Stöd för godkännande 2023

Alla företag som ansöker om godkännande för slakteri eller vilthanteringsanläggning med en planerad årsproduktion på upp till
5 000 ton har möjlighet att få stöd med högst 80 procent av avgiften för godkännande. Även företag som ansöker om godkännande för att de ska göra en väsentlig förändring av verksamheten har möjlighet att få stöd.

Gräns på 200 000 euro på tre år

Villkoren för stöd för godkännandeavgiften finns i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-förordningen).  Det totala stödet av mindre betydelse till ett enda företag får inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.

Det betyder att ditt företag inte kan få mer än 200 000 euro i denna typ av stöd under en treårsperiod.

Ett företag som redan har fått denna typ av stöd inom en period av tre år bakåt i tiden kan alltså komma att få ett lägre stödbelopp eller inte få något stöd alls.  

Företag som har ansökt om godkännande för slakteri eller vilthanteringsanläggning senast den 31 december 2021 och med en planerad årsproduktion på upp till 1 000 ton har möjlighet att få stöd med högst 100 procent av avgiften. Även företag som har ansökt om godkännande för att de ska göra en väsentlig förändring av verksamheten har möjlighet att få stöd.

Senast granskad 2023-04-19