Så kontrolleras kontrollen

Du som har ett livsmedelsföretag kontrolleras av kontrollmyndigheter. Det kan vara kommuner, Livsmedelsverket eller länsstyrelser. Men även kontrollmyndigheterna granskas och utvärderas. Det görs vid så kallade revisioner. Syftet med revisionerna är att utveckla och förbättra livsmedelskontrollen.

Du som har ett livsmedelsföretag kontrolleras av kontrollmyndigheter. Det kan vara kommuner, Livsmedelsverket eller länsstyrelser. Men även kontrollmyndigheterna granskas och utvärderas. Det görs vid så kallade revisioner. Syftet med revisionerna är att utveckla och förbättra livsmedelskontrollen.

Målet är att samtliga myndigheter som utför livsmedelskontroll ska granskas – revideras - inom en femårsperiod. Vid revisionen tittar man på om kontrollmyndigheterna har en planerad verksamhet, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och om det ger resultat.

När det finns brister i verksamheten förväntas myndigheten rätta till det dessa.

Vem reviderar kontrollmyndigheterna i Sverige?

Det är kontrollmyndigheten själv som ska se till att bli reviderad. Myndigheten kan välja att göra en internrevision eller ta in extern revisor.

Tidigare har länsstyrelserna utfört revisioner av de kommunala kontrollmyndigheternas livsmedelskontroll. I väntan på beslut från regeringen om bemyndigande och finansiering har de under 2022 pausat dessa revisioner.

Livsmedelsverket utför revisioner av kontrollverksamheten hos

  • Livsmedelsverkets egen kontrollverksamhet
  • länsstyrelserna
  • Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Livsmedelsverket samordnar revisionssystemet

Livsmedelsverket har ett speciellt ansvar för att samordna det nationella revisionssystemet i livsmedelskedjan. I samordningen ingår att arbeta för bland annat

  • ett heltäckande nationellt revisionssystem
  • en likvärdig revision med gemensamma arbetssätt
  • att se till att resultaten av revisionerna görs tillgängliga
  • en utveckling av metod- och kompetens i revisionssystemet
  • att Sverige bidrar till utvecklingen av revisionssystemet inom EU.

Till sin hjälp har Livsmedelsverket Samrådsgruppen för revision. I denna grupp finns representanter för länsstyrelserna, FIHM, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen samt de kommunala kontrollmyndigheterna inklusive SKR.

Gemensam granskning av revisionssystemet

Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island har ett samarbete där man granskar varandras revisionssystem. Granskningen innebär att revisorer från två av länderna tillsammans regelbundet granskar ett av de övriga länderna.

Presentation av resultaten

Senast granskad 2023-04-28