Ekologisk mat - att tänka på för företag

EU-logotyp för ekologisk mat

För att livsmedel ska få säljas som ekologiska måste särskilda regler vara uppfyllda. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ska producera eller sälja ekologisk mat.

Det här är ekologisk mat

I ekologisk odling får varken konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel användas. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel.

Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. En grundtanke är att djuren ska födas och växa upp på gården, så kallad integrerad produktion.

Genom förbyggande åtgärder ska behovet av medicinering av djur hållas lågt. Sjuka djur ska behandlas. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas, eller innan mjölken eller äggen får ätas.

I ekologisk produktion får inte heller genetiskt modifierade organismer användas. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.

Regler om ekologisk mat

Inom EU finns gemensamma regler som beskriver vad som är ekologiskt. Reglerna beskriver

 • hur produktionen ska gå till
 • hur produkterna ska märkas
 • hur kontrollen ska ske
 • vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU.

Krav på anmälan till Livsmedelsverket

Från och med den 1 januari 2022 ska livsmedelsföretag anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden. Det gäller företag som:

 • säljer ekologiska livsmedel som inte är färdigförpackade
 • producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning eller
 • importerar sådana produkter från ett tredjeland eller
 • exporterar sådana produkter till ett tredjeland

Undantag från anmälan till Livsmedelsverket

Vissa livsmededelsföretag behöver inte göra en sådan anmälan till Livsmedelsverket. Det är företag som endast säljer redan färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till slutkonsumenter. Men om företaget gör någon av följande aktiviteter ska de anmäla sig till Livsmedelsverket:

 • Producerar eller bereder ekologiska livsmedel.
 • Lagrar ekologiska livsmedel annat än i anslutning till försäljningsplatsen.
 • Importerar ekologiska livsmedel från ett tredjeland.
 • Exporterar ekologiska livsmedel till ett tredjeland.
 • Har distansförsäljning av färdigförpackade ekologiska livsmedel.

Krav på certifikat

För att en produkt ska få kallas ekologisk ska produktionen av den uppfylla reglerna i EU-förordningen. Det här kontrolleras av särskilda kontrollorgan.

Inom EU ska nästan alla som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser, certifiera sig hos ett kontrollorgan och låta sitt företag omfattas av deras kontroll. Det innebär att ditt företag kontrolleras av både den ordinarie livsmedelskontrollen, och av ytterligare ett kontrollorgan.

Storhushåll omfattas inte av lagstiftningen om ekologisk produktion.

Så får du ett certifikat

När ett kontrollorgan kontrollerar ditt företag kallas det att företaget blir ”certifierat för ekologisk produktion”, och ett certifikat utfärdas då.

I Sverige finns fem kontrollorgan som får kontrollera och certifiera produktion,  förädling och import av ekologiska livsmedel. 

Du ska certifiera ditt företag hos ett kontrollorgan om du ska:

 • producera ekologiska produkter, till exempel odling av ekologiska produkter eller uppfödning av ekologiska djur (primärproduktion)
 • bereda ekologiska produkter, det vill säga tillverka ekologiska produkter inklusive att exempelvis packa och märka, ekologiska produkter
 • förvara ekologiska produkter annat än i anslutning till försäljningsplatsen
 • importera ekologiska produkter från länder utanför EU
 • exportera ekologiska produkter till länder utanför EU
 • lägga ut sådan verksamhet till en annan aktör
 • sälja ekologiska produkter, inte direkt till slutkonsument
 • sälja ekologiska produkter via distanshandel/e-handel.

Undantag från certifiering hos ett kontrollorgan

Det finns ett undantag från kravet på certifiering hos ett kontrollorgan för företag som säljer oförpackade ekologiska livsmedel direkt till slutkonsument, till exempel i butik. Se artikel 35.8 i förordning (EU) 2018/848 och 4 § LIVSFS 2021:12. Med oförpackade livsmedel menas livsmedel som inte är färdigförpackade.

 Undantaget gäller inte om du dessutom:

 • förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder,  importerar ekologiska produkter från tredje land eller exporterar ekologiska produkter till tredje land och/eller
 • har kontrakterat ut en eller flera av aktiviteterna ovan till tredje part, och/eller
 • säljer ekologiska produkter via internet.

