Garanterad traditionell specialitet

Garanterad traditionell specialitet

Garanterad traditionell specialitet, GTS, är skyddade recept på traditionella produkter där namnen har använts minst trettio år. GTS får användas av alla som följer receptet.

Vad är garanterad traditionell specialitet?

En garanterad traditionell specialitet (GTS) får registreras om namnet beskriver en specifik produkt eller ett livsmedel som har en viss sammansättning, produktion eller bearbetning som överensstämmer med traditionell praxis för denna produkt eller är gjord av traditionella råvaror och ingredienser.

Namnet måste ha använts traditionellt för produkten och gälla dess traditionella karaktär eller särskilda egenskaper.

En svensk garanterat traditionell specialitet är Falukorv. Tidigare har även Hushållsost varit registrerad som en GTS, men det skyddet upphörde 4 januari 2023.

Reglerna om GTS hittar du i förordning (EU) nr 1151/2012, artikel 18.

Innan du börjar producera ett livsmedel med en skyddad beteckning ska du anmäla det till din kontrollmyndighet. De ska kontrollera att livsmedlet uppfyller produktspecifikationen innan det får börja säljas.

Vad innebär en registrering?

I och med registreringen skyddas din produkt mot att någon missbrukar, imiterar eller gör anspelningar med anknytning till din produkt. Den skyddar också mot varje försök att lura konsumenter att tro att en produkt är en garanterad traditionell specialitet när den inte är det.

Alla produkter med GTS ska vara märkta med EU:s logotyp för detta.

På vilket sätt en registrering av garanterad traditionell specialitet skyddar din produkt kan du läsa om i artikel 24 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Här finns EU:s logotyp för garanterad traditionell specialitet

Att ansöka

En ansökan om skydd av en beteckning som garanterad traditionell specialitet får göras av en grupp producenter eller i undantagsfall av en enda producent. Ansökan granskas först av Livsmedelsverket och sedan av EU-kommissionen.

Regler om ansökningsförfarandet och registrering för GTS finns i artiklarna 48-54 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Livsmedelsverket tar från och med den 1 juni 2021 ut en avgift för registrering av garanterad traditionell specialitet, enligt LIVSFS 2006:21. Avgiften består av en grundavgift på 2700 SEK och därefter en löpande timavgift på 900 SEK. Tidsåtgången för handläggningen kommer att variera beroende på ansökans omfattning och karaktär.

Ta gärna kontakt med Livsmedelsverket innan du skickar in en ansökan om en registrering, så berättar vi mer om hur det praktiskt går till.

Så går den nationella granskningen till

Medlemsstaten ska kontrollera att ansökan är motiverad och uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012. I Sverige är det Livsmedelsverket som tar emot och prövar ansökningar.

Som ett led i granskningen offentliggör Livsmedelsverket ansökan så att fysiska och juridiska personer i Sverige som har ett berättigat intresse kan invända.  Invändningar rörande GTS prövas mot kriterier i artikel 21.1.

Om Livsmedelsverket anser att förordningens krav är uppfyllda så får verket fatta ett positivt beslut och registrera ansökningen hos EU-kommissionen. EU-kommissionen ska informeras om invändningar som kommit in rörande produkter som lagligen saluförts med beteckningen under minst fem år.

Livsmedelsverket publicerar det positiva beslutet så att berättigade kan överklaga.

Den version av produktspecifikationen som ligger till grund för det positiva beslutet publiceras på Livsmedelsverkets webbplats.

Så går EU-kommissionens granskning till

EU-kommissionens granskning av att ansökan är motiverad och uppfyller kraven ska normalt ske inom sex månader, annars måste EU-kommissionen informera sökanden om orsaken till förseningen. Därefter ska specifikationen publiceras i EUT, Europeiska unionens officiella tidning.

Berättigade har tre månader på sig att till EU-kommissionen lämna in en motiverad invändning om att ansökan kan innebära en överträdelse av villkoren i förordningen.

EU-kommissionen har två månader på sig att uppmana den som lämnat in ansökan att under tre månader samråda men den som har invänt. EU-kommissionen får förlänga tiden för samråd med upp till tre månader på begäran av sökanden.

Registreringsakter eller beslut om avslag offentliggörs i EUT.

Svenska produkter som har registrerats

 

Senast granskad 2024-01-30