Grävd brunn - underhåll och vanliga problem

Man ser ner i en brunn med dricksvatten och en slang som går från sidan av brunnen ner till botten.

En grävd brunn består av tekniska delar som behöver underhållas för att de ska fungera. Regelbundet underhåll och ibland service är viktigt för att brunnen ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet.

En grävd brunn tar sitt vatten från grundvatten som finns i jordlagret. Brunnens gräns mot den omliggande jorden består vanligen av betongringar. En grävd brunn går inte ner så djupt i marken. Jämfört med en borrad brunn kan vattnet i en grävd brunn därför lättare bli förorenat med kemiska ämnen och mikroorganismer från avlopp, jord- och skogsbruk, trafik, sur nederbörd med mera. Därför är det viktigt att brunnen är rätt placerad, konstruerad på rätt sätt och att den är så tät att ytligt vatten inte rinner in.

Sköt om din grävda brunn

Se till att brunnen är så tät som möjligt ända ner till den nivå där grundvattnet kan tillåtas rinna in. På så sätt kan du hindra många föroreningar från att komma in i brunnen.

Brunnens översta del behöver vara ett par decimeter ovanför marken. Kontrollera att locket är tätt och helt. En vanlig orsak till förorenat brunnsvatten är att brunnslocket är otätt eller trasigt. Det behöver då bytas ut. Ett rätt utformat brunnslock är tätt och har en avluftning som är utformad så att inte smådjur kan ta sig in i brunnen.

Försäkra dig också om att ytligt vatten rinner bort från brunnen. Närmast brunnen bör marken luta bort från brunnen, samt vara hård och tät för att minimera risken för att ytligt vatten sipprar ner till grundvattnet längs brunnens yttervägg. Undersök brunnens insida. Om fogar och rörgenomföringar är trasiga behöver du se till att de repareras.

Tag hand om pumpen

Pumpen i en brunn kan hålla i många år om den tas om hand väl. Ett bra sätt att spara energi och livslängd är att installera en pump med varvtalsreglering. Det är särskilt bra om brunnen delas av flera hushåll. En pump med varvtalsreglering kan du styra till exakt det vattenflöde som önskas vilket sparar energi.

Töm, spola och bottensug brunnen

En grävd brunn kan behöva tömmas, spolas och bottensugas. Detta kan göras  ungefär vart tionde år. Om du märker att det samlas mycket bottenslam i brunnen behöver det göras oftare. I samband med att du tömmer brunnen behöver också betongringarna inspekteras. Fogarna kan behöva tätas eller så byts betongringarna ut. Det kan då också vara bra att byta ut bottensanden längst ner i brunnen.

Tabell: Förslag till underhållsprogram för en grävd brunn.

Intervall Typ av underhåll
Kontinuerligt Undersök området kring brunnen, och var observant på yttre påverkan och tecken på läckage. Kontrollera att brunnslocket är tätt. Byt annars ut locket.
Varje år Kontrollera säkringar, kablar med mera.
Varje år Ta vattenprov för normal analys om det finns små barn i hushållet, eller om brunnen delas av fler än två hushåll.
Vart tredje år Ta vattenprov för normal analys.
Vart tionde år Töm brunnen, ta upp pumpen, spola väggarna rena, byt bottensand och eventuellt betongringar.

 

Vattenbrist i grävd brunn

Ibland minskar grundvattenflödet till grävda brunnar för att botten på brunnen har slammats igen. Då behöver brunnen rensas och spolas ren. För att det ska rinna in så mycket grundvatten som möjligt kan det vara bra om du samtidigt byter ut sanden eller gruset i brunnen.

Grävda brunnar är förhållandevis grunda. Därför kan de sina (torka ut) när grundvattennivån sjunker under längre perioder av torka. Det gäller särskilt sådana brunnar som är grävda i jordarten morän, den vanligaste jordarten i Sverige. Det är inte ovanligt att grundvattennivån i morän varierar upp till ett par meter under ett år. Om det är torrt väldigt länge kan nivån sjunka ännu mer.

