Systematisk felsökning vid dålig dricksvattenkvalitet

Dåligt dricksvatten kan bero på olika saker. Vid problem med dricksvattenkvaliteten behöver du därför först hitta orsaken till problemet. Därefter kan du åtgärda det. På den här sidan kan du läsa om hur du kan följa vattnets väg och felsöka systematiskt.

Följ vattnets väg

Din dricksvattenanläggning består av flera delar och alla behövs för att du ska få vatten ur kranen. Dålig dricksvattenkvalitet kan uppstå av olika anledningar och på olika ställen i dricksvattenanläggningen. Det behöver alltså inte alltid vara fel på dricksvattnet i exempelvis brunnen. Ett sätt att ringa in problemet är att systematiskt följa vattnets väg från vattentäkt till kökskran. Då kan du behöva ta prov på andra ställen än från kranen. 

Skiss över dricksvattenanläggningens uppbyggnad från vattentäkt till kran.

Skiss över dricksvattenanläggningens uppbyggnad från vattentäkt till kran.

Bild: Skiss över dricksvattenanläggningens delar från vattentäkt till kran.

Dricksvattenanläggningens delar från vattentäkt till kran kan beskrivas på detta sätt: 

 • A: Vattentäkten. Kan vara en grävd eller borrad brunn, en sjö, vattendrag eller bräck/havsvatten.
 • B: Pump, ledningar och tryckkärl (hydropress/hydrofor) som gör att vattnet kan tas in till och fördelas i huset.
 • C: Reningsteknik. Till exempel partikelfilter, jonbytefilter, avluftningsanordning.
 • D: Vattenledningar och kranar i huset.
 • E: Apparater och maskiner i huset som använder vatten, till exempel varmvattenberedare, disk- och tvättmaskin, kaffebryggare.

Om du har en brunn och misstänker att vattnet påverkas på väg till kranen, till exempel i ledningar, pump eller tryckkärl kan det till exempel vara bra att ta ett prov direkt i brunnen (A). Ibland går det också att få viss hjälp med att reda ut var problemet ligger genom att se på resultatet från andra analysparametrar, till exempel pH, total hårdhet, alkalinitet, kemisk syreförbrukning, turbiditet.

När du hittat problemet kan du sedan besluta om åtgärder.

Exempel - höga halter av järn i dricksvatten från brunn

Höga halter av järn är ett mycket vanligt kvalitetsproblem i dricksvatten i Sverige. I detta exempel visar vi hur du kan hitta orsaken till de höga järnhalterna och vad du sedan kan göra åt problemet. Tillvägagångssättet kan användas även för andra kvalitetsproblem med vattnet.

Steg för steg – hitta orsaken till problemet

Ditt vattenprov som är taget i kökskranen visar på höga halter av järn. Höga järnhalter bero på olika saker. Den åtgärd du sedan väljer beror på orsak och var problemet har uppstått. Gå steg för steg för att hitta var problemet uppstår.

 1. Börja med att titta på brunnen och dess omgivning. Finns det några tecken på att vatten skulle kunna rinna in i brunnen? Om så är fallet, täta brunnen.
 2. Ta nya vattenprov för analys av järn. Ta prov både i kranen och i brunnen.
  • Om det finns järn i vattnet från kranen, men inte i brunnens vatten är det i ledningarna som järnet löses ut.
  • Om det finns järn även i brunnsvattnet går det att ta reda på om järnet finns naturligt i grundvattnet eller om orsaken är att ytligt markvatten som tränger in.
 3. Titta då på resultatet från kemisk syreförbrukning (COD), pH och alkalinitet.
  • Om det är höga värden för kemisk syreförbrukning samt om pH och alkalinitet är lågt kan det tyda på att det läcker in ytligt vatten i brunnen.
  • Om värdena för dessa analysparametrar är normala är orsaken förmodligen att järnet finns naturligt i grundvattnet.

Åtgärda problemet beroende på orsak

När du genom felsökning kunnat hitta orsaken till järn i dricksvattnet kan du besluta om lämplig åtgärd. 

Tabell. Möjliga orsaker och åtgärder vid järn i dricksvattnet.

Orsak Åtgärd
Vattenledningarna i huset har börjat rosta sönder. Det kan bero på att vattnet har lågt pH-värde. Byt ledningar och justera pH-värdet i vattnet. 
Järnet finns naturligt i grundvattnet. Sätt in ett järnfilter.
Ytligt vatten läcker in i brunnen. Täta brunnen.

 

Senast granskad 2023-11-07