Registrera företag

För dig som ska starta ett livsmedelsföretag är det mycket att hålla reda på. Det första du ska göra är att registrera ditt företag hos den kontrollmyndighet som ska kontrollera företaget. Här får du veta vad som gäller och var du ska vända dig.

Det här är ett livsmedelsföretag

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat och finns inom hela kedjan från primärproducent, exempelvis  fiskare och lantbruk, till en restaurang eller en butik. Även dricksvatten och snus räknas till livsmedel. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstintresse.

För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ske regelbundet och inte enbart vid enstaka tillfällen. Det ska även finnas en viss organisation till exempel med anställd personal eller att vissa utrymmen ställs i ordning för verksamheten. Även mängden livsmedel som hanteras har betydelse.

Innan du startar

Alla livsmedelsföretag ska registreras eller godkännas av en kontrollmyndighet för att kunna kontrolleras. Kontrollen är viktig för att vi ska kunna ha säkra livsmedel. Innan du startar ett livsmedelsföretag ska ditt företag registreras eller godkännas av den kontrollmyndighet som ska göra kontroll hos dig. Kontrollmyndigheter är kommuner, Länsstyrelsen och Livsmedelsverket och vilken kontrollmyndighet du ska kontakta beror på vilken typ av livsmedelsverksamhet du har.

I många fall räcker det registrera ditt företag och sedan starta, men om du hanterar livsmedel som medför större risker krävs först ett godkännande. Om verksamheten startar innan du gör en anmälan om registrering eller godkännandet är klart kan företaget behöva upphöra eller betala en sanktionsavgift, det vill säga en straffavgift. Nedan kan du läsa om vad som gäller för just ditt företag. 

Kommunen kontrollerar de flesta

Om du ska sälja livsmedel direkt till konsument ska du registrera ditt företag hos kommunen där du driver din verksamhet. Det är till exempel restauranger, caféer, cateringföretag, e-handel, skolkök, butiker, kiosker och korvvagnar. Om du tillverkar livsmedel som inte är animaliska ska du också registrera ditt företag hos kommunen. Även producenter av tillsatser, aromer och processhjälpmedel, dricksvatten, snus och tuggtobak ska registreras hos kommunen.

Kontakta kommunen, oftast miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, där du planerar att driva din verksamhet. Där kan du få blankett och det är där du ska lämna din anmälan. En avgift tas ut för registrering.

Länsstyrelsen kontrollerar primärproducenter

Om du är primärproducent ska ditt livsmedelsföretag registreras hos länsstyrelsen. En primärproducent kan till exempel vara växtodlare, djuruppfödare, biodlare, fiskare, fiskodlare, jägare eller bär- och svampplockare. Kontakta Länsstyrelsen där du kommer att ha din verksamhet. Länsstyrelserna har en gemensam e-tjänst för registrering. Planerar du att odla groddar ska anläggningen godkännas av länsstyrelsen innan verksamheten får starta. 

Livsmedelsverket kontrollerar animalisk produktion

Om du ska hantera animaliska livsmedel i ditt företag, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och dessa i huvudsak ska levereras till andra livsmedelsföretag, så ska anläggningen godkännas av Livsmedelsverket. Detta måste ske innan verksamheten får starta. Ansökan om godkännande görs till Livsmedelsverket.

Vissa andra anläggningstyper och livsmedelsföretag ska registreras av Livsmedelsverket. Det är till exempel järnvägsvagnar, flygplan och fabriksfartyg, tillverkningsanläggningar för vin och spritdrycker, skeppshandelslager och tullager.

Ekologiskt, glutenfritt eller nya livsmedel

Ibland behövs ingen registrering

Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett livsmedelsföretag och ska registreras - eller alternativt godkännas - hos kontrollmyndigheten. För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Med viss kontinuitet menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som hanteras är av betydelse. Exempel på verksamheter som inte anses vara livsmedelsföretag och därför inte behöver godkännas eller registreras:

  • Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.
  • När en primärproducenter levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till lokala butiker och restauranger som levererar direkt till konsument, med undantag för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln. Då räcker det med att verksamheten är registrerad hos länsstyrelsen som primärproduktion.

Andra tillstånd och anmälningar

  • alkoholservering och försäljning av öl
  • gatuförsäljning och uteservering
  • brandfarliga varor, köldmedier
  • bygglov, VA-anslutning
  • fettavskiljning, ventilationskontroll, sotning
  • sophämtning, källsortering, farligt avfall
    returemballage.
Senast granskad 2022-03-16