Import - sammansatta livsmedel

Här får du veta vad ett sammansatt livsmedel är, vilka sammansatta livsmedel som ska gränskontrolleras och vilket typ av intyg ett sammansatt livsmedel ska ha vid import till EU.

Vad är ett sammansatt livsmedel?

Ett sammansatt livsmedel är en produkt som innehåller både vegetabiliska och bearbetade animaliska ingredienser. Ett livsmedel som innehåller råa animaliska ingredienser bedöms inte som ett sammansatt livsmedel, utan anses vara ett animaliskt livsmedel och ska därför uppfylla importkraven för animaliska livsmedel. Till exempel är panerade råa räkor ett animaliskt livsmedel som ska uppfylla importkraven för fiskeriprodukter. Paneringen gör alltså inte produkten till ett sammansatt livsmedel. Ett annat exempel är livsmedel med honung som inte värmebehandlats. Dessa är animaliska livsmedel som ska uppfylla importkraven för honung.

Ett animaliskt livsmedel kan innehålla en vegetabilie utan att bedömas som ett sammansatt livsmedel. Bedömningen beror på varför vegetabilien är tillsatt och vilken funktion den har i slutprodukten. Exempelvis är konserverad tonfisk i vegetabilisk olja ett animaliskt livsmedel och inte ett sammansatt livsmedel.

Mer information om vad som är ett sammansatt livsmedel eller inte finns på EU-kommissionens webbplats. Där finns också ett samlat dokument med frågor och svar om import av sammansatta produkter som hjälp för att klargöra de regler som finns.

Vilka grundkrav måste vara uppfyllda för att ett sammansatt livsmedel ska få importeras till EU?

Varje animalisk ingrediens i ett sammansatt livsmedel måste komma från ett land och en anläggning som är godkända för export till EU. Mer information detta finns här:

Andra undantag finns beskrivna under rubriken ”Sammansatta livsmedel som inte behöver gränskontrolleras” längre ned i denna text.

Kraven för det sammansatta livsmedlets ursprung skiljer sig beroende på vad det är för typ av livsmedel. Detta beskrivs längre ned på denna sida under rubriken ”Importkrav för sammansatta livsmedel som ska gränskontrolleras”.

Krav på gränskontroll och intyg?

Ett animaliskt livsmedel ska alltid genomgå gränskontroll och medföljas av ett officiellt intyg. Mer information hittar du på vår webbplats om import av animaliska livsmedel.

 • Krav på gränskontroll och officiellt intyg
 • Krav på gränskontroll och privatintyg
 • Inget krav på gränskontroll, men ett privatintyg ska finnas vid tiden för utsläppande på EUs marknad

Vilket KN-nummer har varan?

Alla livsmedel har ett KN-nummer, det gäller även sammansatta livsmedel. KN-numret är unikt för just det livsmedlet. Vilka animaliska och sammansatta livsmedel som kräver gränskontroll eller inte är baserat på bland annat varans KN-nummer och därför är det viktigt att:

 • Ta reda på vilket KN-nummer en vara har innan du kontaktar Livsmedelsverket
 • Om du är osäker, kontakta Tullverket för att få besked om KN-nummer

Importkrav för sammansatta livsmedel som ska gränskontrolleras

Följande tre produktkategorier av sammansatta livsmedel är beskrivna i lagstiftningen och ska förhandsanmälas till Livsmedelsverkets gränskontroller med CHED-P i TRACES.NT:

1. Sammansatta livsmedel, som behöver förvaras i kyl- eller frystemperatur, oavsett mängd animaliskt innehåll (art 20.2a)

För dessa livsmedel gäller:

 • Varje animalisk ingrediens som ingår i det sammansatta livsmedlet ska komma från EU-godkända anläggningar i länder som får exportera de ingående animaliska ingredienserna till EU.
 • Landet utanför EU som producerar det sammansatta livsmedlet ska:
  • vara godkänt för export till EU för varje animalisk ingrediens som ingår i slutprodukten och
  • finnas listat med en godkänd restsubstansplan för varje animalisk ingrediens som ingår i slutprodukten, i bilaga -I till förordning (EU) 2021/405.
 • Det sammansatta livsmedlet ska medföljas av ett officiellt intyg för sammansatta produkter (förlaga COMP i förordning (EU) 2020/2235) utfärdat av den behöriga myndigheten i exportlandet.

2. Sammansatta livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur, och som innehåller någon mängd av råmjölksbaserade produkter eller köttprodukter (förutom gelatin, kollagen eller högförädlade produkter framställda av kött) (art. 20.2b)

För dessa livsmedel gäller:

 • Varje animalisk ingrediens som ingår i det sammansatta livsmedlet ska komma från EU-godkända anläggningar i länder som får exportera de ingående animaliska ingredienserna till EU.
 • Landet utanför EU som producerar det sammansatta livsmedlet ska:
  • vara godkänt för export till EU av råmjölksbaserade produkter eller köttprodukter och
  • finnas listat med en godkänd restsubstansplan för varje animalisk ingrediens som ingår i slutprodukten, i bilaga -I till förordning (EU) 2021/405.
 • Det sammansatta livsmedlet ska medföljas av ett officiellt intyg för sammansatta produkter (förlaga COMP i förordning (EU) 2020/2235) utfärdat av den behöriga myndigheten i exportlandet.

