Nya livsmedel - att tänka på för företag

Planerar du att sälja växter som vi inte har ätit förut? Eller har du skapat ett nytt, innovativt och hållbart livsmedel? Då kan ditt livsmedel vara ett nytt livsmedel (novel food) och måste vara godkänt innan det får säljas. Ta reda på vad som räknas som nya livsmedel och vilka regler som gäller.

Det här är nya livsmedel

Tio kategorier av nya livsmedel

För att ett livsmedel ska klassas som nytt ska det också överensstämma med någon av de tio livsmedelskategorier som beskrivs i lagstiftningen.

Kategori 1: Ämnen med ny eller avsiktligt förändrad molekylstruktur

Förändringar i ett livsmedels molekylstruktur kan påverka livsmedlets egenskaper. Till exempel kan det utsöndra nya ämnen eller ha en förändrad påverkan på människors ämnesomsättning. Om molekylstrukturen avsiktligt har ändrats i livsmedlet, är det nytt. Om generna i livsmedlets organism förändras så räknas det som en genetiskt modifierad organism, även kallad GMO. Då gäller lagstiftningen för GMO.

Kategori 2–6: Livsmedel som består av, har isolerats eller framställts från…

 • mikroorganismer, svampar, alger – till exempel omega 3-rika oljor från mikroalger
 • material av mineraliskt ursprung – till exempel vulkansand (zeolit)
 • växter/växtdelar – till exempel chiafrön
 • djur/djurdelar – till exempel insekter
 • cell- eller vävnadskulturer från djur, växter, mikroorganismer, svampar, alger – till exempel laboratorieodlat kött.

Olika arter eller underarter av en organism kan ha helt olika egenskaper. Därför måste bedömningar göras för varje art. En del av en växt kan tidigare ha ätits som livsmedel men ändå kan en annan del från samma växt räknas som ett nytt livsmedel om det tidigare bara använts i till exempel djurfoder. På samma sätt kan ett extrakt av en växt som tidigare har ätits ha helt andra egenskaper och kraftigare påverkan på kroppen än den ursprungliga växten.

Kategori 7: Livsmedel som är resultatet av en ny produktionsprocess

En ny produktionsprocess kan förändra egenskaper hos ett livsmedel. Det är bara förändringar som väsentligt påverkar livsmedlet som gör att det räknas som nytt. Förändringen ska i så fall vara sådan att den har påverkat näringsvärdet, halten av oönskade ämnen eller ämnesomsättningen i kroppen.

Ett exempel på en ny produktionsmetod är UV-behandling för att öka D-vitaminhalten i livsmedel. Det finns godkännanden för UV-behandlat bröd, svamp och mjölk.

Kategori 8: Konstruerade nanomaterial

Konstruerat nanomaterial består av små partiklar, cirka 100 nanometer eller mindre. Sådana material kan ha särskilda egenskaper som kan påverka ett livsmedel, till exempel hållbarheten eller kvaliteten. Konstruerat nanomaterial kan även användas till smarta, aktiva livsmedelsförpackningar. Men man behöver undersöka hur sådana material påverkar maten och hälsan.

Kategori 9: Vitaminer, mineraler och andra ämnen som används i kosttillskott, till berikning av livsmedel eller till livsmedel för särskilda grupper

Ämnen som används i kosttillskott, berikade livsmedel och livsmedel för särskilda grupper (FSG) har särskilda regler för innehåll och märkning. De här livsmedlen kan också vara nya livsmedel om de har tagits fram med en ny produktionsprocess (se kategori 7) eller består av konstruerade nanomaterial (se kategori 8).

Kategori 10: Livsmedel som endast använts i kosttillskott före 1997

Kosttillskott äts i mer koncentrerade doser, i annan omfattning och för andra syften än övriga livsmedel. Om ämnen som tidigare bara använts i kosttillskott nu ska ingå i andra livsmedel kan de räknas som nya livsmedel. De måste då undersökas utifrån de ätmönster och den effekt som gäller i det nya sammanhanget.

