Stöd för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Livsmedelsverket får varje år anslagsmedel till att minska avgifterna för slakterier och vilthanteringsanläggningar, så kallat stöd. Här kan du som driver ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning läsa om vad stödet innebär och vilka villkor som finns för att få stöd.

Livsmedelsverket tar ut avgifter för sina kontroller av slakterier och vilthanteringsanläggningar, men får också särskilda pengar för att genom stöd till företagen i fråga minska dessa avgifter.

Villkoren för stöd finns i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2023, och modellen för stöd har utformats efter dessa villkor. 

Regelverk för stöd 2023

Slakterier och vilthanteringsanläggningar kan få stöd för:

 • liten produktion
 • god följsamhet mot reglerna
 • nationella kontrollprogrammet för salmonella
 • godkännandeavgiften för mindre slakteri- eller vilthanteringsanläggningar

Enligt regleringsbrevet ska stöd till företagen följa villkoren i den så kallade de minimis-förordningen och ABER-förordningen.

De minimis-förordningen

ABER-förordningen

Villkor för stöd enligt de minimis

Det totala stödet av mindre betydelse (de minimis) till ett enda företag inte får överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår (100 000 euro för företag inom vägtransportsektorn).  Med tre beskattningsår menas innevarande år och de två senaste åren.  

Innan Livsmedelsverket kan besluta om respektive företags stöd, behöver vi därför veta om företaget i fråga har fått stöd av mindre betydelse tidigare. Om ett beslut från Livsmedelsverket om stöd skulle innebära att ett företag skulle få mer än 200 000 euro i stöd av mindre betydelse under tre år behöver företagets stödbelopp minskas med den överskjutande summan.

Detta räknas som ett enda företag

Med ett enda företag avses alla enheter som har minst ett av följande förhållanden till varandra:

 • Ett företag innehar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i annat företag.
 • Ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan.
 • Ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar.
 • Ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Företag som har någon av de förbindelser som nämns ovanför via ett eller flera andra företag ska också anses vara ett enda företag.

Fördjupning

Anslagsmedel

Regeringen har i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2023 angett att Livsmedelsverket får ca 82 miljoner kronor i anslag att använda för nedsättning av avgifter för den offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som görs vid slakterier och vilthanteringsanläggningar under 2023. Enligt villkoren i regleringsbrevet, får anslagsmedlen användas för

 1. att minska avgifterna enligt artikel 79.3  i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (kontrollförordningen). Enligt artikel 79.3 kan avgifterna för kontroll minskas med hänsyn till liten produktion och följsamhet
 2. det nationella kontrollprogrammet för salmonella vid slakterier och vilthanteringsanläggningar
 3. att täcka kostnader for godkännande av anläggningar for mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar

 

De tillgängliga anslagsmedlen fördelas/budgeteras för 2022 på de olika stödformerna enligt tabellen.

Stöd Belopp (miljoner kronor)
Stöd för liten produktion ca 42,9
Stöd för följsamhet ca 30,7
Stöd för godkännande ca 0,2
Stöd för nationella salmonella-kontrollprogrammet ca 8,2

 

Senast granskad 2023-09-06