Så här fungerar det nationella kontrollprogrammet för olivolja

De här lagarna styr kontrollen av olivolja

Inom EU finns det regler om olivolja för att

 • höja kvalitet på produkten som säljs i och mellan länder inom EU.
 • bekämpa fusk med olivolja

De här myndigheterna medverkar i det nationella kontrollprogrammet

 • Livsmedelsverket administrerar och planerar provtagningen och skickar ut resultatet till berörda kommunala kontrollmyndigheter.
 • Stockholms stad utför provtagningen på uppdrag av Livsmedelsverket. Stockholms stad tar ut proverna i butiker, i e-handel och/eller hos grossister.
 • Kontrollmyndigheterna vidtar åtgärder baserat på resultaten.

Kontrollen innebär både provtagning och granskning av märkning

Reglerna ställer krav på att varje medlemsstat där olivolja säljs årligen kontrollerar att handelsnormerna följs. Handelsnormerna innebär att olivoljorna delas in i olika definierade kategorier. Då vet den som köper och säljer inom EU alltid vilken kvalitet en specifik olivolja har. Det underlättar handeln och gör det också lättare för konsumenterna att välja vara. Handelsnormerna bidrar därmed till att skapa en rättvis konkurrens mellan företagen.

En komplett kontroll av olivolja innebär både provtagning och granskning av märkningen. Hur provtagning och analys ska gå till är beskrivet i lagstiftningen länkad ovan (EU) 2022/2105.

Om inspektören upptäcker att olivoljan som säljs i landet inte överensstämmer med kategoribeskrivningen ska medlemsstaten använda sanktioner som är

 • effektiva
 • proportionella
 • avskräckande.

Provtagningsplan

I Sverige konsumerar vi tio till elvatusen ton olivolja varje år. För varje ton olivolja som säljs ska medlemsstaten göra minst en kontroll per år av att olivolja har rätt kategori. Därför ingår ett tiotal produkter i det årliga kontrollprogrammet för olivolja i Sverige.

Kriterier för provtagning av olivolja som säljs i Sverige:

 • Antal prov som tas ut baseras på den mängd som säljs i landet.
 • Olivolja som saluförs under kategori 1, extra jungfruolja ska prioriteras i provtagningen. Den ska stå för minst 90 procent av antalet uttagna prov för året.
 • Provtagningen ska försöka täcka in så stor del av den svenska marknaden som möjligt.
 • Provtagningen ska omfatta några mindre aktörer.
 • Provtagningen ska omfatta produkter med låga priser i relation till förväntat marknadsvärde.

Vid behov kan andra produkter ingå i provtagningsplanen. Det kan till exempel vara på grund av annan pågående utredning.

Det här ingår i det nationella kontrollprogrammet

Den obligatoriska kontrollen av olivolja som genomförs i EUs alla medlemsländer består av två delar:

 • Kontroll av olivoljans beteckning i relation till analysresultatet.
 • Kontroll av märkningen.

Kontroll av om olivoljans beteckning stämmer med analysresultatet

Märkningskontroll

Det finns villkor för hur olivolja får säljas. Villkoren finns i lagstiftningen (se nedan). I detaljhandelsledet får endast fyra av åtta kategorier av olivoljor säljas: extra jungfruolja, jungfruolja, olivolja (sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja) samt olja av olivrestprodukter.

Analys och smakpaneler

 • Det är Spaniens jordbruksverk - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Laboratorio Arbitral Agroalimentario - som utför den kemiska, fysikaliska och organoleptiska analysen av olivoljan. Det är också de som analyserar Spaniens offentliga prover. De genomför årligen över 1500 offentliga analyser av olivolja i Spanien.
 • Om det blir aktuellt med kontrollbedömningar så genomförs analyserna av godkända smakpaneler i Grekland, Italien och Spanien. Särskilda avtal skrivs med dessa laboratorier. Se mer info om kontrollbedömningar nedan.

Analyserna delas upp i två kategorier; renhetskriterier och kvalitetskriterier. Alla parametrar från kemiska, fysikaliska och organoleptiska analyser är nödvändiga och väger lika mycket i bedömningen av kvalitetsklass. Det räcker att en av parametrarna inte uppfylls för att en olja ska flyttas till en lägre kvalitetsklass.

Livsmedelsverket och andra nationella myndigheter inom EU använder laboratorier som är ackrediterade, erkända av IOC samt godkända av EU-kommissionen. Resultat från dessa laboratorier är objektiva, pålitliga och rättssäkra.

