Tolka resultatet av din dricksvattenanalys

När du skickat ett vattenprov på analys kommer resultatet i en analysrapport. Här kan du läsa mer om det som provtas i ditt dricksvatten och få förslag på åtgärder som kan göra vattnet bra igen.

I analysrapporten bedöms ditt dricksvatten som antingen tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Om vattnet är otjänligt eller tjänligt med anmärkning betyder det att en eller flera av de ämnen som analyserats (så kallade analysparametrar) har ett för högt eller för lågt värde. Beroende på vilket ämne och vilken halt det gäller kan du som brunnsägare behöva göra olika saker för att få ditt vatten tjänligt igen. 

Vattenprov bör tas minst vart tredje år.

Bocka för de ämnen/analysparametrar du vill läsa mer om nedan.

Välj analysparametrar

Analysparametrar
Analysparameter

Alkalinitet

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga. Det betyder hur bra vattnet kan stå emot försurning. Ju högre alkalinitet desto bättre motstånd mot försurning och tvärtom. Alkalinitet har betydelse för hur vattnet kan angripa och fräta på olika metaller.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Det finns inga riktvärden för alkalinitet. En viss alkalinitet i vattnet är bra. Halter över 60 mg (milligram) vätekarbonat per liter minskar risken för att ledningar och annan utrustning i dricksvattenanläggningen angrips och fräts sönder (korroderar) av vattnet. Låg alkalinitet (under 60 mg per liter) kan därför vara orsak till att vattnet innehåller höga halter av metaller, till exempel koppar.

Möjliga åtgärder

Utred om det finns behov att ändra alkaliniteten. Om alkaliniteten är för låg kan vattnet behöva mineraliseras genom att tillföra kalcium, magnesium och karbonat. Om alkaliniteten är så hög att det bildas fläckar på gods kan vattnet behöva avkalkas. Det kan då vara bra att ett delflöde från vattenkällan inte avkalkas för att behålla en viss alkalinitet i det vatten som används i hushållet.

Aluminium

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,5 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedömts tjänligt med anmärkning på grund av aluminium kan drickas. Men det kan orsaka tekniska problem i dricksvattenanläggningen som exempelvis slambildning i ledningar och annan utrustning. Vad vi vet idag innebär de mängder aluminium som finns i dricksvatten inte en risk för hälsan.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför det finns aluminium i vattnet. Om orsaken inte kan hittas eller avlägsnas kan filter av något slag behöva sättas in.

Ammonium

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,5 och 1,5 (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Om dricksvattnet är tjänligt med anmärkning på grund av ammonium kan det drickas, men orsaken bör utredas och åtgärdas. Ammonium kan tyda på att dricksvattnet är påverkat av avlopp. Det innebär i sin tur en ökad risk för vattenburen smitta. Det finns även viss risk för nitritbildning. Om dricksvattnet innehåller ammoniumhalter över 1,5 mg per liter innebär det risk för kraftig nitritbildning och dålig lukt. Nitrit kan vara hälsoskadligt, särskilt för spädbarn.

Möjliga åtgärder

Ta reda på orsaken till varför det finns ammonium i vattnet. En orsak kan vara läckande avlopp i närheten. Har du en brunn kan orsaken också vara att ytligt markvatten rinner in i din brunn. Analysera därför även ditt vatten för mikroorganismer och nitrit. Om det läcker in ytligt vatten kan det åtgärdas med tätning. Åtgärda de eventuella felkällor du hittar och ta sedan ett nytt prov för att se om halten ammonium sjunkit. Om du inte hittar orsaken kan filter av något slag sättas in.

Antimon

Antimon är ett grundämne som kan finnas i vattnet på grund av föroreningar från industrier, soptippar, deponier eller rötslam. Det kan också komma från vatten- och avloppsinstallationer.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt5 µg (mikrogram (µg)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Kunskapen om hur antimon i dricksvattnet påverkar hälsan är bristfällig. Dricksvatten som fått resultatet otjänligt på grund av antimon skulle kunna vara hälsoskadligt på lång sikt och bör av försiktighetsskäl inte användas till dryck och matlagning.

Möjliga åtgärder

Försök att hitta orsaken till varför det finns antimon i vattnet. Se över om det finns föroreningskällor i närheten, till exempel industri eller soptipp. Är kranar eller ledningar nyligen utbytta? Det finns en möjlighet att materialet i vatten- och avloppsledningar kan läcka antimon som då hamnar i dricksvattnet. Om det är rör eller ledningar som orsakat problemet kan det vara bra att kontakta leverantören. Om du har svårt att hitta eller få bort källan kan eventuellt ett filter av något slag sättas in. Ett annat alternativ kan vara att installera en omvänd osmos-anläggning i anslutning till dricksvattenkranen.

Arsenik

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt5,0 µg (mikrogram)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Om dricksvattnet är otjänligt på grund av arsenik kan det vara skadligt för hälsan på lång sikt. Arsenik ökar risken för cancer, framförallt lung-, urinblåse- och hudcancer. För permanentboende bör därför vattnet inte användas till dryck eller matlagning. 

Möjliga åtgärder

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är ett samlingsnamn för flera olika ämnen som bland annat används mot insekter, ogräs, mögel, rundmaskar, kvalster, alger, gnagare med mera. Olika sorters bekämpningsmedel har olika egenskaper. Det gör att en del hittas i grundvatten och en del i ytvatten. Vissa bekämpningsmedel kan finnas kvar i marken i många år efter att de slutat att användas. När man analyserar dricksvatten för att hitta rester av bekämpningsmedel analyseras både enskilda ämnen och den totala mängden bekämpningsmedel.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt0,10 µg (mikrogram)/liter (enskilt ämne); 0,03 µg/liter (specifika ämnen); 0,5 µg/liter (totalhalt)

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

De enskilda bekämpningsmedlens giftighet varierar mellan olika ämnen. Men om dricksvattnet bedöms otjänligt på grund av bekämpningsmedel bör du ändå av försiktighetsskäl inte använda det till dryck och matlagning innan du har fått ner halterna. Halten av varje enskilt bekämpningsmedelsämne får inte överstiga 0,10 µg/l. För tre specifika ämnen som är särskilt giftiga gäller en lägre gräns på 0,03 µg/l. Dessa ämnen är aldrin, dieldrin, heptaklor eller heptaklorepoxid. Aldrin och dieldrin förbjöds 1970 i Sverige. Heptaklor och heptaklorepoxid har aldrig varit godkända. Vattnet bedöms också otjänligt om totalhalten av alla bekämpningsmedel ligger på 0,5 µg/l och uppåt.

Möjliga åtgärder

Om ditt dricksvatten har fått resultatet otjänligt på grund av bekämpningsmedel tyder det på att bekämpningsmedel från till exempel jordbruksmark eller ogräsbekämpning på gårdsplaner och längs vägar och järnvägar kommer in i din vattentäkt. Om det påvisas bekämpningsmedel i dricksvattnet i en brunn kan det bero på att brunnen läcker så att ytligt markvatten kommer in. Det kan ofta åtgärdas genom tätning. Om du har bekämpningsmedel i dricksvatten som kommer från en ytvattentäkt kan det vara aktuellt att flytta intagspunkten så att den kommer längre bort från källan till föroreningen. Eventuellt kan ett kolfilter sättas in. Vattentäkter kan även förorenas om någon hanterat bekämpningsmedel oförsiktigt. Ogräsmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel som används i hushållets trädgård kan förorena vattnet. Dosering av bekämpningsmedel bör ske med försiktighet, lagring bör ske långt ifrån vattentäkten och i slutna utrymmen. Gamla burkar och kärl med bekämpningsmedel ska lämnas till miljöstation.

