Rörspetsbrunn - underhåll och vanliga problem

Rörspetsbrunnar består av tekniska delar som behöver underhållas för att de ska fungera. Regelbundet underhåll och ibland service är viktigt för att din dricksvattenanläggning ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet.

Rörspetsbrunnar är inte lika vanliga som bergborrade och grävda brunnar, men de förekommer i Sverige. Rörspetsbrunnar får sitt vatten från grundvatten i jordlagret. De tar upp vatten genom en metallspets med hål i längst ner i brunnen. Rörspetsbrunnar är bäst lämpade i jordar som består av sand och grus.

Sköt om din rörspetsbrunn 

Pumpen kan hålla i många år om den tas om hand väl och  inte startas och stoppas abrupt för ofta. Ett bra sätt att spara energi och livslängd är att installera en pump med varvtalsreglering. Det är särskilt bra om brunnen delas av flera hushåll. En pump med varvtalsreglering kan du styra till exakt det vattenflöde som önskas, vilket sparar energi.

Rörspetsbrunnen ansluter i regel direkt till vattenledningen under mark. Jämfört med andra typer av brunnar finns ingen del av rörspetsen som sticker upp ovan mark. Vattenledningen går sedan på frostfritt djup in till huset. Vattnet pumpas upp av en pump ovan mark. Systemet är alltså slutet och kräver vanligen inte lika mycket underhåll som andra brunnar.

Intervall Typ av underhåll av rörspetsbrunn
Kontinuerligt Undersök närmaste omgivningarna kring brunnen. Var uppmärksam på förändringar i markanvändning eller annan mänsklig påverkan i närheten.
Varje år Kontrollera säkringar, kablar med mera.
Varje år Ta vattenprov för normal analys om det finns små barn i hushållet, eller om brunnen delas av fler än två hushåll.
Vart tredje år Ta vattenprov för normal analys

Tabell 1. Förslag till underhållsprogram för rörspetsbrunn.

Vattenbrist i rörspetsbrunn

Rörspetsbrunnar är förhållandevis grunda och anläggs i porösa jordar med mycket sand och grus. Det gör att grundvattennivån kan variera mycket över året. Under långa perioder utan regn och kan de därför sina (torka ut).

Vanliga problem med rörpetsbrunn

Kvalitetsproblem

Rörspetsbrunnar anläggs i jordlager som består av sand och grus. Sådan jord släpper lätt igenom alla typer av föroreningar som kan förekomma i närheten av brunnen. Det gäller särskilt om det inte ligger kompakt jordlager närmast markytan som bromsar upp vatten ovanifrån. Rörspetsbrunnar är särskilt känsliga eftersom de inte går så långt ner i marken.

Ytligt vatten kan tränga in i brunnen antingen på grund av att den är otät någonstans eller för att det rinner ner vatten mot brunnen istället för bort från den. Om ytligt vatten läcker in i brunnen kan brunnens vatten förorenas.

  • Två sätt att ta reda på om ytligt vatten rinner in i en brunn är att analysera för kemisk syreförbrukning (COD) och vattnets färg. COD mäter hur mycket organiskt material, så kallade humusämnen, det finns i vattnet. Plötsliga färgförändringar kan bero på att brunnen blivit otät och att det rinner in ytligt vatten.
  • Mikrobiologiska analyser ger svar på om en brunn  har problem med bakterier och andra mikroorganismer.
  • Kemiska analyser ger svar på om brunnens  vatten innehåller oönskade kemiska ämnen.

Salt grundvatten

Det händer att vattnet smakar salt i brunnar som tar upp grundvatten från jordlagren. Om brunnen ligger nära havet kan salt havsvatten tränga in, särskilt om brunnens vatten används mycket. En lösning kan då vara att minska vattenförbrukningen. En annan lösning kan vara att anlägga en ny brunn längre bort från havet. Salt vatten i brunnen kan också bero på saltade vägar i närheten.

  • Förutom att vattnet smakar salt är analys av klorid ett sätt att ta reda på hur saltpåverkat vattnet är.
Senast granskad 2022-10-10