Provtagningsprogram för vissa livsmedel

Livsmedelsverket tar regelbundet prov på och analyserar vissa kategorier av livsmedel. Detta kallas för de nationella provtagningsprogrammen. Syftet är att övervaka förekomsten av specifika kemiska ämnen och mikroorganismer. Provtagningen sker ofta tidigt i livsmedelskedjan som exempelvis vid slakterier och hos grossister. Du som är företagare kan komma att få dina livsmedel provtagna inom ramen för dessa provtagningsprogram.

Livsmedelsverket genomför årlig provtagning inom ramen för så kallade nationella provtagningsprogram. De olika programmen beskrivs mer ingående längst ned på denna sida. I programmen ingår de kategorier av livsmedel där riskerna med olika kemiska ämnen, mikroorganismer eller  för livsmedelsfusk bedöms vara stora. De flesta av dessa provtagningsprogram styrs av EU-gemensam lagstiftning och alla medlemsstater är skyldiga att genomföra programmen.   

Genom provtagningsprogrammen kontrolleras både att livsmedlen inte innehåller några otillåtna ämnen och att gränsvärden inte överskrids för ämnen som är tillåtna med fastställda gränsvärden. När det gäller provtagningsprogrammet för olivolja kontrolleras i stället kvalitetsegenskaper som ska vara uppfyllda för att oljan ska kunna märkas med en viss kvalitetsbeteckning.

Tidig provtagning förhindrar spridning

Övervakning och provtagning sker vanligtvis tidigt i livsmedelskedjan. Det betyder till exempel att svenska musslor provtas innan de skördas och inte när de väl är ute i handeln. Eller att grönsaker provtas hos en grossist och kött direkt på slakteriet. På det sättet går det att undvika att partier av livsmedel som innehåller farliga ämnen sprids alltför mycket innan de upptäcks. Både konventionella och ekologiska livsmedel producerade i och utanför Sverige provtas.

Analyserna görs på ackrediterade laboratorier som har rätt kompetens för analysen i fråga. Om analyserade prover inte överensstämmer med lagstiftningen, till exempel innehåller förbjudna ämnen eller för höga halter av något ämne, överlämnas ärendena till de provtagna företagens kontrollmyndigheter som hanterar ärendena mot företagen.

Livsmedelsverket sammanställer, utvärderar och publicerar resultaten av provtagningsprogrammen. Resultaten rapporteras också till den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Företag som berörs

De nationella provtagningsprogrammen berör inte alla livsmedelsföretagare. Provtagningsprogrammen är riskbaserade. Provtagningen planeras i förväg av Livsmedelsverket och fördelas ut på företag med relevant produktion eller försäljning. Större företag kommer därför att få mer provtagning än mindre.  

.Provtagningen görs oftast utan föregående information till företagaren. Du som har ett livsmedelsföretag eller en livsmedelsanläggning där provtagning utförs inom de nationella provtagningsprogrammen ska ge provtagarna tillgång till utrymmen och möjlighet att provta på samma sätt som du gör för den ordinarie livsmedelskontrollen.

Livsmedelsverkets provtagningsprogram - lista

Algtoxiner och bakterier i tvåskaliga blötdjur

Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och vissa produkter av animaliskt ursprung

Cirka 300 prov per år.

Programmet omfattar framförallt frukt, grönsaker och spannmål. Detta provtagningsprogram planeras för tre år i taget. Programmet inkluderar EU:s koordinerade program som också planeras på treårsbasis.

Olivolja

Restsubstanser i levande djur och produkter av animaliskt ursprung

Salmonella i produkter av animaliskt ursprung

Cesium i ren

Senast granskad 2024-05-15