Skyddad geografisk beteckning

Logotyp för skyddad geografisk beteckning

För att en produkt ska kunna få en skyddad geografisk beteckning räcker det att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats.

Vad är skyddad geografisk beteckning?

Skyddad geografisk beteckning (SGB) är ett namn som får registreras för en produkt som:

  • kommer från en viss ort eller region eller ett visst land,
  • har särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som till största del beror på det geografiska ursprunget och
  • som i minst ett led produceras i det avgränsade geografiska området.

Reglerna om skyddad geografisk beteckning hittar du i förordning (EU) nr 1151/2012, artikel 5.2.

Innan du börjar producera ett livsmedel med en skyddad beteckning ska du anmäla det till din kontrollmyndighet. De ska kontrollera att livsmedlet eller jordbruksprodukten uppfyller produktspecifikationen innan den får börja säljas.

Exempel på svenska skyddade geografiska beteckningar (SGB) är Svecia, Skånsk spettkaka och Bruna bönor från Öland.

Vad innebär en registrering?

I och med registreringen skyddas din produkt mot att någon missbrukar, imiterar eller gör anspelningar med anknytning till din produkt. Den skyddar också mot varje försök att lura konsumenter att tro att en produkt är en skyddad geografisk beteckning när den inte är det.

Alla produkter med SGB ska vara märkta med EU:s logotyp för detta.

För vin är det frivilligt att använda logotypen för SGB enligt artikel 120 e i förordning (EU) nr 1308/2013.

På vilket sätt en registrering av skyddad geografisk beteckning skyddar din produkt kan du läsa om i artikel 13 i (EU) nr 1151/2012.

Här finns EU:s logotyp för skyddad geografisk beteckning

Att ansöka

En ansökan om skydd av en geografisk beteckning får göras av en grupp producenter eller i undantagsfall av en enda producent. Ansökan granskas först av Livsmedelsverket och sedan av EU-kommissionen.

Livsmedelsverket tar ut en avgift för registrering av skyddad geografisk beteckning, enligt LIVSFS 2006:21. Avgiften består av en grundavgift på 2700 SEK och därefter en löpande timavgift på 900 SEK. Tidsåtgången för handläggningen kommer att variera beroende på ansökans omfattning och karaktär. 

Ta gärna kontakt med Livsmedelsverket innan du skickar in en ansökan om registrering om du vill veta mer. 

Så går den nationella granskningen till

Medlemsstaten ska kontrollera att ansökan är motiverad och uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012. I Sverige är det Livsmedelsverket som tar emot och prövar ansökningar.

Som ett led i granskningen offentliggör Livsmedelsverket ansökan så att fysiska och juridiska personer i Sverige som har ett berättigat intresse kan invända. Invändningar rörande SGB prövas mot kriterier i artikel 10.1.

Om Livsmedelsverket sedan anser att förordningens krav är uppfyllda så får verket fatta ett positivt beslut och registrera ansökningen hos EU-kommissionen. EU-kommissionen ska informeras om invändningar som kommit in rörande produkter som lagligen saluförts med beteckningen under minst fem år.

Livsmedelsverket publicerar det positiva beslutet så att berättigade kan överklaga.

Den version av produktspecifikationen som ligger till grund för det positiva beslutet publiceras på Livsmedelsverkets webbplats.

Så går EU-kommissionens granskning till

EU-kommissionens granskning av att ansökan är motiverad och uppfyller kraven ska normalt ske inom sex månader, annars måste EU-kommissionen informera sökanden om orsaken till förseningen. Därefter ska det sammanfattande dokumentet publiceras i EUT, Europeiska unionens officiella tidning, med en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen.

Berättigade har tre månader på sig att till EU-kommissionen lämna in en motiverad invändning om att ansökan kan innebära en överträdelse av villkoren i förordningen.

EU-kommissionen har två månader på sig att uppmana den som lämnat in ansökan att under tre månader samråda men den som har invänt. EU-kommissionen får förlänga tiden för samråd med upp till tre månader på begäran av sökanden.

Registreringsakter eller beslut om avslag offentliggörs i EUT.

Svenska produkter som har registrerats

Senast granskad 2024-05-30