Slakteri, vilthanterings- och styckningsanläggning

Här får du veta vad som gäller för dig som driver ett slakteri, en vilthanterings- eller en styckningsanläggning.

Så går det till

Du som driver ett slakteri, en vilthanterings-, eller en styckningsanläggning ansvarar för att köttet som kommer från din anläggning är säkert att äta.

Det godkännendenummer som du fått från Livsmedelsverket är till för att kött som finns i handeln ska kunna spåras till den anläggning där det är förpackat eller producerat.

Du behöver känna till hur ditt slakteri, din vilthanterings- eller styckningsanläggning kontrolleras. Du ska informera Livsmedelsverket om du gör en förändring av din verksamhet. Att du och dina medarbetare har tillräcklig kunskap om slakt och djurskydd är nödvändigt. Om detta och mycket mer kan du läsa här.

Bra att veta inför kontroll av din verksamhet

I samband med slakt och vilthantering utför Livsmedelsverkets officiella veterinärer och officiella assistenter särskilda kontroller utöver den riskklassade kontroll som sker generellt för alla livsmedelsanläggningar.

På vilthanteringsanläggningar omfattar kontrollerna besiktning av slaktkroppar och organ efter slakt samt kontroll av intyg .

Meddela förändringar i din verksamhet

Om du vill göra en betydande förändring av din verksamhet ska förändringen alltid meddelas till Livsmedelsverket. Med betydande förändring menar vi:

  • verksamhetsförändringar vid en redan godkänd anläggning, exempelvis slakt av nytt djurslag, lägga till eller ta bort en verksamhet,
  • förändringar i din anläggnings lokaler och infrastruktur exempelvis om- eller tillbyggnation,
  • förändringar av identitetsuppgifter och liknande för företag/anläggning, exempelvis ändring av namn, adresser eller bolagsform.

Vid en betydande förändring gör Livsmedelsverket alltid en prövning av förändringen och det tas då också alltid ut en avgift för den tid som åtgått för godkännandeprövningen.

Planera slakten för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Med en välplanerad slaktverksamhet kan Livsmedelsverket säkerställa att slakterier får besiktning före och efter slakt enligt slaktschema, att vilthanteringsanläggningar får besiktning efter slakt enligt slaktschema samt möjliggörs att arbetet kan utföras på ett resurseffektivt sätt.

Beroende på vilken typ av verksamhet du har gäller olika tidpunkter för hur du ska planera din slakt.

Kompetensbevis

Standardrutiner

Det ställs också krav på företagare som driver slakteri att ta fram skriftliga standardrutiner för hur arbetet med levande djur på varje slakteri ska gå till för att uppfylla djurskyddskraven. I samband med slakt ligger grunden för ett gott djurskydd i det förebyggande arbete som alla slakterier är skyldiga att bedriva. Kravet på skriftliga standardrutiner som är kända och följs är en av de viktigaste delarna i det förebyggande arbetet för att djurskyddskraven ska kunna uppfyllas.

Du som driver ett slakteri ska anpassa standardrutinerna till just ditt slakteri så att de tydligt beskriver hur all hantering av levande djur ska utföras vid ditt slakteri för att uppfylla djurskyddskraven. Du ska även ange i standardrutinerna hur ni ska agera när något inte går som planerat. Det ska bland annat finnas en plan för hur djurskyddskraven ska uppfyllas i händelse av haveri eller strömavbrott. Alla som arbetar med levande djur på ditt slakteri ska ha kännedom om era standardrutiner och utföra sitt arbete utifrån dem.

Djurskyddsansvarig

Företagare som driver slakterier över en viss storlek ska utse en djurskyddsansvarig för varje slakteri. Den djurskyddsansvarige ska hjälpa företaget så att bestämmelserna efterlevs genom att kontrollera, journalföra och följa upp djurskyddet vid företaget. Den djurskyddsansvarige ska också ha ett kompetensbevis för sitt ansvarsområde. Du kan läsa mer om kompetensbevis på Jordbruksverkets hemsida via länken ovan.

Branschriktlinjer om slakt

Senast granskad 2024-05-29