Honung och andra biodlingsprodukter

Här finns information om import av honung och andra biodlingsprodukter.

Honung och andra biodlingsprodukter

  • Produkterna ska komma från en anläggning som har registrerats av den behöriga myndigheten i landet utanför EU.
  • Produkterna får endast importeras från länder som finns listade som godkända länder i kommissionens beslut 2011/163/EU.
  • Sändningarna ska åtföljas av intyg enligt förlagan, kapitel 45, bilaga III i förordning (EU) 2020/2235.
  • Alla sändningar med honung och andra biodlingsprodukter måste passera en gränskontrollstation. Vid gränskontrollen utförs kontroll av dokument och identitet samt en fysisk kontroll, till exempel organoleptisk undersökning eller provtagning.
  • Honung som importeras från Kina ska åtföljas av en försäkran enligt artikel 3 i kommissionens beslut 2002/994/EG.

För övrigt gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om honung, LIVSFS 2003:10. Här anges bland annat de krav som ställs på produkten för olika beteckningar av honung. 

Observera att särskilda djurhälsokrav ställs på produkterna om de ska användas inom binäringen. Det är då Jordbruksverket som står för gränskontrollen. Jordbruksverkets regler ställer dock inga särskilda krav på import av honung och andra biodlingsprodukter som är avsedda som livsmedel.

Senast granskad 2021-05-21