Översvämning - så kan dricksvattnet påverkas

Tjej med cykel som går genom en översvämning

Kraftig nederbörd kan leda till översvämningar. Då finns det även risk att vatten från översvämningen läcker in i din brunn. Vid en översvämning kan ämnen och mikroorganismer från omgivande mark spolas ner i grävda och bergborrade brunnar samt i ytvattentäkter.

Ytvattentäkter är känsligast för översvämningar. Men även brunnar kan översvämmas av för mycket vatten. Det gäller främst grävda brunnar. Störst är risken vid skyfall efter långa perioder av torka, när marken är torr och hård och vattnet rinner bort istället för att sugas upp. Långvarig torka kan också orsaka sprickor i marken. När det väl börjar regna kan sprickorna snabba på bildningen av grundvatten. Men ibland går bildningen av grundvattnet för snabbt. Då hinner inte vattnet självrenas ordentligt och oönskade ämnen kan hamna i grundvattnet.

Risken för inträngning i brunnen vid översvämning kan också öka om marken runt brunnen är vattenmättad. Det kan ske efter långa regnperioder eller vid snösmältning.

Om det varit översvämning där du har din dricksvattenanläggning:

  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om du misstänker att förorenat vatten har spolats ner i din brunn eller samlats runt ditt ytvattenintag.
  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om det är tydligt färgat eller har tydligt främmande lukt och smak.

Hur kan jag förebygga?

Om du ska anlägga en ny brunn förebygger du översvämningsskador genom att:

  • Placera brunnen så högt i terrängen som möjligt.
  • Se till att brunnens översta del slutar ett par decimeter ovan mark.
  • Markens lutning runt brunnen leder bort ytvattnet.

Om du har en befintlig grävd eller bergborrad brunn kan du förebygga översvämningsskador genom att:

  • Regelbundet kontrollera att brunnslocket är helt.
  • Skydda locket med en överbyggnad som leder bort vatten från locket.

Om du har en ytvattentäkt kan du minska risken för påverkan genom att:

  • Lägga ytvattenintaget så djupt som möjligt

Koka vattnet

Undersök och ta prov

Kontakta kommunens miljökontor

Ta kontakt med miljökontoret i din kommun för att få information, hjälp och stöd. Finns det industrier, jordbruk eller liknande i närheten av din dricksvattenanläggning som också översvämmats måste eventuellt andra ämnen undersökas.

Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i. Märkningen med "glas och gaffel"-symbolen eller orden "till livsmedel" eller ” för dricksvatten” används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat och dryck.

Krisberedskap för liten dricksvattenanläggning

Senast granskad 2023-12-05