Ytvattentäkt - underhåll och vanliga problem

En ö i ett vattendrag, det är vass i framkanten.

Även om en ytvattenanläggning är en förhållandevis enkel anordning är det viktigt med regelbundet underhåll för att den ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet.

Sköt om din ytvattenanläggning

Du som får ditt dricksvatten från en ytvattentäkt behöver vara uppmärksam på förändringar i omgivningarna som kan påverka vattenkvaliteten. Sådana förändringar kan vara skogsavverkning, byggen eller att det går djur och betar. Det är också viktigt att upptäcka om dricksvattnet plötsligt ändrar färg eller lukt. Det kan tyda på att vattnet är påverkat av föroreningar. Silen i vattenintaget behöver regelbundet kontrolleras och rensas vid behov. Det kan annars sättas igen av sjögräs, löv, skräp med mera, vilket minskar vattentillgången. Vattenintaget bör ligga så djupt som möjligt för att minimera temperatursvängningar. Ta gärna för vana att månadsvis mäta och skriva ner vattentemperaturen vid vattenintaget. Då har du koll.

Intervall Typ av underhåll 
Kontinuerligt Undersök området kring vattenintaget. Försäkra dig om att föroreningar från exempelvis avlopp inte når området kring intaget.
Varje månad Mät och skriv ner vattentemperaturen. Om temperaturen är för hög, flytta om möjligt vattenintaget så att det ligger djupare.
Varje år Kontrollera intagsslangar och sil. Rengör silen från sjögräs, löv med mera. Undersök råvattenpumpen. Avlufta ledningarna om det behövs.
Varje år Ta vattenprov för normal analys om det finns små barn i hushållet.
Vart tredje år Ta vattenprov för normal analys.

Tabell 1. Förslag till underhållsprogram för ytvattenanläggning.

Vanliga kvalitetsproblem

Det händer också att vatten från ytvattentäkter är färgat eller har en avvikande lukt. Orsaken till onormala förändringar behöver då utredas. Att vattnet är färgat beror ofta på att det finns organiskt material (humusämnen) i vattnet. Lukt tyder på att vattnet har påverkats av något. Om det behövs kan ett kolfilter installeras. Ibland kan det fungera att avlufta vattnet för att få bort oönskad lukt. Det finns olika produkter som avluftar dricksvatten på marknaden.

Höga vattentemperaturer under sommaren kan göra så att bakterier växer till. Detta gäller framför allt vid temperaturer över 20 °C. Helst bör temperaturen vid vattenintaget vara under 12 grader. Om vattentemperaturen är för hög kan du, om det är möjligt, prova att flytta vattenintaget så att det ligger djupare och där vattnet är kallare. 

Vattenbrist

Om vattennivån där du tar ditt vatten sjunker kan vattenintaget hamna ytligt och ta in luft. Då behöver du flytta intaget så att det ligger djupare. Du kan då också behöva avlufta ledningarna. Vattentillgången kan också försämras om silen i vattenintaget täpps igen av till exempel sjögräs, löv, annat organiskt material eller skräp. Ta upp silen och rensa den för att få ökad vattentillgång.

Senast granskad 2023-10-04