Bly

 

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt5,0 µg (mikrogram)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av bly kan vara hälsoskadligt och bör inte användas till dryck och matlagning. Långvarigt intag av dricksvatten med bly i halter över gränsvärdet kan öka risken för skador på nervsystemet och blodbildningen. Foster och små barn är särskilt känsliga då det kan påverka deras mentala utveckling.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför det finns bly i vattnet. Om anledningen är bly i kranar eller annan installation, överväg att byta dem till blyfria alternativ. Om orsaken är naturlig förekomst eller en förorening från industri kan eventuellt ett filter av något slag sättas in. Det finns till exempel filter som använder sig av en absorptionsmassa. Massan måste bytas regelbundet. Ett annat alternativ kan vara att installera en omvänd osmos-anläggning i anslutning till dricksvattenkranen.

Bor

Bor kan finnas naturligt finnas i vissa bergarter eller jordar och därför också i grundvatten. Kemiska föreningar med bor används vid tillverkning av glas, tvål, tvättmedel och brandskyddsmedel. Vatten kan därför förorenas med bor på grund av avlopp eller industrier. I Sverige har höga halter av bor hittats i vissa områden i Skåne och på Gotland. Bor ingår inte i listan för en normal vattenanalys och det saknas riktvärde. Men om det är känt att det finns höga borhalter i området bör bor analyseras.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Om orsaken till att det finns bor i ditt dricksvatten är påverkan från avlopp indikerar det ökad risk för vattenburen smitta. Djurstudier har visat att bor kan påverka fortplantningen. Det saknas ännu kunskap om ifall detta också gäller för människor.

Möjliga åtgärder

Bor kan vara svårt att reducera. Ibland kan ett jonbytarfilter fungera. För dricksvatten som inte tas från grundvattnet kan omvänd osmos vara ett alternativ. Omvänd osmos kan alltså gå att använda om du har en ytvatten- eller saltvattenanläggning. Om du har en brunn kan rening med omvänd osmos dock fungera om det enbart används för det vatten som används till dricksvatten. En mindre anläggning för omvänd osmos kan då installeras i anslutning till exempelvis kökskranen. Hushållets övriga vatten renas då inte. Omvänd osmos av grundvatten är nämligen olämpligt eftersom det ökar vattenuttaget och då även risken för saltvatteninträngning.

Cyanid

Cyanid påvisas emellanåt i dricksvatten och då i mycket låga koncentrationer. Halter över riktvärdet i vattnet kan uppstå om det skett utsläpp från industrier, soptippar eller liknande. Ytvattentäkter är mest utsatta. Cyanid är mycket giftigt. Att dricka vatten som innehåller cyanid långt över riktvärdet skulle kunna ge negativa hälsoeffekter på lång sikt. Cyanid i vatten kommer dock inte upp i så höga halter att det ger akut förgiftning.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt50 µg (mikrogram)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Om ditt dricksvatten bedöms otjänligt på grund av cyanid bör vattnet inte användas till dryck och matlagning förrän halterna av cyanid har åtgärdats. Cyanid är mycket giftigt.

Möjliga åtgärder

Förekomst av cyanid i dricksvattnet kan tyda på förorening från industri, soptipp, deponi eller liknande. Om det läcker in ytligt vatten i din brunn kan du åtgärda det med tätning. Eventuellt kan ett absorptionsfilter sättas in eller en omvänd osmos-anläggning installeras i anslutning till dricksvattenkranen. Det är då viktigt att filtren underhålls och att filtermassan regelbundet byts. Ett annat alternativ är att om möjligt anlägga en ny vattentäkt.

Cyanotoxiner

Cyanotoxiner är gifter som kan bildas under algblomning. Det är algblomningen av vissa arter av cyanobakterier som kan ge upphov till gifterna. De här bakterierna kallades tidigare blågröna alger. Cyanobakterier är mikroorganismer som finns naturligt i sött och bräckt ytvatten som till exempel sjöar och hav. Cyanotoxiner är därför främst ett problem för de som får sitt dricksvatten från ytvattentäkter. De finns inte i grundvatten. I svenska vatten är toxinerna mikrocystiner och nodulariner vanliga. Mikrocystiner är vanligast i sjöar och nodulariner kan finnas i Östersjön. Båda kan ge akut allvarlig förgiftning och skada levern. Drick därför aldrig orenat sjövatten.

Analys av cyanotoxiner ingår inte i normal analys. Men om vattentemperaturen i ytvattentäkten är hög eller om det är algblomning kan det vara en god idé att analysera dricksvattnet. Det finns för närvarande inga riktvärden för cyanotoxiner i dricksvatten från små ytvattentäkter för privat bruk. Det räcker alltså med att analysen visar att det finns cyanotoxiner i dricksvattnet för att det ska anses som hälsoskadligt.

>> Handbok Cyanotoxiner i dricksvatten

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som innehåller toxiner av cyanobakterier är hälsoskadligt. Vattnet bör inte användas till mat och dryck förrän problemet är löst. Beroende på vilket cyanotoxin som finns i dricksvattnet kan det orsaka diarré, kräkningar, förlamning eller andra förgiftningssymptom. Toxinerna tål värme och förstörs inte av kokning.

Möjliga åtgärder

Om ditt dricksvatten kommer från en ytvattentäkt bör vattnet renas ytterligare. En del cyanotoxiner finns inuti cyanobakterierna. De släpps ut i vattnet först när bakterierna dör och går sönder. Därför är det bra att filtrera bort bakterierna tidigt i reningsprocessen. Om det inte är tillräckligt kan omvänd osmos (RO) eller nanofilter fungera för att få bort cyanotoxinerna. Provta och analysera dricksvattnet för att bekräfta att reningen fungerar.

Escherichia coli

Escherichia coli är en mycket vanlig tarmbakterie hos människor och djur. De flesta E. coli är ofarliga, men några få varianter kan orsaka mycket besvärlig magsjuka. Escherichia coli analyseras i dricksvatten för att ta reda på om dricksvattnet förorenats med avföring. Avföringen kan komma från exempelvis avlopp, naturgödsel eller att smådjur som möss och råttor har fallit ner i vattnet.

Om det finns E. coli i vattnet kan andra, sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter från avföring också finnas i dricksvattnet.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt1 E. coli (påvisad) per 100 ml

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Om dricksvattnet bedöms otjänligt på grund av E. coli tyder det på att vattnet på något sätt har förorenats med avföring. Vattnet bör inte drickas utan att du först kokar det. Om det finns E. coli i dricksvattnet kan det tyda på en ökad risk för akut magsjuka, särskilt för yngre barn. Orsaken bör utredas och åtgärdas.

Möjliga åtgärder

Kontrollera möjliga föroreningskällor i närområdet runt vattentäkten, till exempel avlopp, gödselstackar eller betande djur. Kanske kan källan till föroreningen tas bort eller flyttas. Om du har en brunn, se över av brunnens skick. Escherichia coli i dricksvatten från en brunn kan bero på att brunnen är otät. Om ytligt markvatten och organiskt material rinner in kan problem ofta lösas genom tätning, till exempel byte av brunnslock och tätning av fogar. I en borrad brunn kan man behöva täta sprickor i foderröret med en så kallad manschett. Rengör sedan dricksvattenanläggningen genom spolning, omsätt vattnet, ta ett nytt prov. I sällsynta fall kan ledningarna även behöva kloreras. Kvarstår problemet, eller om föroreningskällan inte går att få bort, kan eventuellt UV-ljus behöva sättas in. Om du har en ytvattentäkt kan förekomst av E. coli till exempel bero på undermåliga avlopp i närheten eller att djurspillning runnit ner i vattentäkten, vanligen i samband med kraftigt regn. Eventuellt kan vattenintaget flyttas till en djupare nivå. Om problemet ändå kvarstår kan filter av något slag sättas in. Om vattnet är klart kan även UV-ljus vara ett alternativ.