Om brunnen ofta sinar kan det bero på att grundvattennivån sjunkit så att den ligger nära brunnens botten. Då behöver brunnen grävas djupare. Alternativt kan en ny brunn anläggas. Det är ingen idé att fylla på vatten i en brunn som  sinat. Det mesta av vattnet, som fylls i brunnen, kommer sippra ut i grundvattnet och försvinna.

Illustration av en torrlagd grävd brunn.

Illustration av en torrlagd grävd brunn.

Bild: En torrlagd (sinad) grävd brunn.

Vanliga problem med grävd brunn

Ytligt vatten rinner in i brunnen

Ytligt vatten kan tränga in i brunnen antingen på grund av att den översta delen av brunnen ligger för lågt ovan mark, att den är otät någonstans eller att det rinner ner vatten mot brunnen istället för bort från den. Om ytligt vatten läcker in i brunnen kan brunnens vatten förorenas. En vanlig orsak till att det rinner in ytligt vatten i grävda brunnar är att brunnslocket är otätt eller trasigt. Andra orsaker kan vara att ledningsgenomföringar och fogar mellan brunnens cementringar samt otäta.

  • Att mäta kemisk syreförbrukning (förkortas COD - Chemical Oxygen Demand) och att bedöma vattnets färg är två sätt att ta reda på om ytligt vatten rinner in i brunnen. COD mäter hur mycket organiskt material, så kallade humusämnen, det finns i vattnet. Plötsliga färgförändringar kan bero på att brunnen blivit otät och att det rinner in ytligt vatten.

En otät grävd brunn behöver tätas och ytligt vatten ledas bort. Därefter behöver brunn och ledningar spolas för att få bort eventuella bakteriebeläggningar som bildats.

Mikrobiologiska föroreningar i vattnet

Brunnens vatten kan förorenas med mikroorganismer om det läcker in ytligt vatten eller om grundvattnet har påverkats av arbeten i marken runt brunnen. Om brunnslocket är trasigt kan smådjur komma ner i brunnen och orsaka föroreningar.

Problem med mikroorganismer kan också bero på att grävda brunnar anläggs i ytliga grundvattenmagasin. Då påverkas de lättare av till exempel föroreningar från avlopp, betande djur, och jordbruk än en bergborrad brunn.

  • Mikrobiologiska analyser ger svar på om brunnen har problem med bakterier och andra mikroorganismer.
Kritiska punkter att kontrollera i en grävd brunn.

Illustration av kritiska punkter att kontrollera för en grävd brunn.

Bild: Kritiska punkter att kontrollera i en grävd brunn. 

Salt grundvatten

Det händer att vattnet i grävda brunnar påverkas av salt. Vattnet kan då bli odrickbart på grund att det smakar illa. Det leder också till att metaller blir frätskadade (korroderar) , vilket kan förstöra hushållsmaskiner, ledningar och andra installationer i dricksvattenanläggningen. Salt i dricksvattnet bidrar till ett generellt ökat saltintag för människor som dricker det. Jämfört med den mängd salt som vi får i oss via maten är dock andelen som kommer från vattnet förhållandevis liten.

De vanligaste orsakerna till saltpåverkan i grävda brunnar är att saltet kommer från havsvatten eller saltade vägar i närheten. Om brunnen ligger nära havet kan salt havsvatten tränga in, särskilt om det tas upp mycket vatten från brunnen. En lösning kan då vara att minska vattenförbrukningen. En annan lösning kan vara att gräva en ny brunn längre bort från havet.

Grundvatten bör inte avsaltas. Avsaltning förbrukar mer vatten än annars. Det kan förvärra problemet och även påverka andra brunnar i närheten.

  • Förutom att vattnet smakar salt är analys av klorid ett sätt att ta reda på hur saltpåverkat vattnet är.
Senast granskad 2023-11-24