Vattenprov och analys av dricksvattnet

Interiör från laboratorium.

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk bör regelbundet ta vattenprov och analysera ditt dricksvatten. Detta eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden.

Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om vattnet är lämpligt som dricksvatten. I en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Normal analys passar för de flesta

För de flesta dricksvattenanläggningar passar en så kallad normal analys. Men olika sorters vattenkällor kan ge olika sorters problem med vattnet. Därför kan du behöva anpassa vad som ska analyseras i just ditt vatten. Kontakta ett laboratorium om du behöver vägledning.

Ta vattenprov minst vart tredje år

Det kan finnas kvalitetsproblem med dricksvattnet utan att det syns eller märks på smak eller lukt. Livsmedelsverket rekommenderar därför att vatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk ska provtas minst vart tredje år. Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt bör vattnet provtas minst en gång per år. Detsamma gäller om det finns små barn i hushållet. Små barn är känsliga för höga halter av vissa kemiska ämnen, till exempel arsenik, fluorid, bly, mangan och nitrit. De är också mer för mottagliga för magsjuka jämfört med äldre barn och vuxna.

Om du köper ett hus med egen dricksvattenförsörjning, tänk på att ha koll på om vattnet är analyserat.

Ta vattenprov vid stora förändringar i omgivningen

Utöver den regelbundna provtagningen bör du också provta ditt vatten om det har skett stora förändringar i närheten som skulle kunna påverka vattenkvaliteten. Det gäller till exempel stora grävarbeten, borrning, sprängning, skogsavverkning och skogsbränder, andra bränder eller om det skett en olycka i närheten av din vattentäkt.

Väderhändelser - översvämning, torka, snösmältning, algblomning

Vattenkvaliteten kan också förändras vid väderhändelser som extrem snösmältning, kraftiga översvämningar eller torka. Om du får ditt dricksvatten från en ytvattentäkt är det viktigt att provta vattnet vid algblomning.

Att tänka på när du tar vattenprov

Kontakta kommunen först

Före provtagning är det bra att kontakta miljökontoret eller motsvarande i din kommun. Där vet de hur de lokala förhållandena är för dricksvatten. Till exempel om det finns kända föroreningar i marken eller förhöjda halter av vissa kemiska ämnen i berggrunden. I en del kommuner finns provtagningsflaskor att få. Vissa kommuner tar även emot vattenprover för vidare transport till laboratoriet.

Anlita ett ackrediterat laboratorium

Det finns företag som erbjuder snabbmetoder för att kontrollera dricksvattnet. Dessa snabbmetoder är ofta billiga, men går inte helt att lita på och mäter ofta bara ett ämne eller en kvalitetsaspekt (så kallad analysparameter) i taget.

Hur ska provet tas?

Laboratoriet ger information om hur vattenprovet ska tas, hur det ska hanteras och vilka parametrar som ska analyseras. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda analyspaket som är baserade på Livsmedelsverkets rekommendationer och riktvärden.

Vattenprov från kökskranen

I en så kallad normal analys tas vattenprovet från kranen i köket. Då får du veta kvaliteten på det vatten du använder till mat och dryck. Det visar dock inte om det har tillkommit något från ledningarna mellan vattentäkten och kranen. Beroende på var i din dricksvattenanläggning provet tas får du därför svar på olika saker.

Vattenprov från två ställen

Har du har någon form av rening av ditt dricksvatten, till exempel ett filter, och vill ta reda på hur bra det fungerar kan du vid ett och samma tillfälle ta prov på vattnet både före och efter reningssteget. För provet som tas före räcker det då att analysera för de parametrar som reningen är till för, till exempel järn och mangan eller arsenik.

Följ upp analysresultatet

Senast granskad 2023-08-25