Fluorid

Fluorid kan finnas naturligt i berggrunden. Därför kan även grundvattnet innehålla fluorid.  Höga halter är vanligare i borrade brunnar än i grävda brunnar. Det beror på att borrade brunnar tar grundvatten från berggrunden medan grävda brunnar tar grundvatten som finns i jordlagren högre upp.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning1,3 mg (milligram)/liter
Otjänligt6 mg/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av fluorid kan användas till dryck och matlagning, men hos barn kan fluoriden ge upphov till vita fläckar på de permanenta tändernas emalj. Vattnet bör därför användas i begränsad omfattning i mat och dryck till barn som ännu inte fått sina permanenta tänder. Med begränsad omfattning menas att barnet inte bör dricka vattnet varje dag året runt, men att dricka det varje dag upp till en månad per år går bra. Spädbarn och småbarn är känsligare för fluorid än lite större barn. Beroende på hur hög fluoridhalten är varierar därför rekommendationen för olika åldersgrupper:

  • 1,3-1,5 mg/l: bör ges i begränsad omfattning till barn upp till 6 månader.
  • 1,6-4,0 mg/l: bör ges i begränsad omfattning till barn upp till 1,5 år.
  • 4,1-5,9 mg/l: bör ges i begränsad omfattning till barn upp till 7 år och endast vid något enstaka tillfälle för barn upp till 1,5 år.

Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av fluorid bör inte användas till dryck och matlagning. Det kan nämligen ge beninlagring av fluorid. När du har fått ner fluoridhalten kan vattnet användas igen.

Möjliga åtgärder

Tänk på att ge annat dricksvatten till små barn om halten fluorid överstiger riktvärdet för tjänligt med anmärkning. För att få ner halterna av fluorid kan ett filter av något slag sättas in. Det finns både jonbytes-, absorptions- och adsorptionsfilter. Ett annat alternativ är att installera en omvänd osmos-anläggning i anslutning till dricksvattenkranen.

Fosfat

Fosfat i dricksvatten kommer oftast från avlopp, gödsel eller liknande. Fosfat kan också förekomma naturligt i berggrunden.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,6 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av fosfat går att dricka och använda i matlagning. Fosfat i sig är inte hälsoskadligt. Men att det finns fosfat i dricksvattnet tyder på att det kan vara förorenat från exempelvis avlopp eller gödsel. Det i sin tur kan innebära en ökad risk att andra ämnen kommer in i dricksvattnet från samma föroreningskälla.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför det finns fosfat i dricksvattnet. Det kan vara bra att analysera för bakterien Escherichia coli för att ta reda på om vattnet är avloppspåverkat. Om du har en brunn kan orsaken vara att ytligt markvatten rinner in. Det kan vara bra att analysera för parametern kemisk syreförbrukning för att konstatera ytlig vattenpåverkan. Tätning av brunnen kan vara en möjlig lösning. Åtgärda de eventuella felkällor du hittar och ta sedan ett nytt prov för att se om fosfathalten sjunkit. Om du inte hittar orsaken kan filter av något slag sättas in, till exempel ett jonbytesfilter. Andra tekniker som så kallad kapacitiv avjonisering kan också vara ett alternativ. Om du har en ytvattentäkt, undersök om det finns något i närheten av intagspunkten som orsakat förhöjd fosfathalt. Kontrollera om det finns möjliga föroreningskällor i närområdet. Du kan också behöva flytta intagspunkten.

Färg

Dricksvatten bör inte ha någon synlig färg. Men ibland kan det finnas ämnen i vattnet som gör det färgat. En vanlig orsak är att det finns organiskt material i vattnet, till exempel humus. Färgat vatten kan också orsakas av järn, mangan och andra metaller. Metallerna kan finnas naturligt i vattnet eller ha lösts ut i vattnet på grund av korrosion (rost) i dricksvattenanläggningens olika delar. Vattnets färg anges i den speciella enheten milligram platina per liter.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning30 mg Platina (Pt) / liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Att vattnet är färgat är framför allt ett så kallat estetiskt problem. Det betyder att det inte är farligt att dricka vattnet, men att det kan missfärga tvätt samt tvättställ och toalettstolar. Om färgen orsakas av järn eller mangan kan det även orsaka kemiska beläggningar (utfällningar) som kan ge tekniska problem i dricksvattenanläggningen. Om ditt dricksvatten plötsligt ändrar färg är det en annan sak. Det kan innebära att något har hänt med dricksvattnet, till exempel att det har förorenats av ytligt vatten. Det skulle i sin tur kunna innebära ökad risk för tillväxt av bakterier och då också risk för vattenburen smitta. Detta kan konstateras med en analys av kemisk syreförbrukning.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför vattnet är färgat, särskilt vid plötsliga färgförändringar. Om du har en brunn, kontrollera om det rinner in ytligt vatten. Om ytligt vatten för med sig organiskt material, såsom löv och jord i brunnen, kan problemet ofta lösas genom tätning, till exempel byte av brunnslock och tätning av fogar. En borrad brunn kan behöva en manschett som tätar sprickor i foderröret När tätningen är klar, rengör brunnen genom spolning, klorera eventuellt ledningar, omsätt vattnet, ta ett nytt prov. Kvarstår problemet kan vattnet eventuellt avluftas eller ett kolfilter sättas in.

Järn

Det är ganska vanligt att grundvattnet i Sverige innehåller höga halter av järn. Det finns naturligt mycket järn bundet i marken, både i berggrunden och i jordlagren. Det järnet kan under vissa kemiska förhållanden lösas ut i grundvattnet. Järn kan också lösas ut i dricksvattnet om vattenledningar av stål eller gjutjärn rostar. En anledning till att ledningarna rostar kan vara att vattnet har lågt pH-värde, alltså är surt.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,5 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten med bedömningen tjänligt med anmärkning på grund av järn kan fortfarande användas till dryck och matlagning. Det har ingen hälsomässig påverkan. Däremot kan det bli stopp i vattenledningar på grund av kemiska utfällningar av järnet. Järn kan också påverka smak och lukt på dricksvattnet och göra det så brunt att tvätt och sanitetsporslin, som toaletter och handfat, blir missfärgade.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför det finns höga halter av järn i dricksvattnet. Om det beror på att surt vatten får järn att lösas ut från ledningar kan ledningarna behöva bytas och pH-värdet på vattnet höjas till över 6,5 (se pH-värde). Om du har en brunn som inte är tät kan järnet komma från ytligt vatten som har runnit in i brunnen. Det kan åtgärdas genom tätning av fogar eller sprickor. Finns järnet naturligt i grundvattnet är det svårt att få bort orsaken till att vattnet innehåller järn. Då finns det bra metoder att få bort järn från dricksvattnet. Ett sätt är avluftning, ett annat är jonbytesfilter. Detta fungerar även för mangan.

Kadmium

Riktvärde

Otjänligt0,5 µg /liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av kadmium kan vara hälsoskadligt och bör inte användas till dryck eller i matlagning. Men vattnet kan användas vid dusch, bad, disk och tvätt. Om dricksvatten med kadmiumhalter över riktvärdet dricks under många år kan det bland annat skada njurarnas funktion, bidra till benskörhet och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Små barn och personer med låga järnnivåer i blodet är särskilt utsatta.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till att det finns höga halter av kadmium i dricksvattnet. Om du har en brunn, undersök om det rinner in ytligt markvatten. Om så är fallet, börja med att täta brunnen. Om du har en ytvattentäkt, undersök om det finns något i närheten av intagspunkten som orsakat förhöjd kadmiumhalt. I så fall, kan det eventuellt vara en idé att flytta intagspunkten.

Kadmium kan också lösas ut i dricksvattnet från äldre vattenledningar som börjat korrodera (rosta).

Uppmärksamma om marken nyligen har gödslats. Gödningsmedel kan innehålla kadmium. Skyddsavstånd mellan brunnen och den gödslade marken kan undvika framtida förorening. Om det är svårt att få bort källan till kadmiumföroreningen kan man behöva sätta in ett filter av något slag. Ett annat lösning kan vara att installera en omvänd osmos-anläggning vid dricksvattenkranen.

