Glyfosat - frågor och svar

Glyfosat finns i bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs. De halter, spår av glyfosat, som hittas i mat är så låga att de inte innebär någon risk för hälsan.

Vad är glyfosat?

Glyfosat finns i vissa bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs och andra oönskade växter. Glyfosat är det ämne som gör att växten dör.  Bekämpningsmedel som innehåller glyfosat används bland annat inom jordbruket, på järnvägens banvallar och grusplaner.

Sverige är det inte tillåtet att använda några bekämpningsmedel i bland annat hemträdgårdar, kolonilotter och på skolgårdar.

Hur används glyfosat?

I Sverige får bekämpningsmedel som innehåller glyfosat användas för att bekämpa ogräs som växer på åkern innan grödorna - exempelvis vete och bönor - kommit upp ur jorden. Dessa bekämpningsmedel får även användas för att ta bort det ogräs som växer på åkern efter skörd.

Är glyfosat farligt?

Ett bekämpningsmedel testas noga innan det blir godkänt. Det görs för att veta att det inte innebär en risk för människors hälsa.

Eftersom glyfosat är ett ämne i ogräsmedel påverkar det just växter. De halter, spår av glyfosat, som tillåts i mat bedöms vara så låga att de inte innebär någon risk för hälsan.

Det finns stränga regler för när och hur bekämpningsmedel får användas. Många bekämpningsmedel som användes tidigare är inte längre godkända i EU.

Vad menar man med att det finns spår av glyfosat i maten?

Dagens analysmetoder är väldigt känsliga. Därför går det att upptäcka mycket låga halter av olika ämnen i maten. I kontrollen av bekämpningsmedel i livsmedel inom hela EU är halten av glyfosat i de flesta fall långt under EU:s gränsvärden, och i de allra flesta prover där man analyserat glyfosat - 98 procent - hittar man inga spår alls

Vad kan jag göra om jag ändå vill undvika att få i mig glyfosat?

Glyfosat är förbjudet i ekologisk produktion och ska därför inte finnas alls i ekologiska produkter. Vanlig, så kallad konventionell odling, i Sverige följer strängare regler om användning av glyfosat än många andra länder. Sprutning strax före skörd i spannmål är till exempel inte tillåtet i Sverige.

Vad säger EU om glyfosat?

Användningen av glyfosat har diskuterats länge inom EU. Den senaste utvärderingen av glyfosat inleddes 2020. Hösten 2023 beslutade EU-kommissionen att förnya godkännande för glyfosat i tio år (läs mer nedan under Fördjupning).

Fördjupning

Under 2017 återkallade EU:s medlemsländer sina godkännanden för glyfosatinnehållande växtskyddsmedel som även innehöll tillsatsämnet talgamin, då talgamin visat sig ha oacceptabla effekter.

Inför beslutet inom EU om förnyat godkännande av glyfosat gjordes en ny omfattande utvärdering. Utvärderingen startade i juni 2020 och avslutades i juli 2023 och tog hänsyn till den kunskap som finns och nya vetenskapliga studier.

Fyra medlemsländer i utvärderingsgrupp

Eftersom det finns en omfattande dokumentation om glyfosat beslutade EU-kommissionen att en grupp av fyra medlemsländer skulle hjälpas åt med utvärderingen. Sverige, där Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndigheten, var ett av dessa länder.

Totalt har över 2400 studier, omfattande runt 180 000 sidor, utvärderats. Det är 2-4 gånger mer information än vad som finns vid en vanlig prövning av förnyat godkännande.

Utvärderingsgruppen AGG (the Assessment Group on Glyphosate) lämnade över sin första rapport till EU:s kemikaliemyndighet Echa och unionens myndighet för livsmedelssäkerhet Efsa i juni 2021. Slutsatsen i den rapporten var att glyfosat lever upp till gällande lagkrav och förslaget var därför att godkännandet förlängs.

Bedömning av farliga egenskaper

En av de effekter på människors hälsa som AGG tittade på är ifall glyfosat är cancerogent. Baserat på all data från djurförsök och epidemiologiska studier som gåtts igenom var bedömningen att ämnet inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande.

EU:s kemikaliemyndighet Echa meddelade sedan i maj 2022 att de inte föreslår någon förändring i klassificeringen av glyfosat. Echas riskbedömningskommitté Rac gjorde bedömningen att ämnet inte ska klassificeras som cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt.

Under hösten 2021 var utvärderingsrapporten ute på samråd och tredje part samt övriga medlemsländer hade möjlighet att lämna synpunkter. Ett stort antal kommentarer lämnades in. Dessa togs om hand i en uppdaterad rapport som var klar i slutet av 2022.

Efsas bedömning

Efsa publicerade sitt utlåtande i juli 2023. Slutsatsen är att utvärderingen av effekterna av glyfosat på hälsan för människor, djur och miljön inte identifierade några kritiska problemområden. Det innebär att rätt hanterat så kan glyfosat användas utan att det uppstår oacceptabla risker.

Några dataluckor rapporterades och några bedömningar kunde inte slutföras. Det gällde bland annat att bedöma eventuella risker med resthalter i en gröda som odlas på fält där glyfosat användes under den föregående odlingssäsongen. Men enligt Efsas bedömning förväntas inga hälsoeffekter från denna typ av exponering.

Beslut om fortsatt godkännande

Hösten 2023 lade EU-kommissionen fram ett förslag till förnyat godkännande för glyfosat. Medlemsstaternas omröstningar om förslaget kunde inte avgöra frågan. Det innebar att ansvaret för att ta ett beslut övergick till EU-kommissionen som fattade beslut om att ämnet får fortsätta att användas i växtskyddsmedel. Godkännandet gäller till och med 15 december 2033.

EU-kommissionen har i samband med sitt nya godkännande infört ett antal nya villkor som medlemsstaterna särskilt ska ta hänsyn till när produkter godkänns. Det gäller bland annat ett förbud mot att använda växtskyddsmedel med glyfosat för nedvissning av grödor. EU-kommissionen påpekar också i sitt beslut om förnyat godkännande att medlemsstaterna är skyldiga att vara särskilt uppmärksamma på bedömningen av konsumenters exponering genom efterföljande gröda.

Senast granskad 2023-12-19