Avgifter för godkännande och registrering

Alla livsmedelsanläggningar ska vara godkända eller registrerade hos en kontrollmyndighet. Här kan du bland annat läsa om avgifter för godkännande och registrering och avgifter för ansökan om nytt godkännande vid förändrad verksamhet i anläggningen. Avgifterna på sidan gäller anläggningar som ska godkännas eller registreras hos Livsmedelsverket.

Om grundavgift och timavgift

Avgiften för godkännande av livsmedelsanläggning består av två delar, en grundavgift och timavgift. Grundavgiften ska du betala i samband med att du skickat in en ansökan om att bli godkänd som livsmedelsanläggning. Grundavgiften skiljer sig åt beroende på om företaget är ett slakteri, en vilthanteringsanläggning eller en annan typ av livsmedelsanläggning. Förutom grundavgiften kan timavgifter tas ut. Läs mer om det längre ner.

Godkännandeavgift för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Slakterier och vilthanteringsanläggningar ska, enligt artikel 4 i förordning (EG) 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, vara godkända.

Grundavgiften för godkännande av slakterier och vilthanteringsanläggningar är

 • 2023: 19 600 kronor
 • 2024: 13 600 kronor

I grundavgiften ingår handläggning av ärendet motsvarande åtta timmars arbete samt tid för ett besök på anläggningen. Om godkännandet kräver mer handläggningstid eller flera besök på plats så tas en timavgift ut för den överskjutande tiden.

 • Timavgiften 2023: 1 440 kronor
 • Timavgiften 2024: 1 950 kronor

Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter.

Livsmedelsverket tar ut avgift för godkännande även om en ansökan senare avslås.

Om du ska genomföra en väsentlig förändring i verksamheten på din anläggning krävs ett nytt beslut om godkännande. Livsmedelsverket tar ut en timavgift för handläggning av ärendet och platsbesök.

 • Timavgiften 2023: 1 440 kronor  
 • Timavgiften 2024: 1950 kronor 

Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter .

Beslut om timavgifter i samband med godkännanden och ansökan om förändring av verksamhet fattas per månad. Fakturan skickas ut tillsammans med beslutet.

Godkännandeavgift för livsmedelsanläggningar utom slakterier och vilthanteringsanläggningar

Det finns även andra livsmedelsanläggningar än slakterier och vilthanteringsanläggningar som kräver ett godkännande enligt förordning (EG) 853/2004. Till dessa hör till exempel mejerier, charkanläggningar och fiskproduktanläggningar.

Grundavgiften för godkännande av dessa livsmedelsanläggningar:

 • 2023: 5 910 kronor
 • 2024: 5 100 kronor

I grundavgiften ingår handläggning av ärendet motsvarande tre timmar. Utöver grundavgiften tar Livsmedelsverket ut en timavgift för platsbesök i samband med godkännandeprövningen. Om handläggningen av ärendet tar längre tid än vad som ingår i grundavgiften tas en timavgift ut för den överskjutande tiden.

 • Timavgiften 2023: 1 970 kronor
 • Timavgiften 2024: 1 950 kronor

Avgiften beräknas per påbörjade 15 minuter.

Om du ska genomföra en väsentlig förändring i verksamheten på din anläggning krävs ett nytt beslut om godkännande. Livsmedelsverket tar ut en timavgift för handläggning av ärendet och platsbesök.

 • Timavgiften 2023: 1 970 kronor
 • Timavgiften 2024: 1 950 kronor

Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter. Beslut om avgift fattas månadsvis. Fakturan skickas tillsammans med  beslutet.

Registreringsavgift

Avgiften för registrering av en livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket är 1 050 kronor. Avgiften ska betalas efter ansökan.

 

Senast granskad 2023-12-27