3. Sammansatta livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur, och som innehåller andra animaliska ingredienser än råmjölksbaserade produkter och köttprodukter, oavsett mängd animaliskt innehåll (art. 20.2c)

I denna kategori ingår rumstempererade sammansatta livsmedel som innehåller fisk, ägg, gelatin, kollagen, högförädlade produkter eller annan mjölk än råmjölk. För dessa livsmedel gäller:

 • Varje animalisk ingrediens som ingår i det sammansatta livsmedlet ska komma från EU-godkända anläggningar i länder som får exportera de ingående animaliska ingredienserna till EU.
 • Landet utanför EU som producerar det sammansatta livsmedlet ska:
  • vara godkänt för export till EU av minst en av följande - köttprodukter, äggprodukter, mjölkprodukter eller fiskeriprodukter, oavsett om de ingår i det sammansatta livsmedlet eller inte, och
  • finnas listat med en godkänd restsubstansplan för varje animalisk ingrediens som ingår i slutprodukten, i bilaga -I till förordning (EU) 2021/405.
 • Det sammansatta livsmedlet ska medföljas av ett privatintyg för sammansatta produkter enligt förlaga i bilaga V till förordning (EU) 2020/2235, som ska fyllas i och undertecknas av importören.

Privatintyg

I artikel 22 i förordning (EU) 2022/2292 regleras vilken information det privata intyget ska innehålla och att det ska undertecknas av importören. I bilaga V till förordning (EU) 2020/2235 finns en mall för privatintyget. I det privata intyget ska du som importör intyga att livsmedlet uppfyller de importkrav som gäller för produkten, som nämns i punkt 3 ovan. Intyget ska också innehålla:

 • En fullständig ingrediensförteckning över både de vegetabiliska och animaliska ingredienserna i det sammansatta livsmedlet
 • Anläggningsnummer för de EU-godkända anläggningar som producerat de animaliska ingredienserna.
 • Ett intygande om att mjölk– och/eller äggprodukter i det sammansatta livsmedlet har genomgått en riskreducerande behandling. De ska ha genomgått minst en av de behandlingar som finns i artikel 163.1 i förordning (EU) 2020/692. Mer information om möjliga behandlingar finns i privatintygets förklaringsdel.

Obs! Om en inskannad kopia av privatintyget bifogas direkt till sändningens CHED i TRACES.NT behöver intyget inte lämnas in i original till Livsmedelsverkets gränskontrollstation. 

Gränskontrollpliktiga sammansatta livsmedel ska förhandsanmälas till första gränskontrollstation för införsel till EU.

Sammansatta livsmedel som inte behöver gränskontrolleras

Vissa typer av sammansatta livsmedel som är lagringståliga i rumstemperatur anses innebära en lägre risk och behöver därför inte gränskontrolleras. De sammansatta livsmedel som inte behöver gränskontrolleras finns beskrivna i artikel 3 i förordning (EU) 2021/630.

Undantagslistan – bilaga till förordning (EU) 2021/630

Artikel 3.1 a) i förordning (EU) 2021/630 anger att sammansatta livsmedel som är lagringståliga i rumstemperatur och som inte innehåller några råmjölksbaserade produkter eller andra köttprodukter än gelatin, kollagen eller högförädlade produkter, undantas gränskontroll förutsatt att de uppfyller följande krav:

 • Kraven för import i artikel 20.2c i förordning (EU) 2022/2292.
 • Alla mjölk- och äggprodukter som ingår ska ha genomgått en riskreducerande behandling, enligt artikel 163.1 i förordning (EU) 2020/692.
 • De ska vara avsedda som livsmedel.
 • De ska ha förpackats säkert eller vara tillslutna.

Livsmedlet ska omfattas av något av de KN-nummer och beskrivningar som finns i bilagan till förordning (EU) 2021/630, den så kallade undantagslistan, för att kunna undantas gränskontroll. Observera att denna förordning uppdateras med jämna mellanrum, därför är det viktigt att använda sig av den senaste versionen.

Ett sammansatt livsmedel som undantas gränskontroll enligt undantagslistan behöver inte föranmälas till en gränskontrollstation, men det ska finnas ett privatintyg, enligt mallen i bilaga V till förordning (EU) 2020/2235, vid tidpunkten för utsläppande på EUs marknad. Kontrollen av privatintyg för sammansatta livsmedel som är undantagna krav på gränskontroll utförs av importörens kontrollmyndighet, i de flesta fall den kommun där importören befinner sig.

Sammansatta livsmedel med tillsatser, enzymer, aromer eller vitamin D3

Sammansatta livsmedel vars enda animaliska ingredienser är tillsatser, enzymer eller aromer eller där den enda animaliska ingrediensen är vitamin D3 undantas krav på gränskontroll enligt artikel 3.1 b) i förordning (EU) 2021/630.

Artikel 20.4 i förordning (EU) 2022/2292 anger att importkraven för sammansatta livsmedel inte ska tillämpas på dessa typer av sammansatta livsmedel, eftersom de anses utgöra en låg risk. Detta innebär att slutprodukten inte behöver komma från ett godkänt land eller ett land som har en godkänd restsubstansplan.

Observera dock att den animaliska ingrediensen fortsatt måste komma från ett godkänt land.

Sammansatta livsmedel med honung

Om ett sammansatt livsmedel innehåller honung som inte är värmebehandlad innehåller det en rå animalie, vilket innebär att livsmedlet är ett animaliskt livsmedel som måste uppfylla importkraven för honung. Om honungen eller slutprodukten däremot är värmebehandlad räknas det som ett sammansatt livsmedel som inte behöver komma från ett godkänt land eller från ett land som har en godkänd restsubstansplan. Det krävs inte heller någon gränskontroll eller något privatintyg.

Observera dock att själva honungen måste komma från ett land som har en godkänd restsubstansplan för honung, det vill säga vara listad i bilaga –I till förordning (EU) 2021/405.

Avgifter vid kontroll av sammansatta livsmedel

Samma avgifter gäller för gränskontroll av sammansatta och animaliska livsmedel.

Senast granskad 2021-12-17