Skogsbrand - så kan dricksvattnet påverkas

En skogsbrand där allt har brunnit upp, elden brinner fortfarande närmast kameran

Vid en skogsbrand kan ämnen från mark och växlighet som brinner påverka dricksvattnet. Du som fastighetsägare till en brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand.

Om det varit skogsbrand i närheten av din dricksvattentäkt:

  • Använd inte dricksvatten till dryck och i matlagning om det är tydligt färgat eller har tydlig främmande lukt och smak.

Vad kan hända med dricksvattnet efter en skogsbrand?

Förutom att bränder kan förstöra elförsörjningen eller konstruktionen av dricksvattenanläggningen kan dricksvattnet förorenas med många oönskade ämnen.

I grävda brunnar och ytvattentäkter kan dricksvattnet påverkas snabbt, särskilt om det regnar eller släckvatten för med sig frigjorda ämnen ner till grundvattnet eller ytvattentäkten.

I bergborrade brunnar kan dricksvattnet påverkas både snabbt och efter en tid, till exempel efter omfattande regn eller på våren efter snösmältning.

Om mycket släckvatten har sprutats i närområdet kan bakterier ha kommit in i brunnen.

Provta ditt vatten

Även om vattnet inte är missfärgat, smakar eller luktar illa bör du testa vattnet från din dricksvattenanläggning efter en skogsbrand.

Be att få analys av alla mikroorganismer och ämnen som normalt rekommenderas för liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Dessa kan öka i halt som en följd av händelsen.Be även att få de ämnen som listas i tabellen nedan analyserade. Flera av dem finns normalt inte i brunnar, ytvattentäkter och källor, men kan uppträda efter skogsbrand. 

Riktvärdena som anges i tabellen är huvudsakligen Livsmedelsverkets. För barium och zink är riktvärdena hämtade från världshälsoorganisationens (WHOs) dricksvattenguide.

Ämne Riktvärde Kommentar
Aluminium 0,5 mg/l Tjänligt med anmärkning, Var uppmärksam på förändringar
Barium 1,3 mg/l WHO 2017. Guidelines for drinking water quality
Bens(a)pyren 0,010 µg/l Otjänligt
Cyanid 50 µg/l Otjänligt. Var uppmärksam på förändringar
Krom 50 µg/l Otjänligt. Var uppmärksam på förändringar
Kvicksilver 1 µg/l Otjänligt. Var uppmärksam på förändringar
Lukt Främmande Otjänligt
PAH 0,1 µg/l Otjänligt
Smak Främmande Otjänligt
Zink Smak WHO 2017. Guidelines for drinking water quality

Tabell 1: Ämnen som kan behöva analyseras i samband med skogsbrand.

Kontakta kommunens miljökontor och räddningstjänsten

Ta kontakt med miljökontoret i din kommun för hjälp och stöd. De kan ha kunskap om det finns industrier, jordbruk eller liknande som också har brunnit. Dessa kan ha förorenat mark och vatten med andra kemiska ämnen nära din dricksvattenanläggning. Kontrollera om räddningstjänsten använt skum vid släckningsarbetet. I så fall kan det vara aktuellt att även undersöka vattnet för dessa ämnen.

Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i. Märkningen med "glas och gaffel"-symbolen eller orden "till livsmedel" används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat och dryck.

Krisberedskap för liten dricksvattenanläggning

Senast granskad 2023-12-05