Uppdaterade branschriktlinjer för kontroll av den obehandlade mjölkens kvalitet

2024-05-20

LRF Mjölk har uppdaterat sin branschriktlinje för kontroll av den obehandlade mjölkens kvalitet och den finns nu publicerad på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av denna branschriktlinje är framför mjölk- och mejeriföretag.

Revideringen av riktlinjen innebär bland annat att LRF Mjölk har förtydligat hur mjölkproducenten kan säkra godtagbar kvalitet på vatten för korna och för diskning av mjölkutrustning. Avsnittet om hur mejeriernas provtagning för avskiljande kontroll vid spår av antibiotika ska utföras har uppdaterats, och dessutom har branschen uppdaterat de mallar som kan användas för rapportering till länsstyrelsen och Livsmedelsverket vid överskridna gränsvärden för bakterietal och celltal samt för förekomst av antibiotika/syrningshämmande ämnen. 

Branschriktlinjer – branschens egen beskrivning

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Branschriktlinjer utarbetats i samråd med Livsmedelsverket som bedömer riktlinjerna för att se till att de uppfyller kraven i lagstiftningen och vissa andra formella krav. När Livsmedelsverket bedömt att kraven uppfyllts publiceras branschriktlinjerna på Livsmedelsverkets webbplats. Om riktlinjerna omfattar hygienbestämmelser publiceras de även i EU-kommissionen databas. Riktlinjerna ska utarbetas, spridas och hållas aktuella av branschen själva.

Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonal. Branschriktlinjer motsvarar kraven i lagstiftningen men kan i vissa fall ställa högre krav. Det betyder att en livsmedelsföretagare som följer relevant branschriktlinje bedöms uppfylla lagstiftningens mål. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan har nytta av riktlinjerna.