Arsenik i livsmedel - att tänka på för företag

Arsenik är ett grundämne som kan förekomma i ris och andra produkter. Arsenik kan i för höga halter orsaka cancer. Här kan du som företag läsa mer om vad du behöver tänka på när du säljer, producerar eller serverar risprodukter.

Vad är arsenik?

Arsenik är ett grundämne, en halvmetall, som finns naturligt både i vissa berggrunder och i grundvattnet. Generellt är halterna i Sverige låga men i vissa områden kan arsenikhalterna i grundvattnet vara påverkat av berggrundens innehåll av arsenik. I många länder används vatten med höga halter arsenik för bevattning av odlingar. Då tas arseniken upp av grödorna.  Halterna av arsenik i jorden varierar naturligt mellan olika länder och platser. Olika grödor har också olika stor förmåga att ta upp arsenik. Detta gör att olika grödor som odlats på samma fält kan ha olika halter av arsenik.

Ett högt intag av arsenik kan öka risken för vissa cancerformer. Därför är det viktigt för företag att känna till vilka produkter som kan utgöra en risk och därmed hantera denna fara. Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk.  Det är den oorganiska formen av arsenik som är som är giftig för människan och som kan finnas i livsmedel och dricksvatten.  Därför finns det gränsvärden för hur mycket oorganisk arsenik som får finnas i dricksvatten och i vissa livsmedel.  

Höga halter av arsenik i risprodukter

Livsmedelsverket genomför kontinuerligt undersökningar av olika livsmedel för att övervaka halterna av oönskade ämnen och för att kontrollera att maten är säker för konsumenter. Tidigare undersökningar har visat att ris och risprodukter innehåller oorganisk arsenik i varierande halter och att halterna är höga i framför allt riskakor och i fullkornsris. Ris och risprodukter för både barn och vuxna ingick i undersökningarna.

Arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. Därför är det allvarligt att flera risprodukter på marknaden innehöll ganska höga halter. Halterna var inte så höga att de innebär akuta risker men på lång sikt kan de innebära ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urinblåsan.

Ris och risprodukter står för omkring en tredjedel av den arsenik vi i Sverige får i oss från livsmedel. Det är relativt mycket för att komma från en enskild råvara. Ris och risprodukter har cirka 10 gånger högre arsenikhalt jämfört med produkter gjorda av andra spannmålssorter och potatis.

Olika typer av ris

Olika typer av ris innehåller olika höga halter av arsenik. I spannmål, som ris, finns arsenik framför allt i de olika skalen som omger kornet. Fullkornsris innehåller därför ofta högre halter av arsenik än vitt, alltså polerat,  ris.

Ekologiskt ris

Eftersom arsenik är ett grundämne som finns naturligt i markvattnet går det inte att påverka halten arsenik genom att odla ekologiskt. Jordens halter av arsenik, grödval och sortval påverkar därmot halten av arsenik i vegetabilierna.

I vissa områden i Sverige har grundvattnet förhöjda halter av arsenik på grund av att arsenik ingår i berggrunden. Det kan förkomma naturligt i bergborrade brunnar men kan även finnas i områden som förorenats av industrier, till exempel äldre anläggningar för träimpregnering.

Tips och råd för livsmedelsföretag

• Använd risråvaror med så låg halt oorganisk arsenik som möjligt. Undersökningar visar att halterna varierar ganska kraftigt mellan olika produkter, så det är möjligt att hitta ris med lägre halter.
• Oorganisk arsenik är en fara som bör ingå i din faroanalys. Som livsmedelsföretag bör du därför fråga dina leverantörer av ris, riskakor, riskex och ris till barnmat om hur de försäkrar sig om att halterna av oorganisk arsenik inte överskrider gränsvärdena när de köper in livsmedlen.
Du kan
- Begära leverantörsgarantier
- Genomföra verifierande analys
- Begära analysprotokoll för inköpta partier

Som dricksvattenproducent ska du följa frekvensen för provtagning av vattnet som beskrivs i Dricksvattenföreskrifterna, LIVSFS 2022:12, för att vara säker på att gränsvärdet för oorganisk arsenik inte överskrids.

Gränsvärden, provtagning och analys

Det finns  sedan tidigare fastställda gränsvärden för oorganisk arsenik i ris, risprodukter och ris för barnmat. Nya gränsvärden  för arsenik i livsmedel trädde i kraft den 26 mars 2023.  De omfattar bland annat  rismjöl, livsmedel till spädbarn och småbarn samt  alkoholfria risbaserade drycker. Livsmedel som sätts på marknaden från detta datum omfattas av de nya gränsvärdena för oorganisk arsenik. Livsmedel som satts på marknaden lagligt före detta datum får säljas fram till datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Förordningen om fastställande av vissa främmande ämnen i livsmedel, förordning (EG) nr 1881/2006 ersattes den 25 maj 2023 av förordning (EU) 2023/915  om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1881/2006, där  gränsvärdena för oorganisk arsenik i livsmedel ingår. 

Oorganisk arsenik ingår i Livsmedelsverkets övervakningsprogram för olika tungmetaller och andra ämnen  i livsmedel som har gränsvärden. I programmet analyseras årligen olika livsmedel men provtagning för oorganisk arsenik görs inte årligen.

 I tabellen nedan beskrivs  gränsvärden i mg/kg våtvikt för oorganisk arsenik för livsmedel som satts på marknaden efter den 26 mars 2023 och eventuella ändringar genom EU-förordning 2023/465. Tabellen är inte uttömmande.

Ej ångbehandlat, slipat ris (polerat eller vitt ris) 0,15 mg/kg Sänkt gränsvärde
Ångbehandlat ris och råris 0,25 mg/kg Samma nivå
Riskakor, risrån, riskex och mjuka riskakor, rispuffar 0,30 mg/kg Rispuffar ny kategori
Ris för framställning av livsmedel för spädbarn och småbarn 0,10 mg/kg Samma nivå
Rismjöl 0,25 mg/kg Ny kategori
Alkoholfria risbaserade drycker 0,030 mg/kg Ny kategori
Moersmjölksersättning, tillskottsnäring, Livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn, småbarnsnäring 0,010-0,020 mg/kg Nya kategorier
Barnmat 0,020 mg/kg Ny kategori
Fruktjuicer och nektar 0,020 mg/kg Ny kategori
Salt 0,50 mg/kg Ny kategori

Laboratorier

Ris i förskola och skola

För att skydda barnen från arsenik är Livsmedelsverkets råd att inte servera riskakor i förskola eller skola samt att risdrycker undviks i förskolan. Det finns ingen anledning att sluta servera ris och andra risprodukter, såsom risnudlar och risgrynsgröt, i förskola och skola. Men variera gärna med andra kolhydratkällor som potatis, pasta och andra typer av gryn.

Senast granskad 2024-04-29