du vill veta vilka syror, baser och salter som får användas i olika livsmedel. Söket finns under rubriken "Sök E-nummer" i menyn.

Senast granskad 2024-02-09