Skyddsåtgärder - animaliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel.

Beslut om skyddsåtgärder

Animaliska livsmedel från Kina

Besluten innebär i grunden att alla animaliska produkter, med undantag av det som anges i bilagan till beslutet, är förbjudna att importeras från Kina för att användas till livsmedel eller foder.

Följande produkter avsedda att användas som livsmedel får dock importeras utan krav på försäkran enligt artikel 3 i EG-beslut 2002/994.

 • gelatin
 • alla fiskeriprodukter utom produkter från vattenbruk, skalade och/eller bearbetade räkor och kräftor av arten Procambrius clarkii som fiskats i naturligt sötvatten, vilka ska åtföljas av intyg för att få importeras, se nedan
 • ämnen som ska användas som livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008
 • ämnen som ska användas som kosttillskott i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 2002/46/EG

Nedanstående animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel får också importeras, förutsatt att de åtföljs av en försäkran från behörig myndighet i Kina om att varje sändning har genomgått kemiska tester för att säkerställa att produkterna inte utgör en hälsofara för människor eller djur. Testerna ska särskilt genomföras med avseende på kloramfenikol och nitrofuran och dess metaboliter. Fiskeriprodukterna från vattenbruk ska dessutom testas med avseende på malakitgrönt och kristallviolett och deras metaboliter. Resultatet av dessa tester ska bifogas försäkran.

 • produkter från vattenbruk
 • skalade och/eller bearbetade räkor
 • kräftor av arten Procambrius clarkii som fiskats i naturligt sötvatten
 • fjälster
 • kaninkött
 • honung
 • bidrottninggelé
 • propolis och bipollen
 • köttprodukter av fjäderfä (Observera att enligt förordning 798/2008 är det endast tillåtet att importera fjäderfäkött från Shandongprovinsen på grund av aviär influensa)
 • ägg och äggprodukter  

Animaliska livsmedel från Japan 

År 2011 inträffade en kärnkraftsolycka i staden Fukushima i Japan. Sedan dess finns regler för att vissa livsmedel från Japan, eller som skickas från Japan ska medföljas av ett officiellt intyg avseende radioaktivitet i samband med gränskontrollen.

De enda animaliska livsmedel som kräver denna extra gränskontroll avseende radioaktivitet är de fiskarter som listas i bilaga II i förordning 2021/1533. Sändningen ska då åtföljas av ett officiellt intyg från behörig myndighet i Japan, se förlagan i bilaga III.

För olika regioner i Japan listas livsmedel med specifika KN-nummer i bilaga II. Om ett livsmedel med ett KN-nummer som nämns i bilaga II också kommer från den region som nämns, ska även analysrapport avseende radioaktivitet åtfölja sändningen.

Även sammansatta produkter som innehåller mer än 50 % av de livsmedel som nämns i bilaga II ska gränskontrolleras, det vill säga sändningen ska åtföljas av ett officiellt intyg, se förlagan i bilaga III. Även i dessa fall gäller att om ingående produkt är särskilt listad i någon region ska dessa sändningar, utöver officiellt intyg, åtföljas av en analysrapport avseende radioaktivitet.

Observera att dessa sammansatta produkter med mer än 50% av livsmedel listade i bilaga II har andra KN-nummer än de som listas i a-e.

Om det är okänt från vilken region i Japan livsmedlet ursprungligen kommer ifrån ska sändningen, utöver det officiella intyget signerat av kontrollmyndigheten i Japan, åtföljas av analysrapport avseende radioaktivitet, se artikel 4.3 d. 

För animaliska livsmedel gäller vanliga krav på förhandsanmälan på CHED-P och gränskontroll. Läs mer om animaliska livsmedel till vänster.

Fiskprodukter/blötdjur

Vissa fiskeriprodukter från Albanien
Alla sändningar med fiskeriprodukter som omfattas av skyddsbeslutet ska vara provtagna och analyserade för histamin innan de får föras in i EU. Skyddsbeslutet gäller arterna Scombridae, Clupeidae, Coryphaenidae, Pomatomidae och Scombraesosidae.

Senast granskad 2021-12-15