Anlägga ytvattentäkt, källa eller avsaltningsanläggning

Sol som speglas i sjö

Det finns olika typer av små dricksvattenanläggningar för privat bruk. På denna sida kan du läsa om hur du anlägger en ytvattentäkt, källa eller avsaltningsanläggning för havs- eller brackvatten.

Anlägga en ytvattentäkt

En ytvattentäkt innebär att sötvatten från en sjö eller ett vattendrag tas upp för att användas till dricksvatten. Det är ovanligt med ytvattentäkter för privat bruk. Att anlägga själva upptaget är förhållandevis enkelt och billigt, men för att vattnet ska kunna drickas behöver det först renas med olika typer av filter.

Vid anläggning av en ytvattentäkt läggs en slang ut och förankras på ett tillräckligt djup i sjön eller vattendraget. Längst ut på slangen sitter ett vattenintag med en sil. Beroende på hur botten ser ut kan intaget ligga direkt på botten eller sättas fast en bit upp. Vattnet pumpas med hjälp av en pump upp på land. Ledningarna bör ligga frostfritt eller vara isolerade. 

Känslig för föroreningar

Anlägga vattentäkt från kallkälla

En källa, eller kallkälla, är ett naturligt utflöde av grundvatten ur jord och berg. Källor uppstår när grundvatten flödar ut i samma nivå som markytan. Vid anläggning av vattentäkt från en kallkälla kan vattnet fångas in på olika sätt. Ett sätt är att lägga ner en betongring med öppen botten. Det går också att anlägga en damm eller gräva ner ett dräneringsrör och fylla ut med sten och grus runtomkring.

Kontrollera vattenkvaliteten först

Avsaltning av bräck- eller havsvatten

Små avsaltningsanläggningar för privat bruk blir allt vanligare i kustområden och skärgården i Sverige. Avsaltning av brack- eller havsvatten är ett sätt att få dricksvatten där det råder vattenbrist eller där borrade brunnar har problem med salt grundvatten. Avsaltningen görs med en teknik som kallas omvänd osmos. Detta benämns ofta RO (från engelskans reverse osmosis).

Tekniken har använts i Sverige ganska länge, framför allt på öar i skärgården där det är brist på sötvatten. Salter och joner separeras från vattnet när det filtreras genom ett så kallat RO-membran. Det filtrerade vattnet kan sedan gå igenom ytterligare behandlingssteg i form av tillförsel av mineralämnen, pH-justering och desinfektion. Koncentratet av salter (rejekt) återförs till havet.

Skiss över hur avsaltning fungerar, från sil till förfilter, Ror-membran och efterbehandling till dricksvatten.

Principskiss för en avsaltningsanläggning.

Bild: Skiss över hur en avsaltningsanläggning fungerar. 

pH-värdet behöver justeras

Havsvatten som avsaltats har ofta lågt pH-värde och kan ha försämrad lukt och smak. Det är nödvändigt att justera pH-värde, alkalinitet och kalciumhalt i vattnet. Denna justering motverkar också risken för frätskador (korrosion) i ledningar. En fingervisning för lämplig justering är att utgå från rekommendationer som finns för dricksvatten från brunnar, källor och ytvattentäkter. För dessa anläggningar motverkas korrosion av en alkalinitet över 60 milligram vätekarbonat per liter, kalciumhalter mellan 20 och 60 milligram per liter och pH-värden mellan 6,5 och10,5.

Det finns en del att tänka på innan du bestämmer sig för att installera en avsaltningsanläggning. Förutom lämplig plats för råvattenintag samt kostnad för installation och underhåll, ska det finnas tillräcklig energiförsörjning och filtren ska tas om hand. Regler kring strandskydd behöver beaktas. Det kan därför vara bra att kontakta kommunen för att ta reda på vad som gäller för just din kommun.

Inte lämpligt för grundvatten

Senast granskad 2023-10-19