  Ytterligare krav för att omfattas av undantaget är att:
 • den ekologiska försäljningen av inte färdigförpackade ekologiska livsmedel överstiger 5000 kg per år eller*
 • försäljningen för inte färdigförpackade ekologiska livsmedel motsvarar en årlig omsättning som överstiger 20 000 EUR*.

*De två sista punkterna är alternativa, vilket innebär att företagen endast behöver uppfylla en av dem.

Kontakta ett av kontrollorganen om du är osäker på om ditt företag ska certifieras eller inte.

Distansförsäljning via internet ska certifieras hos ett kontrollorgan

Försäljning av ekologiska livsmedel via internet räknas inte som försäljning direkt till slutkonsument. Därför ska sådan verksamhet alltid certifieras hos ett kontrollorgan. För att det ska räknas som direkt försäljning till slutkonsument krävs att försäljningen (vid köptillfället) sker i närvaro av både handlaren eller dess personal och slutkonsumenten. Observera att lagerhållningen också alltid ska vara certifierad hos ett kontrollorgan oavsett vem som äger lagret.

Försäljning av livsmedel via en REKO-ring räknas därmed som distansförsäljning. Det innebär att alla aktörer, det vill säga både livsmedelsföretag och privatpersoner, som säljer ekologiska livsmedel via en REKO-ring ska vara certifierade hos ett kontrollorgan.

Grossister ska certifieras hos ett kontrollorgan

Grossister som säljer ekologiska livsmedel ska vara certifierade hos ett kontrollorgan.

Kontroll av företag med ekologiska livsmedel

Företag som producerar eller säljer ekologiska livsmedel kontrolleras av särskilda kontrollorgan. Kontrollorganens revision - kontroll - av den ekologiska produktionen handlar om att se vilka rutiner företag har för att följa reglerna. En viktig del av detta är spårbarhet, att varorna går att följa i tillverkningsledet så att man kan säkerställa att de har producerats som ekologiska.

Om  du som producent exempelvis tillverkar ett förpackat ekologiskt bröd, ska det gå att spåra alla ekologiska ingredienser bakåt via inköpslistor, följesedlar, certifikat och andra dokument så att man ser att producenten verkligen har köpt in dem som ekologiskt odlade.

Efter varje kontroll skriver den som utfört kontrollen en rapport. Om ditt företag inte lever upp till kraven får du en avvikelserapport. En avvikelserapport går även till kontrollorganets huvudkontor och till Livsmedelsverket.

Om du får en avvikelserapport kan kontrollorganet besluta att varan i fråga inte får säljas som ekologisk. De kan också besluta om att dra in certifikatet för ett företag som inte uppfyller reglerna för sina ekologiska livsmedel. Om kontrollorganet bedömer att en producent har gjort stora, medvetna fel mot lagstiftningen kan de besluta att producenten inte får sälja varor som ekologiskt producerade under en period framåt i tiden.

Övervakning av kontrollorganen

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ackrediterar kontrollorganen. Livsmedelsverket i sin tur delegerar kontrollen till kontrollorganen. I praktiken betyder det att både SWEDAC och Livsmedelsverket kontrollerar hur kontrollorganen sköter sina uppgifter.

Att använda icke-ekologiska ingredienser i ekologisk mat

För att en produkt ska få kallas ekologisk måste minst 95 procent av ingredienserna av jordbruksursprung bestå av ekologiska råvaror. Beräkningen görs på ingrediensernas vikt. Det betyder att du som producent av ekologiska varor kan använda en liten andel icke-ekologiska, så kallade konventionella ingredienser (alltså konventionellt odlade) om du har en dispens från Livsmedelsverket.

Det är alltså möjligt att använda en liten andel, upp till 5 procent, konventionella ingredienser av jordbruksursprung i en sammansatt produkt som märks ekologisk. Om det inte finns ekologiska ingredienser av jordbruksursprung att tillgå, i rätt mängd, kan du ansöka hos Livsmedelsverket om att få använda en konventionell ingrediens för användning i en sammansatt produkt. Det kan till exempel vara en särskild krydda i en produkt. Det rör sig alltid om enkla ingredienser och inte sammansatta ingredienser.

Lista över kontrollorgan

Om du behöver hjälp och råd, vänd dig i första hand till det kontrollorgan som du har certifierat dig hos.

Det finns också så kallade nationella riktlinjer som är branschens tolkning av EU:s lagstiftning för ekologisk produktion. 

Senast granskad 2024-03-15