Kalcium

Kalcium finns naturligt i områden som har hög kalkhalt i berggrunden och i jordlagren. I sådana områden kan även grundvattnet ha förhöjda nivåer av kalcium. Sur nederbörd bidrar till att mer kalcium löses ut i grundvattnet. Kalcium bidrar till att vattnet blir hårt. Hårt vatten kan ge kemiska beläggningar (utfällningar) i till exempel vattenledningar. Lite kalcium i vattnet kan dock vara bra, halter mellan 20 och 60 milligram per liter motverkar risken för att vattenledningar och installationer fräts sönder (korroderar).

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning100 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av kalcium går bra att använda till dryck och matlagning. Det har alltså ingen negativ hälsopåverkan. Däremot kan vattnet orsaka utfällningar i dricksvattenanläggningen, i vattenburna element, vattenledningar, sanitetsporslin samt i hushållsmaskiner som tvätt- och diskmaskiner. Det gör att de håller kortare än normalt. Vatten med kalcium över riktvärdet kan också förstöra textilier vid tvätt.

Möjliga åtgärder

Utred om dricksvattnet behöver avhärdas, det vill säga minska mängden kalcium i vattnet. Eftersom det inte är hälsoskadligt att dricka vatten med kalciumhalter över riktvärdet kan det kan vara en idé att överväga för- och nackdelar med olika åtgärder. Det finns olika sorters filter (avhärdningsfilter) som tar bort kalcium från dricksvatten, till exempel jonbytesfilter och nanofilter. Eventuella nackdelar samt kostnad och skötsel av filter ska vägas mot vad det kostar att byta ut hushållsmaskiner med tätare mellanrum än annars. Jonbytesfilter använder salttabletter för att återladda filtermassan. Dricksvattnet får då en högre halt av natrium. En annan aspekt är att spolvatten från filtret riskerar att förorena brunnen med salt.

Kalium

Kalium finns naturligt i berggrunden och i jordlagren, och kan därför finnas i grundvattnet. Högre halter av kalium kan dock tyda på att vattnet är förorenat av konstgödsel.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning12 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av kalium innebär normalt ingen hälsofara. Det går alltså bra att använda till mat och dryck. Däremot tyder hög halt på att vattnet kan vara förorenat, vilket kan innebära andra hälsorisker.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till att det finns förhöjda halter av kalium i dricksvattnet. Kontrollera tänkbara föroreningskällor i närheten av din vattentäkt. Om du har en brunn, undersök om det rinner in ytligt markvatten. Om så är fallet, täta brunnen. Om du har en ytvattentäkt, undersök om det finns något i närheten av intaget som kan orsaka föroreningen. Eftersom kalium kan tyda på förorening av konstgödsel, analysera även ditt vatten för ammonium, fosfat, nitrat och nitrit. Om källan inte går att avlägsna kan ett kolfilter minska kaliumhalten, även en omvänd osmosanläggning för dricksvattenkranen kan avlägsna kalium.

Kemisk syreförbrukning

Att analysera dricksvattnet för kemisk syreförbrukning är ett sätt att ta reda på om organiskt material (humusämnen) kommit in i dricksvattenanläggningen. I ytvattentäkter är det vanligt att graden av kemisk syreförbrukning ökar under sommaren.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning8 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av hög kemisk syreförbrukning visar att det finns organiskt material i vattnet och att det är påverkat av ytligt markvatten. Dricksvattnet är inte hälsofarligt. Det går bra att använda i dryck och matlagning, men det kan ha påverkad lukt, färg och smak. Mycket organiskt material i vattnet kan leda till bakterietillväxt i dricksvattenanläggningen. Organiskt material försvårar också möjligheten att desinficera dricksvattnet med klor eller UV-ljus. Mikrobiologisk analys av vattnet kan ge svar på om det finns bakterietillväxt.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken varför dricksvattnet har hög kemisk syreförbrukning. Om du har en brunn, se efter om det rinner in ytligt markvatten. Om så är fallet, täta brunnen till exempel genom byte av brunnslock, installation av en manschett eller tätning av fogar. Vid långvarigt problem med hög kemisk syreförbrukning kan bakterier börja växa, därför är en analys av bakteriehalten viktig. Om problemet kvarstår efter tätning av brunnen, kan ett kolfilter sättas in. Om du har en ytvattentäkt kan ett förfilter av sand ta bort en del organiskt material, och resten kan tas bort med ett efterfilter med kol.

Klor

Endast de som använder klor för att desinficera sin dricksvattenanläggning, kan behöva göra en analys av klorhalten i dricksvattnet. Annars behöver man inte analysera för klor.

Om vattnet innehåller mycket organiskt material (humusämnen) kan klorering leda till att det bildas klororganiska föreningar. Om det bildas väldigt mycket sådana föreningar, kan det vara hälsoskadligt om man får i sig höga halter under lång tid.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,4 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Klor i dricksvattnet tyder på att det finns rester kvar från klorering av dricksvattenanläggningen. Det gör också att vattnet luktar och smakar klor. Det är inte hälsoskadligt att använda vattnet till mat eller dryck om det bara gäller enstaka kloreringar.

Möjliga åtgärder

Spola hela systemet efter klorering tills lukten försvinner i alla kranar. Om anläggningen betjänar flera hushåll med dricksvatten och om det finns en doseringspump för klor, kontrollera funktionen på doseringspumpen så att mängden klor som doseras stämmer med behovet. Vid längre behov av desinficering för att avlägsna bakterier, kan en UV-ljusanläggning vara att föredra om vattnet är tillräckligt klart.

Klorid

Klorid kan komma in i grundvattnet från så kallat relikt (fossilt) saltvatten i berggrunden, från havsvatten eller på grund av föroreningar av vägsalt. Relikt saltvatten förekommer främst i bergborrade brunnar. Grävda brunnar är däremot känsliga för bland annat föroreningar av vägsalt. Alla slags brunnar nära havet kan få havsvatteninträngning via marken eller sprickor i berggrunden. Det gäller särskilt om vattenförbrukningen är hög.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning100 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av klorid kan fortsätta användas till mat och dryck. Det är inte hälsoskadligt. Däremot kan innehållet av klorid göra så att ledningar i dricksvattenanläggningen fräts sönder (korroderar). Det i sin tur kan leda till ökad halt av olika metaller i dricksvattnet. Om kloridhalten är över 300 mg/liter kan vattnet smaka salt.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför vattnet innehåller klorid. Det kan vara en ytlig förorening från exempelvis vägsalt, komma från relikt saltvatten eller från havsvatten. Om orsaken är ytlig påverkan är det bra att täta brunnen. Om det inte hjälper kan det som en sista utväg behöva anläggas en ny brunn på annan plats. Om orsaken är inblandning av relikt saltvatten kan det hjälpa att minska vattenförbrukningen eller höja pumpen. Den nedre delen av brunnen kan också behöva tätas. Om orsaken är inblandning av havsvatten kan en minskad vattenförbrukning lösa problemet. I vissa fall kan brunnen behöva flyttas till en plats längre bort från havet. Salt i grundvattnet bör inte avsaltas. Avsaltning ökar det totala vattenuttaget vilket kan förvärra problemet, inte bara i din brunn utan även i närliggande brunnar.

