Borrad brunn - underhåll och vanliga problem

Ett dricksglas som fylls med vatten från en vattenkran. Glaset hålls av en person med blå tröja, bara armen och handen syns i bild.

En borrad brunn består av tekniska delar som behöver underhållas för att den ska fungera. Regelbundet underhåll och ibland service är viktigt för att brunnen ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet.

Bergborrade brunnar är den vanligaste varianten av brunnar för privat bruk i Sverige. En borrad brunn får sitt vatten från grundvatten i berggrundens sprickor eller hålrum. Brunnen borras så djupt som behövs för att den ska ge tillräckligt med vatten, vanligtvis högst 100 meter. Den nedersta delen som går genom berget består av ett stålrör, och den översta delen som går genom jordlager är klädd med ett foderrör. Foderröret skyddar mot att grundvatten i jordlagren tränger in i brunnen. Foderrörets delar är sammansvetsade för att vara täta och röret borras några meter ner i berget för att undvika att grundvatten läcker in från jordlagret.

Sköt om din bergborrade brunn

En brunn ska inte ta in ytligt vatten. Det kan den göra om brunnslocket är trasigt, om ytligt vatten rinner in mot brunnen istället för bort från den, om borrtopp saknas eller är trasig, om det är sprickor mellan foderrör och berg eller om svetsfogar och rörgenomföringar är otäta (se figur 1). Ta för vana att se över brunnens yttre skick. Den översta delen av foderröret bör sticka upp ett par decimeter ovan mark. Se till att locket är tätt och helt. En vanlig orsak till förorenat brunnsvatten är just att brunnslocket är otätt eller trasigt. Det behöver då bytas ut. Marken närmast runt brunnen bör slutta på ett sådant sätt att ytligt vatten rinner bort.

För att inspektera svetsfogar och rörgenomföringar kan du behöva ta hjälp av en entreprenör som filmar inuti brunnen. Trasiga svetsfogar och rörgenomföringar innebär behov av reparation. Ett sätt är att sätta in ett extra foderrör i plast.

Pumpen i en brunn kan hålla i många år om den tas väl om hand. Den bör till exempel inte startas och stoppas abrupt för ofta. Ett sätt att förlänga pumpens livslängd  är att investera i en pump som kan reglera varvtalet. Det är särskilt bra om brunnen delas av flera hushåll. En pump med varvtalsreglering kan styras till exakt det vattenflöde som önskas, vilket även sparar energi.

När en nyanlagd bergborrad brunn har använts ett tag kan den behöva spolas ren för att bli av med slam och finfördelade bergrester från borrningen (borrkax). Om brunnen hör till ett permanentboende kan det göras efter ungefär ett år och om den hör till ett fritidshus efter ungefär tre år.

Tabell: Förslag till underhållsprogram för en borrad brunn.

Intervall Typ av underhåll för borrad brunn
Kontinuerligt Undersök området kring brunnen, brunnslock samt var observant på yttre påverkan och tecken på läckage.
Varje år Kontrollera säkringar, kablar med mera.
Varje år Ta vattenprov för normal analys om det finns små barn i hushållet, eller om brunnen delas av fler än två hushåll.
Vart tredje år Ta vattenprov för normal analys.
Vart tionde år Filma brunnen och spola om det behövs. Ta upp pumpen om det behövs.

 

Illustration av kritiska punkter att kontrollera i en borrad brunn.

Illustration av kritiska punkter att kontrollera i en borrad brunn.

Figur 1: Kritiska punkter att kontrollera i en borrad brunn.

Vattenbrist i borrad brunn

Vattenbrist kan uppstå bland annat om grundvattennivån sjunker eller om vattenförbrukningen plötsligt ökar. En annan anledning till vattenbrist i en bergborrad brunn kan vara att berggrundens vattenfyllda sprickor med tiden har täppts igen av kemiska avlagringar. Brunnen kan då behöva högtrycksspolas för att sprickorna ska öppnas så att grundvattnet kan rinna in.

Diskutera behovet av att högtrycksspola brunnen med en yrkeskunnig entreprenör. Denne kan bland annat bedöma om det finns risk för att högstrycksspolningen trycker upp vatten i närliggande brunnar och skadar dessa.

Ibland kan ett alternativ vara att göra brunnen djupare, det vill säga att borra ett djupare hål för att nå ett större grundvattenmagasin.

Entreprenörer vill i regel se brunnsprotokollet före högtrycksspolning och fördjupning för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Vanliga problem med bergborrad brunn

Kemiska ämnen från berggrunden

Vatten i borrade brunnar kan innehålla naturligt höga halter av kemiska ämnen från berggrunden. Borrade brunnar kan också påverkas av olika slags föroreningar som hamnat i grundvattnet. Vissa ämnen kan påverka vattnets färg, lukt och smak, en del kan orsaka problem för apparater och utrustning medan andra påverkar människors hälsa negativt.

