Torka - så kan dricksvattnet påverkas

En petflaska med vatten står på en torkad jordyta med sprickor

Långvarig torka kan påverka dricksvattnet i brunnar och andra mindre dricksvattenanläggningar. Vattentillgången kan minska och kvaliteten på dricksvattnet kan påverkas. Du bör inte dricka vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten vid torka

Du som äger en brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk ansvarar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. När vattennivån har stabiliserats bör du skicka in vattenprov för analys för att kontrollera kvaliteten.

Grävda brunnar och ytvattentäkter är känsligast

Grävda brunnar är särskilt känsliga för sjunkande grundvattennivåer. Det beror på att grävda brunnar tar sitt vatten från ytliga grundvattenmagasin. Om det finns brunnar från flera fastigheter nära varandra kan det vara samma grundvattenmagasin som används. Det är då viktigt att alla hushållar med vattnet så att det räcker till det viktigaste.

För de som tar sitt vatten från en sjö eller källa kan långa perioder av torka leda till vattenbrist. Om vattennivån sjunker kan intaget hamna ovanför vattenytan. Sjunkande vattenflöden minskar även utspädningseffekten från friskt vatten, och därmed ökar koncentrationen av oönskade ämnen och mikroorganismer. Det i kombination med förhöjd vattentemperatur kan leda till att vattnet blir olämpligt att använda.

Det tar i regel längre tid innan det blir vattenbrist i bergborrade brunnar. De tar sitt vatten långt ner i berggrunden. Men dricksvattennivån kan ändå påverkas efter en längre tid av torka, särskilt om uttaget av vattnet inte begränsas. Sjunkande grundvattennivåer kan minska utspädningseffekten från friskt vatten. Då ökar koncentrationen av oönskade ämnen och mikroorganismer.

Förutom vid torka kan vattenbrist också uppstå om det genomförs stora vägbyggen, dikningar eller om det anläggs flera brunnar i samma vattenmagasin. Det påverkar grundvattens rörelse.

Håll koll på vattennivån

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) publicerar varje månad uppdaterade grundvattenkartor för hela Sverige på sin webbplats. Även Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har uppdaterad information om områden i Sverige där det finns risk för vattenbrist. Det är bra att följa den informationen och eventuellt anpassa din vattenförbrukning utifrån det.

Om du har en grävd brunn kan du själv regelbundet mäta och dokumentera vattennivån. Det är ett bra sätt att vara uppmärksam på förändringar. I en bergborrad brunn kan det vara svårt att avgöra mängden vatten. Här kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändrad lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

Olika sätt att mäta vattennivån i en brunn

Det finns flera sätt att mäta vattennivån. Ett sätt är att använda ett lod, det vill säga ett sänke eller tyngd fäst i ett rep eller måttband. Lodet sänks ner i brunnen antingen tills du hör att det når vattnet eller, om du har en lampa, tills du ser att lodet nått vattenytan. Numera finns även moderna mätmetoder. Det finns nivåmätare (tryckgivare) som mäter och skickar vattennivån direkt till en applikation i din mobiltelefon.

Har du en grävd brunn går det ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen. Mät den blöta delen av stången och skriv upp värdet samt tidpunkten för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

Använd vattnet smart – hushålla med ditt dricksvatten

När det råder brist på vatten är det viktigt att alla hushåll som berörs inom ett område gemensamt gör vad de kan för att minimera vattenförbrukningen. Välj vattensnåla alternativ till vattenkrävande hushållsmaskiner, installera vattensnåla kranar och duschar samt använd regnvatten till bevattning i trädgården. Det är inte lämpligt att använda dricksvatten till att vattna gräsmattan eller till att fylla pooler.

Det finns bra spartips på olika myndigheters och kommuners webbplatser.

Vad ska jag göra om brunnen har sinat?

Om dricksvattnet i din anläggning skulle ta slut kan det i vissa kommuner finnas hjälp att få, särskilt där vattenbrist är vanligt. Det kan då finnas möjlighet att hämta eller köpa vatten från särskilda tappställen, så kallade vattenkiosker. Kontakta din kommun för att få hjälp och stöd.

Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i. Märkningen med "glas och gaffel"-symbolen eller orden "till livsmedel" eller ” för dricksvatten” används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat och dryck.

Krisberedskap för liten dricksvattenanläggning

Senast granskad 2023-12-07