Dricksvattenkvalitet i egen brunn

Pojke dricker vatten från en kran.

Det är inte självklart att dricksvattnet från den egna brunnen har bra kvalitet. Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet. För att vara säker på att vattnet inte är ohälsosamt bör du regelbundet provta ditt dricksvatten.

Hälsorisker kopplade till dåligt dricksvatten

Mikrobiologiska föroreningar kan ge akuta hälsoeffekter, främst mag-och tarmsjukdomar. I sällsynta fall kan sjukdomsframkallande mikroorganismer orsaka allvarliga kroniska skador hos en del personer som är särskilt känsliga för olika typer av infektioner.

Kemiska ämnen i dricksvatten kan också innebära hälsoeffekter på längre sikt, till exempel ökad risk för olika cancerformer. I enstaka fall kan även akuta effekter förekomma. Läs mer i rapporten;

Kvalitetsproblem för dricksvatten från egna brunnar

Kvalitetsproblemen ser olika ut i olika typer av brunnar. En undersökning som Socialstyrelsen gjorde 2007 visar att hög halt mikroorganismer, till exempel bakterier, var den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten i både bergborrade och grävda brunnar.

När det gäller kemiska ämnen var arsenik den vanligaste orsaken till otjänligt dricksvatten bland de undersökta bergborrade brunnarna. I grävda brunnar förkom främst förhöjda halter av uran, nitrat och koppar.

Orsaker till att dricksvattnet blir dåligt

Det är oftast grundvatten som används i enskilda vattentäkter. Grundvattenkvaliteten varierar över landet och beror bland annat på hur jorden och berggrunden ser ut och på olika föroreningar från till exempel jordbruk, djurhållning, enskilda avlopp och industrier.

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Speciellt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av uran, arsenik, radon och fluorid.

De material som används i brunnar, vattenledningar och kranar kan också ge upphov till höga halter av till exempel koppar och bly. Eftersom en grävd brunn anläggs i relativt ytliga grundvattenmagasin är den utsatt för yttre påverkan mer än en bergborrad brunn, till exempel från avlopp och jordbruk. Därför har dricksvattnet från grävda brunnar ofta sämre mikrobiologisk kvalitet än vattnet från bergborrade brunnar.

Höga halter av natrium och klorid kan tyda på ett överuttag av grundvatten i områden som har legat under hav efter den senaste istiden. Höga halter av natrium och klorid kan också bero på föroreningar från vägsaltning.

I ett förändligt klimat kan förutsättningarna för dricksvattenförekomst och dricksvattenkvalitet förändras. Du behöver alltså kontinuerligt försäkra dig om tillgången på dricksvatten och att dricksvattnet håller en god kvalitet. För dig som har egen brunn innebär det till exempel att vara vaksam för att kunna upptäcka eventuella förändringar av tillgången på vatten i brunnen samt om kvaliteten på vattnet förändras.

Fakta om dricksvattenkvalitet vid köp av fastighet

Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

 

Egen brunn

Senast granskad 2021-11-01