Bedömningskategorier för dricksvatten

När du har lämnat in ditt vattenprov för analys får du resultatet i en analysrapport. I laboratoriets utlåtande om ditt resultat bedöms varje analyserad parameter mot Livsmedelsverkets riktvärden.  Det finns tre kategorier för bedömningen: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

Alla riktvärden är knutna till en bedömning av vattnet med kategorierna tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. En beskrivning av vad de olika bedömningskategorierna betyder finns i tabellen nedan.

Dricksvatten med anmärkningar behöver åtgärdas

Bedömningen tjänligt betyder att vattnet är bra och lämpligt att använda som dricksvatten.

Både bedömningen tjänligt med anmärkning och otjänligt betyder att det är mer eller mindre problem med dricksvattenkvaliteten. Problemet behöver då åtgärdas. Alla som brukar dricka av vattnet behöver informeras om hur vattnet kan användas till dess att vattnet är tjänligt (godkänt) igen.

Tjänligt med anmärkning

Att dricksvattnet har bedömts tjänligt med anmärkning kan ha olika orsaker. Vattnet kan fortfarande drickas och användas i matlagning. Men det är en varningssignal om att dricksvattnet inte är av fullgod kvalitet. Det kan finnas en viss ökad risk för att vattnet kan påverka människors hälsa negativt, att vattnet har otillfredsställande lukt, smak, färg eller är grumligt, eller att det riskerar att förstöra hushållsmaskiner och vattenutrustning på grund av sina kemiska egenskaper.

Otjänligt

Om dricksvattnet har bedömts som otjänligt bör vattnet inte drickas eller användas i matlagning. Det finns då en ökad risk för negativ hälsoeffekt, antingen akut eller långsiktigt.

 

Tabell 1: Beskrivning av bedömningskategorier för dricksvatten.

Bedömningskategori Betydelse Förklaring
Tjänligt Dricksvattnet har inga hälsomässiga, tekniska eller estetiska anmärkningar. Dricksvattnet är bra. Det kan användas till mat och dryck.
Tjänligt med anmärkning Vattnet är inte helt bra på grund av antingen hälsomässig, teknisk eller estetisk anmärkning. Ska ses som en varningssignal. Indikerar ökad risk för
  • hälsoskada
  • dålig smak, lukt, färg
  • förstörelse av vattenkrävande teknisk utrustning i hushållet.
Åtgärd bör göras. Vattnet kan eventuellt fortsätta att drickas, men det bedöms från fall till fall.
Otjänligt Vattnet bör inte användas till mat och dryck på grund av hälsomässig anmärkning. Påtaglig risk för att vattnet skadar hälsan på kort eller lång sikt. Kan vara en direkt eller indirekt hälsorisk.
  • Direkt risk: analysparametern i sig är hälsoskadlig
  • Indirekt risk: analysparametern indikerar risk för förekomst av andra skadliga kemiska ämnen eller mikroorganismer
Bör åtgärdas innan vattnet kan användas som dricksvatten.

 

Senast granskad 2023-10-19