Källa - underhåll och vanliga problem

Ett par händer som fångar dricksvatten från en utomhuskran i händerna, grönska i bakgrunden

Även om en källa är en förhållandevis enkel anordning behöver den också skötas om. Regelbundet underhåll och ibland service är viktigt för att din dricksvattenanläggning ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet.

Sköt om din källa

Pumpen kan hålla i många år om den tas om hand väl och inte startas och stoppas abrupt för ofta. Ett bra sätt att spara energi och livslängd är att installera en pump med varvtalsreglering. Det är särskilt bra om källan delas av flera hushåll. En pump med varvtalsreglering kan du styra till exakt det vattenflöde som önskas, vilket sparar energi.

En vanlig orsak till förorenat vatten i källor är att locket eller taket är otätt eller trasigt. Det behöver då lagas eller bytas ut. Annars kan ytligt vatten rinna in eller smådjur som möss och insekter ramla ner i vattnet.

Eftersom källor ofta ligger inbäddade i vegetationen behöver de regelbundet ses över så att de inte växer igen. Du kan därför då och då behöva röja bort träd, grenar, gräs och annan växtlighet runt din källa.

Intervall Typ av underhåll för källa
Kontinuerligt Undersök närmaste omgivningarna kring källan. Var uppmärksam på förändringar i markanvändning eller annan mänsklig påverkan i närheten. Undersök lock och var observant yttre påverkan och tecken på läckage. Håll källan öppen så att den inte växer igen.
Varje år Kontrollera säkringar, kablar med mera.
Varje år Ta vattenprov för normal analys om det finns små barn i hushållet, eller om källan delas av fler än två hushåll.
Vart tredje år Ta vattenprov för normal analys.
Vat tionde år Byt betongringar, träram, dräneringsrör eller reparera damm vid behov.

Tabell 1. Förslag till underhållsprogram för källa.

Vattenbrist i kallkälla

Grundvattennivån kan variera mycket över året. Källor riskerar att sina (torka ut) under långa perioder utan regn.

Vanliga problem med källor

Kvalitetsproblem

Om en källa har ett bra vattenflöde är vattnet i den också ofta av bra kvalitet. Men det kan variera. Det finns naturliga variationer beroende på hur marken och berggrunden ser ut. Vattenkvaliteten påverkas också av hur lång tid det tar för vattnet att rinna genom marken. Källor ligger även ofta exponerade. Det gör att de kan förorenas exempelvis av djurspillning som rinner ner vid kraftigt regn, snösmältning eller att det faller ner smådjur i källan.

  • Två sätt att ta reda på om ytligt vatten påverkar vattnet i källan är att analysera för kemisk syreförbrukning (COD) och vattnets färg. COD mäter hur mycket organiskt material, så kallade humusämnen, det finns i vattnet. 
  • Mikrobiologiska analyser ger svar på om källan har problem med bakterier och andra mikroorganismer.
  • Kemiska analyser ger svar på om källans vatten innehåller oönskade kemiska ämnen.
Senast granskad 2023-10-02