Förteckning över gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel

Vissa importerade vegetabiliska livsmedel från vissa länder utanför EU ska gränskontrolleras av Livsmedelsverket.

Nedan finns en lista över vegetabiliska livsmedel, som ska genomgå gränskontroll innan de importeras till EU.

Den övergripande förordningen för vegetabiliska livsmedel:

Mandlar från USA samt vete/vetemjöl från Kanada

Förordning (EU) 2015/949 gäller sändningar med mandlar från USA eller vete/vetemjöl från Kanada, som avsänts från USA eller Kanada efter den 10 juli 2015.

EU har godkänt USA:s pre-exportkontroll avseende aflatoxin i mandlar. EU har även godkänt pre-exportkontroll avseende ochratoxin A i vete/vetemjöl från Kanada. Det innebär att kontroller avseende aflatoxin/ochratoxin A ska ske i USA/Kanada i stället för vid ankomsten till EU. För att pre-exportkontrollerna ska vara giltiga krävs att sändningarna åtföljs av dels resultat av provtagning och analys, dels av ett intyg. Hur intyget ska se ut framgår av bilagan till förordningen. Varje sändning ska identifieras med en kod som ska återfinnas både på de ovannämnda handlingarna och på förpackningar i sändningen.

Utökade kontroller av ris och risprodukter från Kina

Analysrapporten ska visa att det inte finns något genetiskt modifierat ris i produkten. Analysen ska vara utförd enligt någon av de angivna metoderna i beslutet av ett ackrediterat laboratorium. Om analysrapporten utfärdats av kinesiskt ackrediterat laboratorium ska rapporten vara godkänd av den behöriga myndigheten.

Av bilaga I framgår vilka produkter som berörs. Uppdelningen följer de så kallade KN-numren (kombinerade nomenklaturen). Det kan finnas produkter som omfattas av de angivna KN-numren men som inte alls innehåller ris. I dessa fall får den ursprungliga analysrapporten ersättas av en förklaring från det företag som ansvarar för partiet där det framgår att partiet inte innehåller ris. Dessa produkter som inte innehåller ris ska inte längre föranmälas till en gränskontrollstation. Förklaringen enligt beslutet ska dock finnas till hands vid kontroll från behörig myndighet.

Sändningar med berörda produkter innehållande ris ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer.

Tullverket kommer att lägga spärrar på alla sändningar från Kina som berörs av beslutet. Därefter kontrollerar Gränskontrollen dokumentationen och kommer att provta alla sändningar som innehåller ris. Först när alla kontroller är genomförda och inget genetiskt modifierat ris har påvisats, kan sändningen släppas ut på marknaden. Observera att alla kostnaderna för provtagning och analys kommer att faktureras importören.

Vegetabiliska livsmedel från Japan 

År 2011 inträffade en kärnkraftsolycka i staden Fukushima i Japan. Sedan dess finns regler för att vissa livsmedel från Japan, eller som skickas från Japan ska medföljas av ett officiellt intyg avseende radioaktivitet i samband med gränskontrollen.

De vegetabiliska livsmedel som kräver denna extra gränskontroll avseende radioaktivitet listas i bilaga II i förordning (EU) 2021/1533. Sändningen ska då åtföljas av ett officiellt intyg från behörig myndighet i Japan, se förlagan i bilaga III.

För olika regioner i Japan listas livsmedel med specifika KN-nummer i bilaga II. Om ett livsmedel med ett KN-nummer som nämns i bilaga II också kommer från den region som nämns, ska även analysrapport avseende radioaktivitet åtfölja sändningen.

Även sammansatta produkter som innehåller mer än 50 % av de livsmedel som nämns i bilaga II ska gränskontrolleras, det vill säga sändningen ska åtföljas av ett officiellt intyg, se förlagan i bilaga III. Även i dessa fall gäller att om ingående produkt är särskilt listad i någon region ska dessa sändningar, utöver officiellt intyg, åtföljas av en analysrapport avseende radioaktivitet.

Observera att dessa sammansatta produkter med mer än 50% av livsmedel listade i bilaga II har andra KN-nummer än de som listas i a-e.

Om det är okänt från vilken region i Japan livsmedlet ursprungligen kommer ifrån ska sändningen, utöver det officiella intyget signerat av kontrollmyndigheten i Japan, åtföljas av analysrapport avseende radioaktivitet, se artikel 4.3 d. 

Gränskontroll av svamp och bär efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl är det krav på gränskontroll av svamp och bär från vissa länder utanför EU. Vilka produkter och länder det gäller, och vad sändningarna omfattas av för krav, återfinns i förordning (EU) 2020/1158.

I bilaga I till förordningen finns en förteckning över aktuella länder utanför EU.

I bilaga II till förordningen listas de produkter som omfattas av krav på gränskontroll, specificerade med KN-nummer. De produkter som omfattas är svamp, utom odlad, och vilda tranbär, blåbär och andra bär och därav framställda produkter av släktet Vaccinium.

Samtliga sändningar med livsmedel som omfattas av förordningen ska vid import åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med förlagan i bilaga III i förordningen. Varje sändning ska identifieras med en identifieringskod som ska anges på hälsointyget och på CHED-D. Sändningen ska också åtföljas av en laboratorierapport avseende radioaktivt cesium-137. Gränskontrollstationen ska utföra identitetskontroller och fysiska kontroller samt provtagning avseende cesium-137, med en frekvens på 20 %.

Genmodifierade livsmedel – GMO i ris från USA

Stickprover enligt beslut 2010/315/EG ska tas på risprodukter importerade från USA av kontrollmyndigheten till anläggningen, där sändningen befinner sig, i ledet efter gränskontrollen. Detta för att kontrollera att det inte finns produkter på marknaden, som innehåller, består av eller är tillverkade av den genmodifierade rissorten "LL RICE 601".

Senast granskad 2022-12-15