Renhetskriterier

Kvalitetskriterier

Smakpaneler (organoleptisk analys)

Den organoleptiska analysen ingår i kvalitetskriterierna när en olivolja bedöms. En smakpanel godkänd av EU (se nedan) genomför denna analys. Den organoleptiska analysen visar om oliverna till exempel varit skadade, mögliga, angripna av larver eller lagrats i en smutsig lokal. Detta kan inte en kemisk analys visa.

Eftersom extra jungfruolja ska vara helt defektfri får inte oliver som till exempel varit mögliga, övermogna eller larvangripna användas. Jungfruolja får däremot ha vissa defekter och förväntas därmed ha ett lägre pris än extra jungfruolja.

Kontrollbedömningar

Kontrollbedömning är en form av organoleptisk omanalys. Den kan användas om den kategori som fås fram vid analys inte överensstämmer med resultat från det organoleptiska paneltestet. Till exempel kan den kemiska analysen visa värden inom gränserna för kategori 1 (extra jungfruolja) samtidigt som paneltestet (organoleptisk analys) bedömer oljan som kategori 2 (jungfruolja). Om produkten var märkt med extra jungfruolja, förklaras olivoljan inte överensstämma med deklarerad kategori.

En kontrollbedömning innebär att Livsmedelsverket skickar olivoljeprover från samma parti till två andra smakpaneler för organoleptisk bedömning. Egenskaperna anses överensstämma med den angivna kategorin om båda kontrollbedömningarna bekräftar den angivna klassificeringen. Annars bekräftas resultatet från den första organoleptiska analysen.

Olivolja och olika kvalitetsklasser

Från oliver som krossas eller pressas mekaniskt vid låg temperatur får man ut en oljig juice som blir extra jungfruolja, jungfruolja eller bomolja beroende på juicens kvalitet:

 • Olivolja med beteckningen Extra jungfruolja får inte ha några defekter alls.
 • Jungfruolja får ha mindre defekter, som att den tillverkats vid för hög temperatur eller att den härsknat en aning.
 • Bomolja får inte säljas till konsumenter innan den renats kemiskt och vid höga temperaturer. När det är gjort kan den säljas under beteckningen Olivolja.

När juicen pressats ur oliverna återstår pressrester. Med fysikaliska och kemiska metoder går det att utvinna resterande olja ur pressresterna. Den oljan måste renas innan den slutligen kan säljas som "olja av olivrestprodukter" eller på engelska Olive Pomace oil.

Företag som förpackar, marknadsför eller säljer olivolja måste se till att olivoljan, dess märkning och förpackning uppfyller kraven i europeisk lagstiftning.

Åtta olika kvalitetsklasser inom EU

Totalt finns det åtta kvalitetsklasser för olivolja inom EU men det är bara fyra av dem som kan saluföras till konsumenter:

 • Extra jungfruolja
 • Jungfruolja
 • Olivolja (sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja)
 • Olja av olivrestprodukter

De fyra andra kvalitetsklasserna får säljas vidare efter processning:

 • Bomolja
 • Raffinerad olivolja
 • Oraffinerad olja av olivrestprodukter
 • Raffinerad olivolja av olivrestprodukter

Rapportering av resultat och samarbete inom EU

Resultat från programmet

Varje år analyseras tusentals olivoljor inom EU i det obligatoriska EU-programmet. Under perioden 2018-2022 analyserades totalt 55 olivoljor på den svenska marknaden, det vill säga ett tiotal olivoljor per år.

Urvalet är inte slumpmässigt utan görs utifrån en riskanalys. Avsikten är att hitta produkter som bedöms ha störst risk att inte uppfylla kraven i lagstiftningen. Vid den svenska kontrollen visade analyserna att

 • en stor andel av de olivoljor som deklarerats som extra jungfruolja istället var jungfruolja. Jungfruolja är en lägre kvalitetsklass där vissa defekter kan förekomma
 • ett fåtal oljor som deklarerats som extra jungfruolja istället var bomolja. Bomolja är en kvalitetsklass som inte får säljas direkt till konsument.
 • hälften av de kontrollerade oljorna inte hade korrekt märkning enligt den EU-gemensamma lagstiftningen.
 • endast en av de 55 analyserade oljorna inte uppfyllde renhetskriterierna.

Provtagna partier har producerats, framställts och förpackats under sådana förhållanden att oljan i var och en av dessa enheter bedöms vara lika när det gäller samtliga analysegenskaper. Detta gäller:

 • Alla oljorna i ett parti antas vara lika och ha samma egenskaper.
 • Resultatet för det provtagna partiet återspeglar endast detta parti och det går inte att dra några slutsatser om partier som inte provtagits.
Senast granskad 2023-11-30