Höga halter av järn, mangan, kalcium och magnesium ger ofta problem för apparater och utrustning. Smak och färg kan också påverkas. Ämnena kan ge avlagringar (så kallade utfällningar) både på dricksvattenanläggningen och på hushållsmaskiner som använder vatten, till exempel varmvattenberedare samt disk- och tvättmaskiner. Slitaget blir då större än normalt, vilket förkortar utrustningens livslängd. Järn och mangan kan även missfärga toaletter, handfat och tvätt.

Hälsomässiga problem med vattnet kan uppstå om det finns skadliga ämnen i berggrunden, till exempel arsenik, bly, radon och kadmium. Dessa ämnen är mer eller mindre vanliga beroende på var i Sverige brunnen finns. Om ämnena finns i halter över riktvärdet bör vattnet renas genom att installera ett lämpligt filter, till exempel ett jonbytesfilter. 

  • Kemiska analyser ger svar på om brunnens vatten innehåller oönskade kemiska ämnen.
  • Brunfärgat vatten kan tyda på att det finns mycket järn i brunnens vatten
  • Svartfärgat vatten, eller svarta flagor i vattnet kan tyda på att det finns mycket mangan i brunnens vatten.

Läckage

Det händer att ytligt vatten tränger in i brunnen om svetsskarvar mellan rören eller tätningar läcker. Brunnen behöver då tätas av en yrkeskunnig person. Därefter behöver brunn och ledningar spolas för att få bort eventuella bakteriebeläggningar. I vissa fall, men inte alltid, kan brunnen behöva kloreras för att få bort beläggningarna.

  • Att mäta kemisk syreförbrukning (förkortas COD) och bedöma vattnets färg är två sätt att ta reda på om ytligt vatten rinner in i brunnen. COD mäter hur mycket organiskt material, så kallade humusämnen, det finns i vattnet. Plötsliga färgförändringar kan bero på att brunnen blivit otät och att det rinner in ytligt vatten.
  • Mikrobiologiska analyser ger svar på om brunnen har problem med bakterier och andra mikroorganismer.

Salt grundvatten

Borrade brunnar kan få problem med saltpåverkan. Vattnet kan då bli odrickbart på grund att det smakar alldeles för salt. Det leder också till att metaller får frätskador (korroderar), vilket kan förstöra hushållsmaskiner, ledningar och andra installationer i dricksvattenanläggningen. Salt i dricksvattnet bidrar till ett generellt ökat saltintag för människor som dricker det. Jämfört med den mängd salt som vi får i oss via maten är dock andelen som kommer från dricksvattnet förhållandevis liten. 

Den vanligaste orsaken till salt vatten i en borrad brunn är att så kallat relikt (fossilt) saltvatten tränger in i brunnen. Det sker främst i områden i Sverige som för länge, länge sedan var täckta med havs- eller bräckt vatten (se figur 2). Relikt saltvatten kan tränga in i brunnen om det tas ut mer vatten från brunnen än vad som hinner bildas, till exempel om du börjar pumpa upp mer vatten än tidigare. Saltvattnet kan också tränga in i brunnen under perioder med låga grundvattennivåer eller torka. Relikt saltvatten ligger ofta djupt och risken för att få salt i vattnet ökar därför med brunnsdjupet.

I områden med risk för relikt saltvatten är det därför viktigt att inte borra djupare än nödvändigt och att inte pumpa upp mer vatten än vad som behövs. Ju mer vatten som pumpas upp desto större är risken för att relikt saltvatten tränger in i din brunn.

Salt grundvatten kan också orsakas av att brunnen ligger så pass nära havet att havsvatten tränger in direkt i brunnen (se figur 3).  Även vägsalt som sprids ut i närheten av brunnen kan orsaka salt vatten i brunnen.

Grundvatten bör inte avsaltas. Avsaltning förbrukar mer vatten än annars. Det kan förvärra problemet och även påverka andra brunnar i närheten.

  • Förutom att vattnet smakar salt är analys av klorid ett sätt att ta reda på hur saltpåverkat vattnet är.

Karta över Sverige där det finns ökad risk för fossilt saltvatten

Figur 2. Områden i Sverige som varit täckta av havsvatten efter senaste istiden. I dessa områden kan det finnas fossilt (relikt ) salt grundvatten.

Havsvatteninträngning och fossilt saltvatten som kan  ge salt vatten i bergborrade brunnar
Figur 3. Vanliga orsaker till salt grundvatten i bergborrade brunnar.

 

Senast granskad 2023-10-02