Detta undersöks i en vattenanalys

tre agarplattor på en bordsskiva, en är transparant med gula prickar, en är mörkblå med svarta prickar och en är lila med gröna prickar.

För de flesta dricksvattenanläggningar passar det att göra en så kallad normal analys när man ta prov på dricksvattnet. Vad som ingår i den framgår av listan nedan. I vissa fall kan en normal analys behöva utökas med någon eller några analysparametrar.

På denna sida hittar du de analysparametrar, det som ska analyseras, som Livsmedelsverket rekommenderar i en så kallad normal analys för brunnar eller andra små dricksvattenanläggningar för privat bruk. I en normal analys ingår mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska analysparametrar. Finns det misstanke om att det finns andra föroreningar i dricksvattnet, kan analysen behöva utökas med en eller flera parametrar.

Normal analys passar för dig som tar ditt dricksvatten från en brunn, en källa eller en ytvattentäkt, till exempel från en sjö eller ett vattendrag.

Listan för normal analys är inte anpassad för dricksvatten från en avsaltningsanläggning. Sådant dricksvatten har helt andra egenskaper än grundvatten och vatten från ytvattentäkter. 

Normal analys

Mikrobiologiska parametrar

 • Escherichia coli (E. coli)
 • Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid 22 °C

Kemiska och fysikaliska parametrar

 • Alkalinitet
 • Arsenik
 • Ammonium
 • Bly
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kadmium
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk syreförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet
 • Uran

Ibland kan listan behöva kompletteras

Ibland behöver listan för normal analys kompletteras med fler analysparametrar. Vilka det är skiljer sig från fall till fall. Till exempel löper dricksvatten från bergborrade brunnar alltid större risk att ha förhöjda halter av radon. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen. Analys av perfluorerade alkylsyror (PFAS) kan behövas i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser eller annan industriverksamhet. På sådana platser kan grundvattnet vara förorenat av PFAS från exempelvis brandskum.

Beroende på behov och situation kan något eller några av nedanstående ämnen också vara aktuella att analyseras:

 • Aluminium
 • Antimon
 • Bekämpningsmedel
 • Bor
 • Cyanid
 • Cyanotoxiner
 • Klor
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Lukt
 • Nickel
 • PAH
 • PFAS
 • Radon
 • Selen
 • Smak

För dig med avsaltningsanläggning

Vatten från en saltvattenanläggning har andra egenskaper jämfört med grundvatten från brunnar och källor och sött ytvatten. Det behövs därför andra analysparametrar än de som ingår i en normal analys. Det finns i nuläget ingen etablerad lista över vilka analysparametrar som bör utföras för avsaltat vatten, men möjliga skulle kunna vara

 • alkalinitet
 • pH
 • klorid
 • mikroorganismer, och eventuellt
 • konduktivitet.

Det kan även vara bra att fråga leverantören av anläggningen, laboratoriet eller sakkunniga, så kallade VA-rådgivare, om vad som är lämpligt att analysera.

Senast granskad 2022-11-02