Koliforma bakterier

Koliforma bakterier är ett samlingsnamn för en grupp bakteriearter som kan finnas i tarmen hos människor och djur. Många koliforma bakterier finns också naturligt i jord, vatten och på växter. När man analyserar ett vattenprov för koliforma bakterier bör man alltid samtidigt göra en analys för E. coli. Om analysen visar att det finns både koliforma bakterier och E. coli-bakterier, är vattnet troligen påverkat av avföring från människor eller djur. Om E. coli inte hittas i vattnet kommer de koliforma bakterierna förmodligen inte från avföring. Det kan då handla om att ytligt markvatten har runnit in i brunnen eller påverkat ytvattentäkten, vanligen i samband med kraftigt regn.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning50 koliforma bakterier/100 ml
Otjänligt500 koliforma bakterier/100 ml

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms som tjänligt med anmärkning på grund av koliforma bakterier kan användas till dryck och matlagning. Men anledningen till att bakterierna finns i vattnet bör ändå utredas och åtgärdas. Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av koliforma bakterier bör kokas innan det används till dryck eller matlagning. Orsaken bör utredas och åtgärdas. Om både koliforma bakterier och E. coli finns i dricksvattnet är vattnet förorenat med avföring och otjänligt. Då finns en ökad risk för magsjuka, speciellt för yngre barn. Sådant vatten bör kokas innan det kan drickas.

Möjliga åtgärder

Hitta orsaken och ta bort föroreningskällan om det är möjligt. Möjliga föroreningskällor kan vara avlopp, gödselstackar eller betande djur nära vattenanläggningen. Om du har en brunn, se över brunnens skick. Orsaken kan vara att ytligt markvatten eller organiskt material kommer in i brunnen. Är brunnen bergborrad kan det ytliga vattnet komma in genom en spricka i foderröret. Problemet kan ofta lösas genom tätning, till exempel byte av brunnslock, installation av en manschett och tätning av fogar. När tätningen är klar, rengör genom spolning, omsätt vattnet och ta ett nytt prov. I sällsynta fall kan ledningarna behöva kloreras. Kvarstår problemet, eller om föroreningskällan inte går att få bort, kan eventuellt UV-ljus behöva sättas in. Om du har en ytvattentäkt kan höga halter koliforma bakterier bero på att ytligt markvatten runnit ner i vattentäkten, vanligen i samband med kraftigt regn. Eventuellt kan vattenintaget flyttas till en djupare nivå. Om problemet ändå kvarstår kan filter av något slag sättas in. Om vattnet är klart och utan partiklar kan även UV-ljus vara ett alternativ.

Konduktivitet

Konduktivitet är ett mått på den totala halten av lösta salter i dricksvattnet. Det mäts i enheten milli-siemens per meter (mS/m). Hög halt av till exempel fluorid, klorid och andra salter bidrar till förhöjd konduktivitet. Det finns inget riktvärde för konduktivitet i sig, utan det finns istället riktvärden för olika salter.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Om dricksvattnet har hög konduktivitet betyder det att det finns höga halter av lösta salter i vattnet. Värden över70 mS/m kan tyda höga kloridvärden i vattnet. Klorid kan göra så att ledningar och andra installationer i dricksvattenanläggningen fräts sönder. Det i sin tur kan leda till ökad halt av olika metaller i vattnet.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför vattnet har hög konduktivitet. För att ta reda på orsaken behöver analysresultat från flera ämnen undersökas. Om analysresultat pekar på att konduktiviteten beror på en förhöjd halt av till exempel klorid, fluorid, eller andra ämnen, läs mer om möjliga åtgärder för dessa ämnen.

Koppar

Koppar i dricksvattnet orsakas främst av att vattenledningar av koppar har börjat korrodera (rosta). Det är särskilt vanligt i nya ledningar. Koppar är vanligast i varmvatten och i vatten som har stått stilla länge i ledningarna. Koppar kan lösas ut både om vattnet är för surt, för basiskt, för hårt eller för mjukt. Det vill säga om pH är för lågt, för högt, eller om vattnet innehåller för mycket eller för lite av kalcium och magnesium.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,2 mg (milligram)/liter
Otjänligt2 mg/ liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som har fått bedömningen tjänligt med anmärkning på grund av koppar kan användas till mat och dryck. Dock kan vattnet missfärga hår och sanitetsporslin som handfat och toalett. Kopparhalten i vattnet påskyndar också frätangrepp (korrosion) på galvaniserade vattenledningar. Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av koppar bör inte användas till dryck eller matlagning. Den höga kopparhalten kan ge smak, men också öka risken för diarré hos små barn.

Möjliga åtgärder

Spola kallvattnet någon minut innan det ska användas till dryck och matlagning. Det är särskilt bra om vattnet ska användas till barnmat, om vattnet stått stilla en längre tid eller om nya vattenledningar har installerats. Utred även varför dricksvattnet innehåller höga halter av koppar. Beroende på var problemet ligger kan eventuellt ett filter sättas in. Beror kopparhalten på korrosion kan ett avsyrningsfilter användas i kombination med att gamla vattenledningar och kranar byts ut. Är orsaken hårt vatten kan istället ett avhärdningsfilter installeras. Varmvattenberedare av koppar i en hård eller sur vattenmiljö, orsakar kopparhaltigt varmvatten. Varmt vatten räknas visserligen inte som dricksvatten, men ledningen bör spolas ordentligt efter att varmt vatten har använts. Annars kan det bli höga kopparhalter i kallvattnet.

Krom

Krom i dricksvatten tyder på förorening från industrier, deponier eller liknande. Krom i dricksvattnet kan också komma från material i installationer som till exempel kranar.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt50 µg (mikrogram)/ liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av krom bör inte användas till dryck eller matlagning. Negativa hälsoeffekter är inte kända, men kan inte uteslutas. Riktvärdet på 50 mikrogram per liter är till för att begränsa dricksvattnets bidrag till totalintaget av krom.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför dricksvattnet innehåller höga halter av krom. Det kan bli aktuellt att byta ut kranar. Om det är svårt att få bort källan till kromet kan eventuellt ett filter sättas in. Omvänd osmos-anläggning eller kapacitiv dejonisering kan avlägsna krom. Vissa nanofilter kan avlägsna låga halter krom.

Kvicksilver

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt1 µg (mikrogram)/ liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av kvicksilver kan vara hälsoskadligt och bör inte användas till dryck eller matlagning. Långvarig konsumtion av dricksvatten som innehåller kvicksilverhalter över riktvärdet är skadligt för njurar och hjärna. Allra känsligast för kvicksilver är foster eftersom hjärnan utvecklas under fosterperioden. Små barn är också särskilt känsliga för kvicksilver.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför dricksvattnet innehåller höga halter av kvicksilver. Om du inte kan avlägsna källan kan ett filter monteras in. En omvänd osmos-anläggning installerad enbart för dricksvattenkranen ihop med föregående nanofilter kan vara ett alternativ. Större jonbytesfilter kan vara svåra att hantera när filtermassan är uttjänt.

Lukt

Dricksvatten bör inte ha någon lukt. Om dricksvattnet luktar kan det innebära att vattnet har påverkats av något som inte ska vara där.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkningTydlig, svag lukt, indikerar påverkan
OtjänligtTydlig, främmande lukt, indikerar förorening; eller mycket stark lukt, uppenbart motbjudande

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Att vattnet börjar lukta kan bero på förändringar i omgivningen eller att vattnet har påverkats av något. Om dricksvattnet har fått resultatet tjänligt med anmärkning på grund av svag lukt kan vattnet drickas, men orsaken till lukten bör utredas och sedan åtgärdas. Om dricksvattnet har fått resultatet otjänligt på grund av tydlig främmande lukt eller stark och motbjudande lukt bör vattnet inte drickas.

Möjliga åtgärder

Hitta orsaken till att vattnet luktar. Undersök om det finns föroreningskällor i närheten. Vid svag lukt eller lukt som beror på svavelväte i djupborrade brunnar, kan avluftning ibland fungera för att få bort lukten. Kemisk lukt som beror på nya slangar, jonbytesfilter eller andra installationer minskar med tiden och kan påskyndas genom spolning. Lukt kan även bero på att varmvattenberedarens så kallade offeranod är av magnesium. Byte till en offeranod i zink kan då åtgärda problemet. En offeranod behövs för att skydda varmvattenberedaren från rostskador. Om inte orsaken till lukten hittas eller går att ta bort kan ett kolfilter behöva sättas in.