Traditionella livsmedel från tredjeland

Livsmedel av djur och växter som inte har ätits i stor omfattning inom EU kan ha gjort det i länder utanför EU. Sådana livsmedel kallas traditionella livsmedel från tredjeland och är en typ av nytt livsmedel.

Nya livsmedel måste vara godkända

Nya livsmedel måste vara godkända i EU för att företag ska få släppa dem på marknaden inom EU. Godkännandet säkerställer att livsmedlet inte har negativ effekt på människors hälsa, till exempel genom att bilda hälsofarliga biprodukter i kroppen.

Om ett nytt livsmedel inte redan är godkänt i EU måste företag som vill sälja det ansöka om godkännande. Ansökan granskas i de allra flesta fall av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Om Efsa anser att livsmedlet inte är farligt för hälsan är det ett starkt argument för att livsmedlet godkänns i EU. Då får livsmedlet säljas i hela EU.

Unionsförteckningen

Alla godkända nya livsmedel finns listade i en unionsförteckning. Ett godkänt nytt livsmedel som finns med i unionsförteckningen får, om inte annat anges, säljas av vilket företag som helst inom EU. Godkännandet förutsätter att livsmedlet har de egenskaper och producerats på det sätt som har utvärderats och konstaterats vara säkert.

Ensamrätt att sälja nya livsmedel med uppgiftsskydd

Företag som ansökt om godkännande av ett nytt livsmedel kan få ensamrätt att producera och sälja det om vetenskapliga data som styrker säkerheten är sådana som bara det sökande företaget har tillgång till. I lagstiftningen kallas det för att man får godkännande med uppgiftsskydd och det varar i fem år.

Uppgiftsskyddet hindrar inte att något annat företag ansöker om och får godkännande för samma livsmedel om den ansökan är grundad på andra data.

I unionsförteckningen över godkända nya livsmedel anges det särskilt om ett livsmedel har uppgiftsskydd och vem som har ensamrätten. När fem år har gått blir det tillåtet för andra att sälja livsmedlet och uppgiften om ensamrätt tas bort i unionsförteckningen.

Ta reda på om livsmedlet är nytt

Företag ansvarar för att ta reda på om ett livsmedel de vill sälja är nytt. Det gör man genom att läsa definitionen i förordningen eller söka i unionsförteckningen, men man kan också få hjälp av den så kallade Novel food-katalogen eller genom att begära samråd med en nationell myndighet. Man kan själv behöva ta fram bevis för att ett livsmedel faktiskt har ätits i stor omfattning historiskt, så kallad konsumtionshistoria.

Novel food-katalogen

Novel food-katalogen är EU-kommissionens lista över livsmedel där man bestämt så kallad status, alltså om livsmedlet är nytt eller inte. Det anges i katalogen med olika statussymboler.

Ett livsmedel som inte är nytt har en grön symbol. Det är tillåtet att sälja livsmedlet utan särskilt godkännande.

Ett livsmedel som bedömts som nytt har en röd symbol. Det får bara säljas om det är upptaget i unionsförteckningen över godkända nya livsmedel.

Ett livsmedel som historiskt bara har sålts som kosttillskott och inte i andra livsmedel har en egen status som anges med en blå symbol. Det är tillåtet att sälja i kosttillskott, men om man vill sälja det i andra livsmedel behövs ett godkännande.

Konsumtionshistorien

Om ett livsmedel inte finns med i Novel food-katalogen och det är osäkert om livsmedlet har konsumerats i stor omfattning inom EU före den 15 maj 1997, behöver företag som vill sälja livsmedlet ta reda på det. Information om det kan man hitta i till exempel försäljningshistorik eller importdokument.

