Avsaltningsanläggning - underhåll och vanliga problem

Paddlare i soluppgång

En avsaltningsanläggning består av många tekniska delar som behöver underhållas för att den ska fungera. Regelbundet underhåll och ibland service är viktigt för att anläggningen ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet.

I en avsaltningsanläggning tas havsvattnet in via ett intag försett med sil. Först förfiltreras vattnet för att få bort skräp och partiklar. Därefter pumpas vattnet genom ett så kallat RO (Reverse Osmosis)-membran som separerar salterna från vattnet. Innan det renade vattnet blir dricksvatten går det genom ytterligare behandlingssteg, vanligen tillsats av mineralämnen, UV-ljus, och eventuell justering av pH-värdet. Salterna som tagits bort förs tillbaka till havet i koncentrerad form (rejekt).

Sköt om din avsaltningsanläggning

En avsaltningsanläggning innehåller många tekniska delar och det är viktigt att du följer tillverkarens instruktioner noga när du sköter din anläggning. En avsaltningsanläggning behöver också regelbunden service.

Silen i vattenintaget behöver kontrolleras regelbundet och rensas vid behov. Den kan annars sättas igen av sjögräs, alger, havstulpaner med mera, vilket minskar vattentillgången. I till exempel Östersjön finns havstulpaner som växer och hårdnar på intaget. De kan vara svåra att få bort. Om du har problem med havstulpaner, passa på att ta bort dem i augusti. Då är de som mjukast och du kan borsta bort dem. Det är bra om du har ett reservintag som du kan använda under tiden du rengör det ordinarie intaget. Vattenintaget bör även ligga så djupt som möjligt för att minimera temperatursvängningar i vattnet. Ta gärna för vana att månadsvis mäta och skriva ner vattentemperaturen vid vattenintaget. Då har du koll.

I avsaltningsanläggningar måste RO-membranet skyddas mot smuts. Det görs med hjälp av förfiltret. Eftersom det fastnar mycket i förfiltret behöver du byta ut det med jämna mellanrum. Du behöver också rengöra RO-membranet regelbundet. Ett igentäppt RO-membran gör att avsaltningen inte fungerar.

Efter avsaltningen förvaras det renade vattnet i en vattentank. Tanken behöver kontrolleras och rengöras för att förhindra tillväxt av bakterier. Risken för bakterietillväxt ökar om du förvarar vattentanken i ett varmt och ljust utrymme.

Förslag till underhållsprogram för avsaltningsanläggning ser du i tabell 1. Tänk på att avancerade avsaltningsanläggningar kan kräva mer underhåll. Följ därför alltid tillverkarens intruktioner noga:

Tabell 1. Förslag till underhållsprogram av avsaltningsanläggning. 

Intervall Typ av underhåll för avsaltningsanläggning
Kontinuerligt Undersök området kring intaget. Se till att föroreningar från till exempel avlopp inte når området kring intaget.
Varje månad Mät och skriv ner vattentemperaturen. Om temperaturen är för hög, flytta om möjligt vattenintaget så att det ligger djupare.
Varje år Kontrollera intagsslang och sil, rengör från sjögräs, alger, havstulpaner med mera. Undersök råvattenpumpen och byt säkringar om det behövs. Kontrollera vattentemperaturen runt intaget och avlufta ledningarna. 
Varje år Ta vattenprov för analys om det finns små barn i hushållet, eller om anläggningen delas av fler än två hushåll.
Vart tredje år Ta vattenprov för analys. Sänk intagspunkten om det behövs. Kontrollera och rengör vattentanken.

 

Vanliga problem med avsaltningsanläggning

Igensättning av filter och membran

I avsaltningsanläggningar är det vanligt att det bildas kalkbeläggningar på förfilter och RO-membranet. Det gör att de sätts igen.

Frätskador på ledningar och utrustning

Själva avsaltningen i sig gör vattnet surt, det vill säga får ett lågt pH-värde. Surt vatten kan leda ledningar och teknisk utrustning fräter sönder, korroderar. Du kan justera surt vatten genom att tillsätta mineralämnen efter avsaltningen. Det är då bra om du också kontrollerar pH och alkalinitet.

Bakterietillväxt vid höga temperaturer

Höga vattentemperaturer under sommaren kan gynna tillväxt av bakterier. Helst bör temperaturen vid vattenintaget ligga under 12 grader. I temperaturer över 20 °C finns det risk för att bakterier kan föröka sig. Om vattentemperaturen är för hög kan du, om det är möjligt, prova att flytta vattenintaget så att det ligger djupare.

Vattenbrist

Den som har en avsaltningsanläggning tar sitt vatten från stora hav såsom Bottniska viken, Östersjön eller Västerhavet. Risken för vattenbrist är därför liten. Men vattnet i kranen kan sina av andra anledningar. Om vattennivån skulle sjunka kan vattenintaget hamna ytligt och ta in luft. Då behöver du flytta intaget så att det ligger djupare. Du kan då också behöva avlufta ledningarna. Att det inte kommer något vatten ur kranen kan också bero på att silen i vattenintaget täppts igen av till exempel sjögräs, alger, havstulpaner eller skräp. Ta upp silen och rensa den för att få ökat vattenintag.

 

Senast granskad 2023-11-24