Magnesium

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning30 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av magnesium kan få smakförändringar. Det kan också ge utfällningar i dricksvattenanläggningar, i vattenburna element, hushållsmaskiner som tvätt- och diskmaskiner med mera. Det gör att dessa håller kortare än normalt. Dricksvattnet är dock inte hälsoskadligt och det går bra att fortsätta använda vattnet till dryck och matlagning.

Möjliga åtgärder

Utred behov om halten av magnesium behöver sänkas. Eftersom det inte är hälsoskadligt att dricka vatten med magnesiumhalter över riktvärdet kan det kan vara en idé att överväga för- och nackdelar med olika åtgärder. Det finns olika sorters filter (avhärdningsfilter) som tar bort magnesium från dricksvatten, till exempel jonbytesfilter och nanofilter. Kostnad och skötsel av filter ska vägas mot vad det kostar att byta ut hushållsmaskiner med tätare mellanrum än annars. Vid användning av filter för brunnsvatten, kommer mängden vatten som krävs för att spola rent filtret öka brunnens vattenuttag.

Mangan

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,3 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av mangan kan ge utfällningar i vattenledningar, och andra installationer i dricksvattenanläggningen. Utfällningarna släpper loss flagor som färgar vattnet svart. Det ger i sin tur missfärgning av tvätt och sanitetsporslin, som toalett och handfat. Mangan kan även påverka vattnets smak. Dricksvatten med manganhalt över 0,4 mg/l bör inte användas i bröstmjölksersättning. Spädbarn är nämligen särskilt känsliga för höga halter av mangan. Mangan kan skada nervsystemet.

Möjliga åtgärder

Använd annat dricksvatten till bröstmjölksersättning. Utred om halten av mangan behöver sänkas, det vill säga överväg för- och nackdelar med olika åtgärder. Om vattnet är missfärgat och om manganet ger oacceptabelt mycket utfällningar kan det bli aktuellt sätta in exempelvis ett filter. Dessa filtrerar normalt även bort järn. Det finns dock nackdelar med att använda filter i brunnar i områden med vattenbrist. Vid användning av filter för brunnsvatten, kommer mängden vatten som krävs för att spola rent filtret öka brunnens vattenuttag.

Natrium

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning100 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av natrium går bra att använda till dryck och matlagning. Höga halter av natrium kan öka risken för högt blodtryck. Det mesta av det natrium vi får i oss kommer dock från mat. Natrium i dricksvatten kan påskynda att vattenledningar och andra installationer i dricksvattenanläggningen fräts sönder (korroderar). Det i sin tur kan leda till ökad halt av olika metaller i vattnet. Om natriumhalten är över 200 mg/liter kan vattnet smaka salt.

Möjliga åtgärder

Utred varför vattnet innehåller natrium. Om orsaken är att ytligt markvatten läcker in i din brunn är det bra att täta brunnen. Om det inte hjälper kan ett alternativ vara att anlägga en ny brunn på en annan plats. Om natriumhalten beror på inblandning av relikt saltvatten kan du prova att minska vattenförbrukningen, höja pumpen eller täta den nedre delen av brunnen. Om natriumhalten beror på inblandning av havsvatten kan du börja med att minska vattenförbrukningen och se om natriumhalten då går ner. I vissa fall kan brunnen behöva flyttas till en plats längre bort från havet. Salt (natrium) i grundvattnet bör inte avsaltas. Det kan förvärra problemet eftersom avsaltning ökar vattenuttaget. Om man har avhärdningsfilter (jonbytare) kan andra orsaker till förhöjd natriumhalt vara ett tekniskt fel på jonbytesfiltret. Man måste dock komma ihåg att den verksamma delen i ett jonbytesfilter består av en jonbytarmassa som kan byta ut vattnets kalcium- och magnesiumjoner mot natriumjoner. En avhärdning med jonbytare innebär därför ofta en ökning av natriumjonhalten, som kan bli relativt hög i det utgående vattnet. Men natriumhalten efter ett jonbytesfilter bör inte överskrida 200 mg/liter.

Nickel

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt20 µg (mikrogram)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Det finns studier som tyder på att höga halter av nickel kan vara hälsoskadligt. Det är dock inte bekräftat. Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av nickel bör av försiktighetsskäl inte användas till dryck och matlagning. Höga nickelhalter i dricksvatten misstänks även kunna förvärra exempelvis handeksem för nickelallergiker.

Möjliga åtgärder

Utred varför vattnet innehåller nickel och se om källan till nickel kan tas bort. Annars kan eventuellt ett filter sättas in. En liten omvänd osmosanläggning i anslutning till dricksvattenkranen kan också vara ett alternativ.

Nitrat

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning20 mg (milligram)/liter
Otjänligt50 mg/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning för nitrat tyder på påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Det kan innebära att risken för vattenburen smitta ökar. Dricksvatten som bedöms otjänlig på grund av nitrat bör inte användas till dryck eller matlagning. Sådant vatten innebär en indirekt hälsorisk främst för barn under ett år. En del av nitratet kan omvandlas till nitrit. Det kan vara skadligt för spädbarn eftersom det försämrar syreupptagningsförmågan i blodet, så kallad methämoglobinemi.

Möjliga åtgärder

Använd annat dricksvatten till bröstmjölksersättning. Utred varför vattnet innehåller nitrat. Kanske finns det möjliga föroreningskällor i vattentäktens närområde. Undersök om ett enskilt avlopp eller avloppsledningar kan förorena vattnet. Andra orsaker kan vara gödsel från djur eller konstgödsel i närheten av vattenkällan. Om du har en brunn, se över brunnens skick. Om ytligt markvatten och organiskt material rinner in kan detta oftast avhjälpas genom tätning, exempelvis byte av brunnslock och tätning av fogar eller med installation av en manschett om det är en bergborrad brunn. Rengör därefter brunnen genom spolning, omsätt vattnet och ta ett nytt prov. Om det inte går att få bort nitat på detta sätt kan filter av olika slag installeras, till exempel ett jonbytesfilter, så kallat nitrat/nitritfilter.

Nitrit

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning0,1 mg (milligram)/liter
Otjänligt0,5 mg/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Att dricksvattnet har bedöms tjänligt med anmärkning för nitrit tyder på att vattnet har utsatts för påverkan från avlopp, gödsling eller andra föroreningskällor. Det kan innebära att risken för vattenburen smitta i vattnet ökar. Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av nitrit bör inte användas till dryck och matlagning. Sådant vatten innebär en hälsorisk främst för barn under ett år. Nitrit kan vara skadligt för spädbarn eftersom det försämrar syreupptagningsförmågan i blodet, så kallad methämoglobinemi.

Möjliga åtgärder

Använd annat dricksvatten till bröstmjölksersättning. Utred orsaken till varför vattnet innehåller nitrit. Kanske finns det möjliga föroreningskällor i vattentäktens närområde. Om du har en brunn, se över av brunnens skick. Om ytligt markvatten och organiskt material rinner in i brunnen kan detta ofta lösas genom tätning, såsom byte av brunnslock och tätning av fogar. Har du en bergborrad brunn kan tätning med en så kallad manschett vara en lösning. Rengör därefter brunnen genom spolning, omsätt vattnet, ta ett nytt prov. Kvarstår problemet, eller om källan inte går att identifiera, kan filter av olika slag installeras, till exempel ett jonbytesfilter, så kallat nitrat-/nitritfilter.