EU-kommissionen har tagit fram en vägledning om vilken information som behövs för att bevisa om ett livsmedel är nytt eller inte. Bland annat behöver man visa följande:

 • att identiteten för det sökta livsmedlet och bevisen för konsumtionshistoria överensstämmer,
 • att ämnet har använts som just livsmedel (inte till exempel läkemedel eller djurfoder),
 • under hur lång tid,
 • till hur stor befolkning och till vilken målgrupp,
 • inom hur stort geografiskt område
 • att det har ätits som en del av en normal kost (till exempel inte som nödmat)

Om din produktionsprocess gör livsmedlet nytt

Det finns ingen vägledning från EU-kommissionen för bedömning av om en produktionsprocess innebär att livsmedlet blir nytt. Du ska själv ta fram data för att visa att processen inte påverkat livsmedlet i hög grad, till exempel att oönskade ämnen bildas, att näringsinnehållet ändrats eller påverkar kroppens upptag av näringsämnet.

Gör så här

Här är en sammanfattning av hur du kan gå tillväga när du vill ta reda på om ett livsmedel är nytt eller inte.

 1. Söka status i EU kommissionens Novel food-katalog
 2. Söka bland godkända nya livsmedel i unionsförteckningen
 3. Söka bland pågående ansökningar om godkännande av nytt livsmedel
 4. Själv söka bevis för att produkten konsumerats inom EU före den 15 maj 1997
 5. Ta reda på om en ny process väsentligt förändrar livsmedlet ur säkerhets- eller nutritionssynpunkt

Begära samråd med Livsmedelsverket

Insekter, nya örter eller labbodlat kött?

Vad gäller om ditt företag vill sälja insekter som mat, nya örter som inte ätits i EU, eller labbodlat kött? Det kan du läsa om här.

Insekter

Insekter, och produkter som är framställda ur dem, räknas som nya livsmedel och måste riskbedömas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas som livsmedel. Eftersom insektsarter skiljer sig väldigt mycket från varandra måste sådana bedömningar göras för varje art.

Fyra insektsarter är nu godkända att använda i ett antal livsmedelskategorier, dessa är

 • mjölmask (Tenebrio molitor)
 • europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria)
 • hussyrsa (Acheta domestica)
 • buffalolarv (Alphitobius diaperinus).

Alla fyra insektsarterna är godkända med uppgiftsskydd, vilket innebär att det sökande företaget har ensamrätt att sälja just de livsmedel som har beskrivits i ansökningarna.

Det finns övergångsregler i förordningen som innebär att några insektsarter får säljas i EU under en övergångsperiod utan särskilt godkännande. De gäller om de sålts som livsmedel i EU före 2018 och en ansökan om godkännande av dessa har skickats in före 2019 och fortfarande behandlas. Innan beslut fattats om ansökningarna får företag fortsätta sälja livsmedel med dessa insektsarter.

Fortfarande behandlas ansökningar om livsmedel med mjölmask, europeisk vandringsgräshoppa och hussyrsa och även företag som inte har godkännande med uppgiftsskydd får fortsätta sälja livsmedel med dessa insektsarter tills beslut fattas.

Det finns ytterligare en insektsart som lyder under övergångsreglerna, drönarpuppa av honungsbi. Den får också säljas fram tills ansökan behandlats färdigt och beslut fattats.

Labbodlat kött

Labbodlat kött är livsmedel som tagits fram som ett alternativ till kött som är producerat med traditionell köttproduktion där man föder upp och slaktar djur. Labbodlat kött tillverkas genom att man tar ett litet prov från en ko eller gris och odlar upp det i en tank. Då bildas en köttmassa som ser ut som och smakar som kött som tagits fram från slaktade djur.

Labbodlat kött är ett nytt livsmedel som inte är godkänt att sälja i EU. Det beror på att ingen ännu har ansökt och visat att labbodlat kött är säkert att äta. EU-kommissionen har därför inte heller tagit ställning till om det är säkert att äta eller inte.

Nya örter

Det är vanligt att sälja kosttillskott med olika örter. Om man vill sälja örter som inte har ätits traditionellt i EU som mat, räknas de som nya livsmedel här. De måste godkännas innan de får säljas, även om örterna har ätits i andra delar av världen eller ätits i medicinskt syfte i EU.

Senast granskad 2024-05-08