Skyddsåtgärder - animaliska livsmedel

En skyddsåtgärd är ett EU-beslut eller förordning som reglerar importen av ett visst livsmedel från ett visst land utanför EU. Här kan du läsa mer om vilka produkter och länder det gäller

Vad är en skyddsåtgärd?

Animaliska livsmedel från Kina

Det finns flera olika skyddsåtgärder för animaliska produkter från Kina. Produkterna är uppdelade i två grupper:

  • Animaliska livsmedel som får importeras som vanligt med CHED-P och officiellt intyg. Dessa är listade i del I av bilagan till EG-beslut 2002/994.
  • Animaliska livsmedel som får importeras under förutsättning att de medföljs av en försäkran angående analysresultat av restsubstanser, utöver de vanliga importkraven. Dessa är listade i del II av bilagan till EG-beslut 2002/994.

Om du inte hittar det animaliska livsmedel som du tänkt importera i del I eller II i bilagan till EG-beslut 2002/994 är de förbjudna för import till EU. Dessa skyddsåtgärder gäller endast animaliska och inte sammansatta livsmedel.

Fisk och fiskeriprodukter från Japan

År 2011 inträffade en kärnkraftsolycka i staden Fukushima i Japan. Sedan dess finns regler för att vissa fiskarter och fiskeriprodukter med ursprung från eller som skickats från Japan, ska gränskontrolleras och medföljas av ett officiellt intyg om radioaktivitet. Förlaga till hälsointyg finns i bilaga III.

Om du ska importera fisk från Japan behöver du kontakta Tullverket för att få reda på vilket KN-nummer fiskarten eller fiskeriprodukten har. När du vet vilket KN-nummer fiskeriprodukten har – titta i bilaga II. Om produktens KN-nummer listas i bilaga II ska sändningen åtföljas av ett officiellt intyg om radioaktivitet. Om produkten dessutom kommer från en viss region, som listas bilaga II, ska även en analysrapport om radioaktivitet åtfölja sändningen.

Om det är okänt från vilken region i Japan livsmedlet ursprungligen kommer ifrån ska sändningen, utöver det officiella intyget, åtföljas av analysrapport om radioaktivitet, se artikel 4.3 d.

Vattenbruksprodukter från Indien

Kommissionen har utökat skyddsåtgärderna vid import av vattenbruksprodukter från Indien. Om du ska importera produkter från vattenbruk från Indien ska du skicka med en analysrapport avseende kloramfenikol, tetracyklin, oxitetracyklin, klortetracyklin och metaboliter av nitrofuraner. Kontroll av analysrapporten sker i gränskontrollen. Om analysresultat saknas provtas produkten i gränskontrollen . Sändningen hålls kvar tills analysresultaten är klara.

Hälften av alla sändningar med vattenbruksprodukter från Indien som kommer till Sverige provtas slumpmässigt. Importören får stå för provtagningskostnaderna. Sändningen hålls kvar tills analysresultaten är klara.

Fiskeriprodukter från Albanien

Fiskeriprodukter från Albanien omfattas av skyddsåtgärder på grund av förhöjd risk för histamin. Alla sändningar med fiskeriprodukter av arterna Scombridae, Clupeidae, Coryphaenidae, Pomatomidae och Scombraesosidae ska medföljas av en analysrapport som visar att histaminhalterna ligger under aktuella gränsvärden. Om analysresultat saknas sker provtagning i gränskontrollen. Sändningarna hålls kvar tills analysresultaten är klara.

Musslor från Turkiet

Senast granskad 2022-12-15