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C

En analys av odlingsbara mikroorganismer 22 °C täcker in alla slags bakterier samt jäst och mögelsvampar som kan finnas i vatten. Analysen visar vilka bakterier och svampar som har bildat kolonier på en odlingsplatta efter tre dygn i en temperatur på 22 grader. Odlingsbara mikroorganismer 22 °C analyseras för att bedöma dricksvattnets kvalitet. Att mikroorganismerna finns i vattnet visar inte på någon akut hälsorisk, även om risken för vattenburen smitta inte helt kan uteslutas. Analysen är särskilt intressant för att kunna se trender i vattenkvaliteten, det vill säga om den är oförändrad, blir bättre eller sämre över lång tid.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning1000 kolonibildande enheter (CFU) / ml
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Om dricksvattnet är tjänligt med anmärkning på grund av odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C tyder det på att dricksvattnet är påverkat av ytligt markvatten eller av jord. Vattnet kan användas till dryck och matlagning, men föroreningskällan bör hittas och avlägsnas. Att det finns mikroorganismer i vattnet kan också bero på låg omsättning av vattnet, det vill säga att vattnet inte används så mycket och därför blir stående i ledningar och utrymmen. Det leder till att en biologisk film bildas på insidan av vattenledningarna.

Möjliga åtgärder

Om huset inte har använts på länge kan omsättning av vattnet genom spolning lösa problemet. Spola ledningarna genom att öppna en eller flera kranar tills vattnet har en jämn temperatur. Om flera hushåll delar vattenkälla kan det vara nödvändigt att spola hela ledningsnätet. Tänk dock på att spolning bör undvikas om det finns risk för vattenbrist. I vissa fall kan ledningsnätet även behöva kloreras efter spolningen. Om vattnet nyligen har omsatts kan orsaken vara en föroreningskälla. Hitta och avlägsna föroreningskällan. Föroreningen kommer normalt inte från avföring. Om du har en brunn, se över brunnens skick. Om det tränger in ytligt markvatten och organiskt material, kan problemet ofta lösas genom tätning, till exempel byte av brunnslock och tätning av fogar. I en borrad brunn kan man behöva täta sprickor i foderröret med en så kallad manschett. När tätningen är klar, rengör genom spolning, omsätt vattnet och ta ett nytt prov. I sällsynta fall kan ledningarna även behöva kloreras. Om problemet kvarstår, eller om källan inte kan hittas, kan eventuellt UV-ljus behöva sättas in. Om du har en ytvattentäkt kan höga halter odlingsbara mikroorganismer bero på att ytligt markvatten runnit ner i vattentäkten, vanligen i samband med kraftigt regn. Eventuellt kan vattenintaget flyttas till en djupare nivå. Om problemet ändå kvarstår kan filter av något slag sättas in. Om vattnet är klart och utan partiklar kan även UV-ljus vara ett alternativ.

PFAS (Per- och polyfluorerade alkylsubstanser

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda ämnen. Det finns flera tusen olika varianter och de har många användningsområden, till exempel i textilier, impregnerat papper, brandskum och inom verkstad och elektronikindustrin. PFAS är svåra att bryta ner. De ansamlas därför i miljön och sprids till både ytvatten och grundvatten. På så sätt kan både mat och dricksvatten vara förorenade. Användningen av PFAS i brandskum kan förklara varför brandövningsplatser i närheten kan orsaka förhöjda halter PFAS i grund- och ytvattnet. Deponier och avloppsvatten kan också vara källor till PFAS.

Analys av PFAS ingår inte i normal analys. PFAS-4, det vill säga de fyra PFAS-ämnen som oftast finns i mat- och dricksvatten, bör analyseras om det finns misstanke om att dricksvattentäkten är förorenad. Om man har anledning att misstänka att PFAS-föroreningen främst utgörs av andra PFAS-ämnen än PFAS-4 rekommenderas analys av PFAS-21. Om PFAS-21 analyseras måste även riktvärdet för PFAS-4 uppfyllas.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
OtjänligtPFAS-4: 4,0 ng (nanogram)/liter, PFAS-21: 100 ng (nanogram)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Långvarig konsumtion av dricksvatten som innehåller höga halter av PFAS skulle kunna påverka hälsan negativt. Negativa effekter som kopplats till långvarigt intag av PFAS är påverkan på immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och enzymer i levern. Dricksvatten som innehåller PFAS över riktvärdet bör därför åtgärdas.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till att dricksvattnet innehåller PFAS. Ta reda på vilka föroreningskällor som finns. Rening av PFAS är komplicerat och dyrt. Eventuellt kan ett aktivt kolfilter installeras. Ett annat alternativ är en mindre omvänd osmos-anläggning kopplad till kökskranen, det vill säga endast rening av det dricksvatten som används till mat och dryck. Det kan också vara en idé att undersöka möjligheten till alternativa dricksvattenkällor.

pH-värde

pH-värdet talar om hur surt, neutralt eller basiskt dricksvattnet är. De flesta dricksvatten har ett pH-värde i intervallet 6.5–8.5. Ibland kan det vara lägre på grund av surt regn eller kalkfattig berggrund. Ett lågt pH-värde påverkar inte den som dricker vattnet, men det är ändå viktigt att mäta för att få en uppfattning om dricksvattnets kvalitet.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkningLägre än 6,5
OtjänligtHögre än 10,5

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som fått resultatet tjänligt med anmärkning på grund av ett lågt pH-värde (surt) kan drickas. Men det har egenskaper som kan göra att metaller i marken eller från vattenledningarna löser ut i vattnet. Det kan missfärga vattnet och på sikt korrodera (rost) ledningarna. Dricksvatten som bedöms som otjänligt på grund av högt pH-värde (basiskt) ska inte drickas. Det kan ge akuta frätskador på ögon och slemhinnor. Det kan också försämra effekten av en eventuell desinficering av vattnet.

Möjliga åtgärder

Hitta orsaken till att pH-värdet är för högt eller lågt. Lågt pH (surt) kan bero på att dricksvattnet påverkats av ytligt vatten. Även naturligt surt grundvatten förekommer. Om ytligt surt vatten rinner in i brunnen kan problemet ofta lösas genom tätning, till exempel byte av brunnslock och tätning av fogar. När tätningen är klar, rengör genom spolning, klorera eventuellt ledningar, omsätt vattnet och ta ett nytt prov. Om orsaken inte kan hittas eller om det inte går att få bort kan lågt pH åtgärdas med hjälp av ett avsyrningsfilter eller en så kallad pH-justerare. Om du har en avsaltningsanläggning, överväg att sätta in ett mineralfilter för att göra dricksvattnet mindre surt. Vid lågt pH-värde, undersök också om metaller har lösts ut, till exempel järn, mangan, koppar, bly, aluminium, kadmium och nickel. Högt pH kan bero på en dålig vattenreningprocess, till exempel vid avsaltning eller återmineralisering. Vattnet kan även vara förorenat. Orsaken bör utredas innan eventuella åtgärder sätts in.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt0,1 µg (mikrogram)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms otjänlig på grund av PAH bör inte användas till dryck eller matlagning. Flera av PAH-föreningarna klassas som cancerframkallande.

Möjliga åtgärder

Hitta anledningen till att PAH finns i vattnet. Om inte källan till PAH kan avlägsnas kan installation av filter få bort PAH ur dricksvattnet. Omvänd osmos-anläggningar, kolfilter och så kallad kapacitiv dejonisering har gett vissa positiva resultat vid vattenrening från PAH. Eftersom PAH är ett samlingsbegrepp för många kemiska föreningar är det svårt att säga vilket som fungerar bäst i ett specifikt vattnen.

Radon

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt1000 Bq (Becquerel)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Att andas in vatten som bedöms som otjänligt på grund av radon är skadligt. På sikt kan det öka risken för lungcancer. Rökare som utsätts för radon har ökad risk. Vattnet bör av försiktighetsskäl inte heller användas till dryck och matlagning. Inandning av radon, till exempel vid dusch och diskning är dock skadligast.

Möjliga åtgärder

Höga radonhalter i dricksvatten kan minskas med luftning i en så kallad radonavskiljare. Det är viktigt att ventilationen leder bort radongasen ut från bostaden. Andra metoder för att få bort radon från vatten är med kolfilter, omvänd osmos, kapacitiv dejonisering eller genom att lagra dricksvatten.

