Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 2024

Livsmedelsverket utför kontroller vid slakterier och på vilthanteringsanläggningar. På denna sida finns information om de avgifter vi tar ut för att kontrollera din verksamhet.

Fasta avgifter för slaktkontroll

Livsmedelsverket debiterar en fast avgift per djur för kontroll vid slakt samt viss riskbaserad kontroll. Vi tar betalt för kontrollen baserat på antalet inkommande djur som besiktigas av Livsmedelsverkets personal. Det betyder att det blir en avgift även för de djur som Livsmedelsverkets personal beslutar ska avvisas vid besiktning före slakt, respektive kasseras vid besiktning efter slakt.

Livsmedelsverket inkluderar all kontroll vid besiktning före och efter slakt i avgiften per djur. Dessutom inkluderas stor del av planerad riskklassad kontroll (kontroll som omfattas av artikel 18 i kontrollförordningen). 

Tabell 1:  avgift för djurslag vid slakterier

Djurslag vid slakterier Belopp* 
Vuxna nötkreatur. Däri innefattas ko, vattenbuffel, 
bison, jak, sebu och andra tama nötkreatur.
59,22 Kr/djur
Hovdjur och hästdjur. Däri innefattas häst, åsna, 
kameldjur och ren.
35,53 Kr/djur
Unga nötkreatur, se ovan 23,69 Kr/djur
Gris med slaktvikt lika med eller överstigande 25 kg, 
ratiter (struts, emu och nandufågel)
11,84 Kr/djur
Gris med slaktvikt understigande 25 kg 5,92 Kr/djur
Får och get med slaktvikt lika med eller överstigande 12 kg 2,96 Kr/djur
Får och get med slaktvikt understigande 12 kg 1,78 Kr/djur
Kalkoner 0,30 Kr/djur
Ankor och gäss 0,12 Kr/djur
Fjäderfän av släktet Gallus, pärlhöns och uppfödda kaniner 0,06 Kr/djur
Vaktlar, rapphönor och duvor samt övriga fjäderfän 0,02 Kr/djur

* 1 Euro = SEK 11,843. Källa: Europeiska unionens officiella tidning, 1 september 2023. 

Tabell 2: avgift för djurslag vid vilthanteringsanläggning

Djurslag vid vilthanteringsanläggning  Belopp*
Vildsvin, björn, varg, lodjur, räv och djur i familjen Mårddjur 17,76 Kr/djur

 

Ratiter, idisslare. Däri innefattas struts, emu, nandufågel, dovhjort, kronhjort, rådjur, mufflonfår, visent, älg, myskoxe och andra idisslare. 5,92 Kr/djur
Småvilt (marklevande vilt). Däri innefattas vilda kaniner, harar och gnagare 0,12 Kr/djur
Småvilt (fåglar) 0,06 Kr/djur

* 1 Euro = SEK 11,843. Källa: Europeiska unionens officiella tidning, 1 september 2023. 

Avgift för kontroll av övrig slaktverksamhet

Exempel på kontroll som inte ingår i fasta avgiften:

 • planerad kontroll av spårbarhet (omfattas inte av artikel 18 i kontrollförordningen), 
 • handelsnormer (omfattas inte av artikel 18 i kontrollförordningen), 
 • livsmedelsinformation och märkning (omfattas inte av artikel 18 i kontrollförordningen), 
 • kontroll som inte var planerad (uppföljande kontroll), 
 • exportkontroll och 
 • kontroll vid godkännandeprövning. 


Livsmedelsverket tar betalt i efterhand för den tid som kontrollen tar. Tiden debiteras per påbörjade 15 minuter och dag eller besök. I kontrollen ingår tid för förarbete och efterarbete. 

 • Anläggningar med resekostnader 1 080 kronor per timme
 • Anläggningar utan resekostnader 890 kronor per timme

Avgift för integrerad verksamhet

Vissa anläggningar bedriver utöver slakt även annan livsmedelsverksamhet, till exempel styckning, malning av kött eller liknande. Denna kontroll tar vi betalt för per timme.

 • Anläggningar med resekostnader 1 990 kronor per timme
 • Anläggningar utan resekostnader 1 720 kronor per timme

Kontroll som ursprungligen inte var planerad

”Kontroll som inte ursprungligen var planerad” kan vara när myndigheten exempelvis behöver komma tillbaka och kontrollera att en tidigare brist är åtgärdad eller vid klagomål som leder till att myndigheterna gör en kontroll. 

Avgiften varierar beroende på om kontrollen avser slaktverksamhet eller integrerad verksamhet.

 • Slaktverksamhet med resekostnader 1 080 kronor per timme
 • Slaktverksamhet utan resekostnader 890 kronor per timme

Integrerad verksamhet:

 • Integrerad verksamhet med resekostnader 1 990 kronor per timme
 • Integrerad verksamhet utan resekostnader 1 720 kronor per timme

Avgift för exportkontroll

Med export menas handel med länder som inte är medlemmar i EU. Kraven på kontroll eller intyg för livsmedel som exporteras skiljer sig åt mellan olika mottagarländer. Om det krävs att sändningen kontrolleras på plats innan intyg kan utfärdas tar Livsmedelsverket ut en avgift för kontrollen. 

 • Avgiften är 1 770 kronor per timme

Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter. 

Avgift för kontroll av kontaktmaterial

Anläggningar som tillverkar, förädlar eller distribuerar material som är i kontakt med livsmedel ska kontrolleras. Livsmedelsverket utför denna kontroll på livsmedelsanläggningar som står under verkets tillsyn.

 • Avgiften för kontrollen är 1 590 kronor per timme.

Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter.

Riktvärden för kontrolltid

Vi kommer att beräkna hur mycket tid en kontroll tar med hjälp av riktvärden. Riktvärdet är den totala tid vi bedömer att en genomsnittlig kontroll tar, inklusive för- och efterarbete. Kontrollen kan ta både kortare och längre tid. Det gäller en normal planerad kontroll då ingen tid går åt till att utreda misstänkta avvikelser, vidta myndighetsåtgärder med anledning av avvikelser eller följa upp tidigare avvikelser. Inläsning av lagstiftning samt annan kunskapsinhämtning ingår inte i tiden. Riktvärdet varierar beroende på vilken inriktning och omfattning din verksamhet har.

Detta ingår i avgifterna

Avgifterna beräknas så att följande kostnader ska täckas under förutsättning att dessa härrör ur den offentliga kontrollen:

 • Löner till den personal, inklusive stödpersonal och administrativ personal, som medverkar i den offentliga kontrollen samt socialförsäkrings- och pensionsavgifter och försäkringskostnader för personalen.
 • Kostnader för anläggningar och utrustning, inklusive kostnader för underhåll samt försäkringar och andra därmed förbundna kostnader.
 • Kostnader för förbrukningsmaterial och verktyg.
 • Kostnader för utbildning av personalen.
 • Kostnader för resor och traktamenten.
 • Kostnader för provtagning och för laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik som officiella laboratorier tar ut för dessa uppgifter.

Fakturering i efterhand kvartalsvis

Livsmedelsverket fattar beslut om avgift kvartalsvis för slakterier och vilthanteringsanläggningar. I beslutet ingår alla avgifter för kontroll som utförts under perioden. Avgiften för ett kontrolltillfälle kan komma att bli uppdelad på två fakturor, om kontrollen ligger på båda sidor om ett brytdatum. Fakturan skickas tillsammans med beslutet.

Förordningar och föreskrifter

 

Senast granskad 2023-12-27