Hepatit E

Hepatit E är ett virus som kan orsaka leversjukdomen hepatit, en inflammation som ger gulsot. I Sverige och övriga Europa kan människor framförallt smittas via kallrökta och lufttorkade korvar som innehåller lever från grisar och vildsvin.

Vad är Hepatit E?

Hepatit E är ett virus som kan orsaka leversjukdomen hepatit, en inflammation som ger gulsot. Sjukdomen är ovanlig i Sverige. Under senare år har det skett en viss ökning av antalet rapporterade hepatitfall orsakade av hepatit E. Sjukdomen är vanligast i utvecklingsländer.

Var finns Hepatit E?

Hepatit E-virus finns i tarmen hos smittade människor och sprids via avföringen. Därför kan viruset finnas i avloppsvatten. Livsmedel kan antingen förorenas genom bevattning med förorenat vatten eller om de har hanterats av en smittad person.

Den typ av hepatit E-virus som förekommer i Sverige och Europa finns framför allt i levern hos gris och vildsvin. Hepatit E-virus kan därför finnas i kallrökta och lufttorkade korvar som innehåller lever från gris eller vildsvin. Även sådana korvar utan lever kan innehålla viruset, men risken för att smittas är lägre.

Leverpastej och många leverkorvar som säljs i Sverige innehåller grislever. Eftersom de är värmebehandlade utgör de ingen risk för hepatit E-virus.

Symtom

De första symtomen på hepatit är influensaliknande, med feber, magsmärtor, illamående, huvudvärk och kräkningar. Sen uppstår magsmärtor och kräkningar för att sedan gå över i gulsot. Infektionen går oftast över av sig självt efter fyra till sex veckor.

Särskilda riskgrupper

Den typ av hepatit E-virus som finns i Sverige och Europa kan infektera alla, men de flesta personer som smittas får inga sjukdomssymtom. Personer med leversjukdom, alkoholmissbruk eller kraftigt nedsatt immunförsvar löper däremot större risk för att bli sjuka.

Så minskar du risken att bli sjuk

Hepatit E-virus dör av värme. Upphettad mat minskar därför risken att du får i dig virus som kan göra dig sjuk. Det krävs ungefär en till två minuter vid 100 ℃ eller några minuter vid 75 ℃ för att inaktivera viruset.

Fördjupning

Olika typer av hepatit E-virus

Det finns fyra undergrupper (genotyper) av hepatit E-virus som kan infektera människor. Dessa heter hepatit E-virus genotyp 1-4. De har olika egenskaper och finns i olika delar av världen:

  • Genotyp 1 och 2 smittar bara mellan människor, främst via vattenburna utbrott. Dessa genotyper finns i Afrika, Asien och Mexiko. Det finns inga rapporterade utbrott i Sverige.
  • Genotyp 3 och 4 är zoonotiska. Det betyder att förutom att de smittar mellan människor också smittar mellan djur och människor. Genotyp 3 finns i hela världen inklusive Europa och genotyp 4 finns i Japan och Kina.

Genotyp 3 orsakar nästan alla hepatit E-fall i Europa. De flesta som infekteras av hepatit E-virus genotyp 3 får inga sjukdomssymtom. Personer som tillhör någon riskgrupp är mer infektionskänsliga för viruset.

Riskgrupper för hepatit E-virus genotyp 3

Personer som löper större risk både att utveckla hepatit och att sjukdomen blir kronisk är:

  • Personer med leversjukdom.
  • Personer med alkoholmissbruk.
  • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, framförallt organtransplanterade personer, personer som behandlats med stamceller samt blodcancerpatienter under behandling.

Kronisk hepatit

Personer som tillhör någon riskgrupp är extra mottagliga kan få kronisk hepatit. Det innebär att sjukdomen varar längre än sex månader. Om kronisk hepatit inte behandlas kan det leda till bestående skador på levern.

Hepatit under graviditet

I de länder i Asien och Afrika där hepatit E-virus genotyp 1 finns har infektion av viruset orsakat allvarlig leversvikt hos gravida. Troliga orsaker kan vara att graviditeten ger förändrat immunförsvar eller hormonella förändringar som gör att viruset förökar sig till höga halter i levern.

Hittills har inga fall rapporterats i Sverige. Risken för att gravida infekteras av hepatit E-virus genotyp 1 i Sverige är därför mycket, mycket liten.

Virus

Senast granskad 2024-02-12