Importförbud - animaliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder som innebär importförbud av vissa animaliska livsmedel från vissa länder utanför EU för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen.

Vilka animaliska livsmedel som omfattas av importförbud enligt rättsakterna nedan ändras löpande. På vår webbsida Aktuellt kan du läsa om de senaste ändringarna inom importlagstiftningen.

Aktuellt

Observera att det kan finnas animaliska livsmedel som tas in från länder utanför EU som inte är godkända länder för import till EU.

Hästkött

Kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko
Beslutet innebär att varje sändning av kött av hästdjur från Mexiko ska provtas för ämnen med hormonell verkan samt för betaagonister med tillväxtfrämjande syfte.

I nuläget har Mexiko ingen godkänd restsubstansplan för hästkött, enligt beslut 2011/163. Hästkött från Mexiko får därmed inte importeras till EU.

Fiskprodukter/blötdjur

Blötdjur med mera från Albanien
På grund av kolera i Albanien har kommissionen beslutat att stoppa importen av tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och sniglar i alla former, liksom även importen av levande fisk och skaldjur som transporteras i vatten, som har sitt ursprung i eller är avsända från Albanien.

Beslutet gäller tills vidare.

EG-beslut 2004/225 om skyddsåtgärder vid import av vissa animalieprodukter från Albanien 

Importförbudet gäller tills vidare.

EG-beslut 2007/82 om skyddsåtgärder vid import av fiskeriprodukter från Guinea 

Levande kräftor från andra EU-länder och länder utanför EU
Regeringen har förbjudit införsel av levande sötvattenskräftor (av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae) till Sverige. Förbudet gäller införsel från både EU-länder och övriga länder. Det är också förbjudet att förvara och transportera levande sötvattenskräftor som inte fångats eller odlats i Sverige.

Syftet är att skydda den svenska arten av sötvattenskräfta, flodkräftan, från utrotning. Flodkräftan som art är hotad inom hela sitt naturliga utbredningsområde. Främmande kräftarter utgör ett stort hot mot flodkräftan.

Förbudet trädde i kraft den 1 augusti 2003.

Senast granskad 2019-07-25