Branschriktlinjer

Branschriktlinjer är branschens förslag till hur livsmedelsföretag kan utforma sin verksamhet för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel. De är frivilliga att följa och kan vara ett bra stöd i arbetet.

Branschriktlinjer kan se olika ut och vara olika omfattande. Oftast tar de upp hygienfrågor, men de kan även ta upp märkning. Riktlinjerna är branschens egna, men de kan bli bedömda av Livsmedelsverket och bli nationella branschriktlinjer. Det finns även EU-branschriktlinjer, som kan användas i hela EU.

Här finns information om hur du kan använda nationella branschriktlinjer eller EU-branschriktlinjer som stöd i din verksamhet.

Branschriktlinjer underlättar för företag

Oavsett om du är med i en branschorganisation eller inte kan du använda branschriktlinjerna. När du ska starta ett företag och är ny i branschen finns praktiska råd i riktlinjerna.

Lagstiftningen beskriver inte alltid i detalj hur en verksamhet ska utformas för att uppfylla reglerna och det kan finnas olika vägar för att nå målet, att producera säkra livsmedel. Branschriktlinjer är framtagna för specifika typer och verksamheter och kan på ett mer konkret sätt beskriva arbetssätt som är vedertagna inom en bransch med fler detaljer än vad som finns i lagstiftningen. På de sättet kan de ge en bra vägledning när du ska utforma din verksamhet.

Branschriktlinjer kan omfatta en begränsad del av en verksamhet eller vara avsedd för olika storlekar av företag. Det finns exempelvis olika branschriktlinjer för små bryggerier och stora bryggerier liksom för små och stora mejerier. De kan handla om allt från lämpliga arbetskläder, temperaturgränser eller konstruktion av lokaler, men också om hur produkter ska märkas.

Branschriktlinjer kan innehålla överenskommelser inom branschen som går utöver de krav som finns  i lagstiftningen. Det ska tydligt framgå i riktlinjerna vilka delar som inte bygger på krav i lagstiftningen.

Nationella branschriktlinjer

Branschen kan få sina riktlinjer bedömda av Livsmedelsverket. När Livsmedelsverket bedömer att riktlinjerna följer lagstiftningen och är praktiskt tillämpbara får de benämnas nationella branschriktlinjer. 

Livsmedelsverket bedömer nationella branschriktlinjer om livsmedel, medan exempelvis nationella branschriktlinjer om foder bedöms av Jordbruksverket.  När branschriktlinjer omfattar både livsmedel och foder bedömer båda myndigheterna branschriktlinjerna utifrån sin respektive expertis.  

Livsmedelsverkets förteckning över nationella branschriktlinjer

Här hittar du Livsmedelsverkets förteckning över nationella branschriktlinjer. Om riktlinjer för din bransch saknas går det ofta att få stöd i delar av andra branschers riktlinjer, även om du behöver göra justeringar så att det passar din verksamhet.

Primärproduktion

Branschriktlinjer som täcker exempelvis odling av spannmål, trindsäd, frukt och grönt, djurproduktion, mjölkproduktion eller produktion av honung. 

Produktion

Branschriktlinjer som täcker exempelvis slakt, styck och chark, mejeri, bageri, bryggeri, äggpackerier, tillverkning av fiskprodukter.

Handel och servering

Branschriktlinjer som täcker exempelvis restauranger, caféer, fast food, offentliga måltider, butiker, vending, bygdegårdar, idrottsföreningar och utomhusmatlagning.

Övriga riktlinjer och riktlinjer som omfattar fler led

Branschriktlinjer som täcker flera led i livsmedelskedjan, exempelvis ekologisk produktion (hela kedjan), allergi och annan överkänslighet (hela kedjan), lagring och transport av livsmedel (mellan olika led), kosttillskott samt sport- och viktminskningsprodukter (för tillverkare, importörer och försäljare).

Alla EU-länders nationella branschriktlinjer

På EU-kommissionens webbplats finns ett register över alla medlemsstaternas nationella branschriktlinjer som berör god hygienpraxis för tillverkning av livsmedel eller foder.

EU-branschriktlinjer

Branschriktlinjer kan också tas fram av europeiska branschorganisationer och gälla för hela EU. EU-branschriktlinjer bedöms av EU-kommissionen och medlemsstaterna tillsammans. De kan vara användbara där nationella branschriktlinjer helt eller delvis saknas. Här finns några EU-branschriktlinjer som svenska företag ofta frågar efter.

Du hittar samtliga EU-branschriktlinjer på EU-kommissionens webbplats, under rubriken Stakeholder Guidance

Senast granskad 2024-05-29