Riktvärden

Livsmedelsverkets riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och andra egenskaper i dricksvatten är underlag till bedömningen av dricksvattenprovet. Riktvärdena är vägledande, inte juridiskt bindande, för vad som bedöms vara bra dricksvattenkvalitet.

Livsmedelsverkets riktvärden

Ditt dricksvatten ska vara säkert att dricka, vara rent samt ha en acceptabel lukt, färg och smak. Det bör inte heller innehålla kemiska ämnen som förstör din dricksvattenanläggning.

Vattnet anses ha dessa egenskaper om vattenkvaliteten är förenlig med Livsmedelsverkets riktvärden. Riktvärdena är underlag för bedömning av dricksvattenprov och det finns riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvatten.

Livsmedelsverkets riktvärden är inte juridiskt bindande. De är alltså inga regler. Riktvärdena ska istället ses som en vägledning till vad som bedöms vara bra dricksvattenkvalitet. Riktvärdena består antingen av en halt av ett kemiskt ämne/mikroorganism, en totalhalt av flera hopslagna ämnen/mikroorganismer eller ett intervall (pH-värde).

Tre grunder för riktvärdena

Riktvärdena för de olika analysparametrarna är i de allra flesta fall antingen hälsomässigt, estetiskt eller tekniskt grundade. Ett analysresultat över riktvärdet betyder att anmärkningen på vattnet är

  • hälsomässig – om det finns mikroorganismer eller kemiska ämnen i vattnet som kan vara hälsoskadliga,
  • estetisk – om vattnet är motbjudande för att det luktar och smakar illa, är färgat eller grumligt, eller
  • teknisk – om vattnet kan förstöra dricksvattenanläggningen och hushållsmaskiner genom korrosion (frätskador), beläggningar eller andra tekniska problem.
Senast granskad 2023-10-19