En effektiv, likvärdig och riskbaserad kontroll – målen för kontrollen 2024

2023-12-12

Livsmedelsverket har en grupp experter som arbetar särskilt för att likrikta, effektivisera och kvalitetssäkra vår kontroll. Detta nätverk kallar vi för Nodnätverket. Här får du information om några av de delmål Nodnätverket har för kontrollen 2024.

Informationen gäller målen för kontrollen 2024 av godkända slakterier och vilthanteringsanläggningar. Vi har också informerat om detta vid dialogmöten mellan slakterier, branschföreträdare och Livsmedelsverket.

Kor i hage

Tama hov- och klövdjur - besiktning före och efter slakt

Besiktning före slakt inklusive djurskydd

Vi ska arbeta med att likrikta förutsättningarna för besiktningen före slakt för respektive djurslag. Dessutom ska vi förbättra likriktningen avseende genomförande av AM-besiktning. Fokusområden under 2024 är köttbesiktningsfynd kopplade till djurskydd, samt gasbedövning och mottagningskontroll.

Besiktning efter slakt

År 2024 fokuserar vi lite extra på matsvinnsperspektivet. Vi ska titta närmare på rensning och på att det fattas korrekta beslut om kött. Vi fortsätter likriktningsarbetet där vi utgår från de koder som används för att registrera våra beslut om kött.

Riskbaserade kontroller

När det gäller de riskbaserade kontrollerna har vi två fokusområden; spårbarhet och hygienkontroller (rengöring).

Spårbarhet

Vi ska utföra synkroniserade revisioner över landet. Vi ska bland annat vilja titta lite närmare på följedokument, HACCP-baserade förfaranden av de djur som tas emot på slakteriets område och hur ni som slakteriföretagare utvärderar informationen från livsmedelskedjan (FCI).

Hygienkontroller (rengöring)

När det gäller rengöring kommer vi dels att titta på hur företagen gör rent samt om rengöringsresultatet är bra.

En flock med kycklingar som går fritt på marken.

Fjäderfä

Arbetet med att kalibrera vårt arbete vid köttbesiktningen fortlöper. I år kommer vi fokusera lite extra på koderna:

  • hudinflammation och underhudsinflammation,
  • orensbar/allmän infektion.

Planen är även att följa upp vår tidigare likriktningsinsats vid besiktningen efter slakt på de koder vi kalibrerade 2023. Det betyder att under 2024 ska vi följa upp de företagsanställdas bedömningar av:

  • hjärtsäcksinflammation,
  • leverinflammation och
  • ascites.

Precis som för tama hov- och klövdjur ska vi arbeta med spårbarhet och rengöring. Läs gärna mer under riskbaserade kontroller ovan. När det gäller djurskyddsarbetet ligger fokus på mottagningskontroll av djur samt elbedövning.

Renhjord som springer i fjällen.

Ren och vilt

Nodnätverket för ren och vilt arbetar kontinuerligt för att det vilt- och renkött som kommer ut på marknaden håller en hög kvalitet genom att vara uppslaktat hygienisk, putsat/rensat på ett hygieniskt sätt så att all förorening är borta men att inget onödigt matsvinn uppstår. Vi fortsätter likriktningsarbetet och arbetar för att uppdatera instruktioner och vägledningar riktade till Livsmedelsverkets personal.

Export

Det finns även en gruppering som arbetar lite extra med att likrikta och kvalitetssäkra exportarbetet. I år arbetar de med:

  • Enkät till intygsgivare angående exportanvisningen (som är framtagen för att skapa större likvärdighet inom exportkontrollen).
  • Få till ett branschmöte med alla exporterande företag där vi utfärdar intyg.
  • Skriva särskilda handledningar till utvalda exportintyg.