Selen

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning-
Otjänligt10 µg (mikrogram)/liter

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms otjänligt på grund av selen kan ge negativa hälsoeffekter och ska inte användas till dryck eller matlagning. Dricksvatten som innehåller för höga halter av selen kan till exempel ge inflammatoriska tillstånd i huden, håravfall och neurologiska störningar.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till att det finns förhöjda halter av selen i dricksvattnet. Det finns inte så mycket erfarenhet av att rena selen i privat hushåll, men det är möjligt att ett filter av något slag kan sättas in.

Smak

Dricksvatten kan smaka lite olika, men bör aldrig ha en motbjudande smak. Om dricksvattnet inte smakar bra, eller om smaken förändras kan det tyda på att vattnet har påverkats av något som inte ska vara där.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkningTydlig, svag smak, indikerar påverkan
OtjänligtTydlig, främmande smak, indikerar förorening eller mycket stark smak, uppenbart motbjudande

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som är tjänligt med anmärkning på grund av svag smak kan användas till dryck och matlagning. Men det kan betyda att vattnet är utsatt för någon form av påverkan. Orsaken till smaken bör utredas. Om dricksvattnet är otjänligt på grund av tydlig främmande smak eller att smaken är uppenbart motbjudande indikerar det förorening och vattnet bör inte användas till mat och dryck.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till vattnets avvikande smak. En komplett vattenanalys ger mer besked. Undersök om det finns föroreningskällor i närheten och avlägsna dem om möjligt. Om problem kvarstår kan eventuellt kolfilter, jonbytesfilter eller luftningsanordning sättas in.

Sulfat

Sulfat är en kemisk förening som kan ha sitt ursprung i berggrunden. På så sätt kan sulfat komma ut i grundvattnet och därför även finnas i dricksvatten. Sulfat kan också finnas i dricksvattnet på grund av påverkan av surt ytligt markvatten eller från processkemikalier som används för till exempel rening av dricksvatten, så kallade fällningssalter.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning100 och 250 mg (milligram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av sulfat går bra att använda till dryck och matlagning. Innehåller dricksvattnet halter under 250 mg per liter kan det snabba på korrosion (rost) på metaller i vattenledningar och andra installationer. Om dricksvatten innehåller sulfathalter över 250 mg per liter kan det, förutom att snabba på korrosion på metaller, även ha en avvikande smak och ge diarré hos en del barn.

Möjliga åtgärder

Utred varför det finns förhöjda halter av sulfat i dricksvattnet. Om du har en brunn, kontrollera brunnens skick. Om ytligt markvatten och organiskt material rinner in kan detta oftast avhjälpas genom tätning, exempelvis byte av brunnslock och tätning av fogar eller med installation av en manschett om det är en bergborrad brunn. Om du inte kan hitta eller avlägsna källan till sulfatet kan eventuellt ett filter installeras.

Total hårdhet

Vattnets totala hårdhet talar om hur mycket kalcium och magnesium det finns i vattnet. Vatten med mycket kalcium och magnesium kallas hårt och vatten som innehåller lite av dessa ämnen kallas mjukt. Det är särskilt vanligt med hårt vatten i områden där jorden eller berggrunden är kalkrik.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning15 °dH (tyska hårdhetsgrader)
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av hög total hårdhet går bra att använda till dryck och matlagning. Däremot kan hårt vatten göra att det lätt bildas kemiska utfällningar i vattenledningar och andra installationer, särskilt när vattnet värms upp. Att tvätta textilier i hårt vatten innebär ofta att man behöver använda mer tvättmedel för att få önskad tvätteffekt. Hårt vatten kan även missfärga textilier i samband med tvätt, till exempel blir vittvätten inte helt vit .

Möjliga åtgärder

Utred behovet av att minska vattnets hårdhet. Eftersom det inte är hälsoskadligt att dricka hårt vatten över riktvärdet kan det kan vara idé att överväga för- och nackdelar med olika åtgärder. Det finns olika sorters filter (avhärdningsfilter) som tar bort kalcium och magnesium från dricksvatten, till exempel jonbytesfilter och nanofilter. Kostnad och skötsel av filter ska vägas mot vad det kostar att byta ut hushållsmaskiner med tätare mellanrum än annars. Avhärdningen kan även göra att dricksvattnet smakar illa och vattnet får även förhöjd natriumhalt. Fundera då på om det går att bara avhärda det vatten i hushållet som inte används som dricksvatten, till exempel vattnet i tvättstuga och badrum. Det minskar risken för utfällningar på de flesta vattenledningar och installationer i bostaden. Avhärdningsanläggningar som fungerar med salt, det vill säga jonbytesfilter, behöver spolas rena regelbundet. Spolvattnet innehåller salt, vilket kan riskera att brunnens vatten blir påverkat av salt. Saltpåverkan kan ske antingen direkt via inträngning av salt vatten i brunnen eller indirekt genom att salthalten i området runt brunnen ökar med tiden och sedan tränger in i brunnen. Saltpåverkan kan undvikas med noggrann kontroll av vart spolvattnet avleds.

Turbiditet

Turbiditet är ett mått på hur grumligt vattnet är. Grumligheten beror på att det i vattnet finns små partiklar som till exempel humusämnen, alger, borrmjöl (kax) och lera, eller utfällningar av kalcium, järn och mangan. Dricksvattnet kan bli grumligt, det vill säga ha hög turbiditet om det påverkas av ytligt markvatten, särskilt vid kraftig nederbörd eller snösmältning. Nya brunnar har vanligen hög turbiditet till exempel på grund av borrmjöl från borrningen. Det försvinner normalt när brunnen har använts ett tag. Om vatten har hög turbiditet fungerar inte desinfektion UV-ljus eller med klorering som det ska.

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning3 FNU (Formazine Nephelometric Units)
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Grumligheten (turbiditeten) i sig behöver inte vara ett problem. Men att dricksvattnet har bedömts tjänligt med anmärkning på grund av turbiditeten kan tyda på att vattnet är påverkat av något, eller att dricksvattenanläggningen inte fungerar som den ska. Turbiditeten kan också göra att eventuell desinfektion av vattnet inte fungerar. Beroende på bakomliggande orsak kan hög turbiditet öka risken för vattenburen smitta och mikrobiologisk tillväxt. Vatten med hög turbiditet kan också förstöra textilier i samband med tvätt.

Möjliga åtgärder

Utred orsaken till varför dricksvattnet har hög turbiditet och åtgärda vid behov. Om du har en brunn, se över brunnens skick. Om ytligt markvatten och organiskt material rinner in kan detta oftast avhjälpas genom tätning, exempelvis byte av brunnslock och tätning av fogar eller med installation av en manschett om det är en bergborrad brunn. Eventuellt kan ett partikelfilter sättas in. Har du en nyborrad brunn med grumligt vatten kan omsättning av vattnet göra att grumligheten avtar. Om du har en ytvattentäkt kan det vara en idé att sätta in ett sandfilter.

Uran

Riktvärde

Tjänligt med anmärkning30 µg (mikrogram)/liter
Otjänligt-

Vad betyder ett resultat över riktvärdet?

Dricksvatten som bedömts tjänligt med anmärkning på grund av uran skulle kunna ha en viss, men inte så allvarlig, påverkan på njurarna. Risken bedöms dock inte så stor. Vattnet kan användas till dryck och matlagning.

Möjliga åtgärder

Utred behov av att åtgärda uran i dricksvattnet. Faktorer som ökar behovet är till exempel om halterna är långt över riktvärdet, om är det ett permanentboende eller om det finns barn i hushållet. Eftersom riskerna med uran är begränsade kan det vara idé att överväga för- och nackdelar med olika åtgärder. Det finns möjlighet att sätta in ett jonbytes- eller nanofilter. Avkalkningsfilter har bra effekt mot uran. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid utredningen av behovet är att uran ansamlas i filtret. Det gör att filtret blir radioaktivt, vilket innebär att det måste hanteras som riskavfall.