Avgifter för godkännande och registrering

Alla livsmedelsanläggningar ska vara godkända eller registrerade hos en kontrollmyndighet. Här kan du bland annat läsa om avgifter för godkännande och registrering och avgifter för ansökan om nytt godkännande vid förändrad verksamhet i anläggningen. Avgifterna på sidan gäller anläggningar som ska godkännas eller registreras hos Livsmedelsverket.

Om grundavgift och timavgift

Avgiften för godkännande av livsmedelsanläggning består av två delar, en grundavgift och timavgift. Grundavgiften ska du betala i samband med att du skickat in en ansökan om att bli godkänd som livsmedelsanläggning. Grundavgiften skiljer sig åt beroende på om företaget är ett slakteri, en vilthanteringsanläggning eller en annan typ av livsmedelsanläggning. Förutom grundavgiften kan timavgifter tas ut. Läs mer om det längre ner.

Godkännandeavgift för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Slakterier och vilthanteringsanläggningar ska, enligt artikel 4 i förordning (EG) 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, vara godkända.

Grundavgiften för godkännande av slakterier och vilthanteringsanläggningar är 19 600 kronor. I grundavgiften ingår handläggning av ärendet motsvarande åtta timmars arbete samt tid för ett besök på anläggningen. Om godkännandet kräver mer handläggningstid eller flera besök på plats så tas en timavgift ut för den överskjutande tiden . Avgiften är 1 440 kronor per timme och debiteras per påbörjade 15 minuter.

Livsmedelsverket tar ut avgift för godkännande även om en ansökan senare avslås.

Om du ska genomföra en väsentlig förändring i verksamheten på din anläggning krävs ett nytt beslut om godkännande. Livsmedelsverket tar ut en timavgift för handläggning av ärendet och platsbesök. Avgiften är 1 440 kronor per timme för anläggningar som bedriver slakt eller vilthantering och debiteras per påbörjade 15 minuter .

Beslut om timavgifter i samband med godkännanden och ansökan om förändring av verksamhet fattas per månad. Fakturan skickas ut tillsammans med beslutet.

Godkännandeavgift för livsmedelsanläggningar utom slakterier och vilthanteringsanläggningar

Det finns även andra livsmedelsanläggningar än slakterier och vilthanteringsanläggningar som kräver ett godkännande enligt förordning (EG) 853/2004. Till dessa hör till exempel mejerier, charkanläggningar och fiskproduktanläggningar.

Grundavgiften för godkännande av dessa livsmedelsanläggningar är 5 910 kronor. I grundavgiften ingår handläggning av ärendet motsvarande tre timmar. Utöver grundavgiften tar Livsmedelsverket ut en timavgift för platsbesök i samband med godkännandeprövningen. Om handläggningen av ärendet tar längre tid än vad som ingår i grundavgiften tas en timavgift ut för den överskjutande tiden. Avgiften är 1 970 kronor per timme beräknas per påbörjade 15 minuter.

Om du ska genomföra en väsentlig förändring i verksamheten på din anläggning krävs ett nytt beslut om godkännande. Livsmedelsverket tar ut en timavgift för handläggning av ärendet och platsbesök. Avgiften är 1 970 kronor per timme och debiteras per påbörjade 15 minuter. Beslut om avgift fattas månadsvis. Fakturan skickas tillsammans med  beslutet.

Registreringsavgift

Avgiften för registrering av en livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket är 1 050 kronor. Avgiften ska betalas efter ansökan.

Övergångsregler för ansökningar som inkommit före den 1 januari 2022

För anläggningar som skickat in ansökan om godkännande före den 1 januari 2022 gäller tidigare regler för avgift för godkännande.  

Avgiften för ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning är i dessa fall 36 000 kr. Slakterier och vilthanteringsanläggningar med en årlig produktion upp till 1 000 ton kan få stöd för minskning av godkännandeavgiften.

För andra livsmedelsanläggningar som kräver godkännande motsvarar godkännandeavgiften i dessa fall den årliga avgift som anläggningen skulle ha betalat för planerad kontroll 2021. Den årliga avgiften baseras på anläggningens riskklass. Riskklassningen handlar om hur stor risk för konsumenterna  verksamheten bedöms ha och påverkar omfattningen av den offentliga kontrollen av din verksamhet.

Avgift kan tas ut även i fall där ansökan dras tillbaka eller då ansökan avslås.

På motsvarande sätt gäller de tidigare reglerna för ansökan om nytt godkännande på grund av väsentlig ändring i verksamhet som skickats in före den 1 januari 2022. Det innebär att du får betala halva den avgift som beskrivs ovan.

Senast granskad 2023-04-11