Handel inom EU

Utsnitt av EU-flaggan med stjärnor på mörkblå bakgrund

Här hittar du information om vad som gäller vid Handel inom EU.

Handel med livsmedel inom EU kallas in- och utförsel. Denna handel sker i de flesta fall fritt. Det beror på att den regleras av EU-lagstiftning som är tillämplig i alla EU:s medlemsstater.

I vissa fall finns det dock särskilda bestämmelser eller tilläggsregler som gäller utöver den EU-gemensamma lagstiftningen. Ett exempel på sådan särskild lagstiftning är reglerna om särskilda salmonellagarantier för sändningar till Sverige och Finland av vissa köttsorter och ägg. Läs mer om detta under avsnittet "Särskilda regler gällande salmonellagarantier".

Det kan också finnas nationella regler i olika medlemsstater som kompletterar EU-lagstiftning, till exempel regler om märkning och presentation av livsmedel. Kontakta myndigheterna i det land som du ska föra ut livsmedel till för mer information.

Lagstiftning

Särskilda regler gällande salmonellagarantier

Godkännande och registrering av anläggningar

Animaliska livsmedel ska komma från godkänd anläggning

Länder som jämställs med EU-land

Enligt 2 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom jämställs följande länder med EU-land:

  • Island ifråga om fiskvaror
  • Andorra, Liechtenstein, Färöarna och Norge ifråga om samtliga animaliska livsmedel.
Senast granskad 2024-03-11