Filterbrunn - underhåll och vanliga problem

Filterbrunnar består av tekniska delar som behöver underhållas för att de ska fungera. Regelbundet underhåll och ibland service är viktigt för att din filterbrunn ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet.

Filterbrunnar är inte lika vanliga som bergborrade och grävda brunnar, men de förekommer i Sverige. En filterbrunn får sitt vatten från grundvatten i jordlagret. Den tar in vatten via ett filter längst ner i brunnen. Filterbrunnar är bäst lämpade i jordar som består av sand och grus.

Sköt om din filterbrunn

Pumpen kan hålla i många år om den tas om hand väl och inte startas och stoppas abrupt för ofta. Ett bra sätt att spara energi och livslängd är att installera en pump med varvtalsreglering. Det är särskilt bra om brunnen delas av flera hushåll. En pump med varvtalsreglering kan du styra till exakt det vattenflöde som önskas, vilket sparar energi.

En vanlig orsak till förorenat vatten i brunnar är att locket eller taket är otätt eller trasigt. Det behöver då lagas eller bytas ut. Annars kan ytligt vatten rinna in eller smådjur som möss och insekter ramla ner i vattnet.

Se till att din brunn är så tät som möjligt ända ner till den nivå där grundvattnet kan tillåtas rinna in. På så sätt kan du hindra många föroreningar från att komma in i brunnen. Brunnens översta del behöver vara ett par decimeter ovanför marken. Kontrollera att brunnslocket är tätt och helt.

Försäkra dig också om att ytligt vatten leds bort från brunnen. Närmast brunnen bör marken luta bort från brunnen, samt vara hård och tät för att minimera risken för att ytligt vatten sipprar ner till grundvattnet längs brunnens yttervägg. Undersök också brunnens insida då och då. En otät rörgenomföring behöver tätas.

Tabell 1. Förslag till underhållsprogram för filterbrunn.

Intervall Typ av underhåll av filterbrunn
Kontinuerligt Undersök närmaste omgivningarna kring brunnen. Var uppmärksam på förändringar i markanvändning eller annan mänsklig påverkan i närheten.Undersök lock samt var observant yttre påverkan och tecken på läckage.
Varje år Kontrollera säkringar, kablar med mera.
Varje år Ta vattenprov för normal analys om det finns små barn i hushållet, eller om brunnen/källan delas av fler än två hushåll.
Vart tredje år Ta vattenprov för normal analys.
Vart tionde år Spola bort eventuella kemiska avlagringar och fint material som täppt till filtret.

 

Vattenbrist i filterbrunn

Det händer att mängden vatten i filterbrunnar minskar med tiden. Det kan bero på att kemiska beläggningar eller finkornigt material sätter igen filtret. Det åtgärdas genom att filtret rensas. Den vanligaste åtgärden för att rensa filtret är att helt fylla brunnen med vatten. Då spolar vattnets tyngd rent filtret. Det som täppt till filtret pumpas sedan bort. Det behövs en yrkeskunnig entreprenör för att rensa filterbrunnar. Om filtret skadas blir brunnen förstörd.

Vanliga problem med filterbrunnar

Kvalitetsproblem

Filterbrunnar anläggs i jordlager som består av sand och grus. Sådan jord släpper lätt igenom alla typer av föroreningar som kan förekomma i närheten av brunnen. Det gäller särskilt om det inte ligger kompakt jordlager närmast markytan som bromsar upp vatten ovanifrån.

Ytligt vatten kan tränga in i brunnen antingen på grund av att den är otät någonstans eller för att det rinner ner vatten mot brunnen istället för bort från den. Om ytligt vatten läcker in i brunnen kan brunnens vatten förorenas. En vanlig orsak till att det rinner in ytligt vatten i brunnar är att brunnslocket är otätt eller trasigt.

  • Två sätt att ta reda på om ytligt vatten rinner in i en brunn är att analysera för kemisk syreförbrukning (COD-Chemical Oxygen Demand) och vattnets färg. COD mäter hur mycket organiskt material, så kallade humusämnen, det finns i vattnet. Plötsliga färgförändringar kan bero på att brunnen blivit otät och att det rinner in ytligt vatten.
  • Mikrobiologiska analyser ger svar på om en brunn har problem med bakterier och andra mikroorganismer.
  • Kemiska analyser ger svar på om brunnens vatten innehåller oönskade kemiska ämnen.

Salt grundvatten

Det händer att vattnet smakar salt i brunnar som tar upp grundvatten från jordlagren. Om brunnen ligger nära havet kan salt havsvatten tränga in, särskilt om brunnens vatten används mycket. En lösning kan då vara att minska vattenförbrukningen. En annan lösning kan vara att anlägga en ny brunn längre bort från havet. Salt vatten i brunnen kan också bero på saltade vägar i närheten.

  • Förutom att vattnet smakar salt är analys av klorid ett sätt att ta reda på hur saltpåverkat vattnet är.
Senast granskad 2023-11-24